Hotărârea nr. 338/2009

Aprobarea atribuirii denumirii "Paul Paltanea", unei artere de circulatie din municipiul Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.338 din 2 06 2009

privind: aprobarea atribuirii denumirii “Paul Paltanea”, unei artere de circulație din municipiul Galați

Inițiator: Ilie Zanfir - consilier local

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 256/5 05 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată, în data de 2 06 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.43 620/4 05 2009, a inițiatorului- Ilie Zanfir - consilier local;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 30 556/25 03 2009, al Direcției Urbanism;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 , alin.i din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile avizului comisiei de atribuire de denumiri a județului Galați;

Având în vedere prevederile art.2, lit.”d” și art.3, alin.i din OG nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, actualizată;

Având în vedere prevederile ort. 36, alin.i, alin.2, lit.”c” și alin. 5, lit. “d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă atribuirea denumirii “Paul Paltanea”, arterei de circulație Mihai Bravu, cuprinsă între str. Gării și str. Basarabiei, care se identifică în planul de situație anexat, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Apt                iei


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei


Bloc Miorița


SKâiEi MUNICtPlblUl GALAȚI. ^M'l.§îokng\oApnn nici un maVfcî Municipiului Galați.


Biblioteca "V.A. Urechia ■

AaAAA'âAA A ArAAA;"■ '<■     '■


r~ zn

| |        Aleea C"^'