Hotărârea nr. 32/2009

Atribuirea directa prin contract de concesiune catre S.C. APA CANAL S.A., a unui teren, in suprafata de 1974 m2, situat in Galati, str. George Cosbuc, partial in incinta Depoului de tramvaie nr. 2 si partial in incinta Autobazei nr. 1

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.32 din 3 02 2009

privind: atribuirea directă prin contract de concesiune către S.C. APĂ CANAL S.A., a unui teren, în suprafață de 1974 m2, situat în Galați, str. George Coșbuc, parțial în incinta Depoului de tramvaie nr. 2 și parțial în incinta Autobazei nr. 1

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:44/29 01 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 3 02 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.8282/29 01 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.8172/29 01 2009, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.76/15 01 2009, a SC APA CANAL SA Galați;

Având în vedere prevederile art.59, alin.1 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c”, alin.5, lit.”a” și art.123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă atribuirea directă prin contract de concesiune către S.C. APĂ CANAL SA., a unui teren, în suprafață de 1974 m2, situat în Galați, str. George Coșbuc, parțial în incinta Depoului de tramvaie nr. 2 și parțial în incinta Autobazei nr. 1.

Terenul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ciumacenco Nicușor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei