Hotărârea nr. 29/2009

Aprobarea asocierii dintre Consiliul Local Galati si Consiliul Judetului Galati si cu toate celelalte consilii locale din judetul Galati, in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Deseurilor "ECOSERV"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.29 din 3 02 2009

privind: aprobarea asocierii dintre Consiliului Local Galați și Consiliul Județului Galați și cu toate celelalte consilii locale din județul Galați, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Deșeurilor „ECOSERV”.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 33/29 01 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 3 02 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr. 8192/29 01 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.8194/29 01 2009, al Serviciului UIP ISPA;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile OG nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, actualizată;

Având în vedere prevederile art.10 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1,alin.2, lit.”e”, alin.7, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 și alin.2, lit.”f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă asocierea dintre Consiliului Local Galați și Consiliul Județului Galați și cu toate celelalte consilii locale din județul Galați, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Deșeurilor „ECOSERV”, conform anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Deșeurilor „ECOSERV” , conform anexelor II și III care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă contribuția Consiliului Local al municipiului Galați în sumă de 20 000 lei, de la cap. 51 02 20 al bugetului local, sub forma cotizației anuale la bugetul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Deșeurilor “ECOSERV”.

Art.4- Se împuternicește domnul Popa Florin, Administrator Public al municipiului Galați, să reprezinte și să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al municipiului Galați, toate documentele care decurg din procesul de înființare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Deșeurilor „ECOSERV”, în conformitate cu prevederile legale.

Art.5- Se desemnează domnul Popa Florin, Administrator Public al municipiului Galați, ca reprezentant al Consiliului Local al municipiului Galați în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Deșeurilor „ECOSERV”.

Art.6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Președinte de ședință

Ciumacenco Nicușor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA I

la HCL nr. 29/3 02 2009

CONTRACT DE ASOCIERE

Încheiat între:

 • 1. Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, cu sediul în municipiul Galați, Str.

Eroilor, nr. 7, cod poștal 800119, cod de identificare fiscală 3127476, reprezentat de ing. Chebac Eugen, în calitate de președinte al Consiliului Județean Galați, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean nr din...............2009;

 • 2. Municipiul Galați, prin Consiliul Local al municipiului Galați, cu sediul în

municipiul Galați,

 • 3. Municipiul Tecuci, prin Consiliul Local al municipiului Tecuci, cu sediul în

municipiul Tecuci,

 • 4. Orașul Berești, prin Consiliul Local al orașului Berești, cu sediul în orașul Berești,

Județul Galați,

 • 5. Orașul Tg. Bujor, prin Consiliul Local al orașului Tg. Bujor, cu sediul în orașul

Tg. Bujor, Județul Galați,

 • 6. Comuna Barcea, prin Consiliul Local al comunei Barcea, cu sediul în comuna

Barcea, Județul Galați,

 • 7. Comuna Bălăbănești, prin Consiliul Local al comunei Bălăbănești, cu sediul în

comuna Bălăbănești, Județul Galați,

 • 8. Comuna Bălășești, prin Consiliul Local al comunei Bălășești, cu sediul în comuna

Bălășești, Județul Galați,

 • 9. Comuna Băleni, prin Consiliul Local al comunei Băleni, cu sediul în comuna

Băleni, Județul Galați,

 • 10. Comuna Băneasa, prin Consiliul Local al comunei Băneasa, cu sediul în comuna

Băneasa, Județul Galați,

 • 11. Comuna Berești-Meria, prin Consiliul Local al comunei Berești-Meria, cu sediul

în comuna Berești-Meria, Județul Galați,

 • 12. Comuna Braniștea, prin Consiliul Local al comunei Braniștea, cu sediul în

comuna Braniștea, Județul Galați,

 • 13. Comuna Brăhășești, prin Consiliul Local al comunei Brăhășești, cu sediul în

comuna Brăhășești, Județul Galați,

 • 14. Comuna Buciumeni, prin Consiliul Local al comunei Buciumeni, cu sediul în

comuna Buciumeni, Județul Galați,

 • 15. Comuna Cavadinești, prin Consiliul Local al comunei Cavadinești, cu sediul în

comuna Cavadinești, Județul Galați,

 • 16. Comuna Cerțești, prin Consiliul Local al comunei Cerțești, cu sediul în comuna

Cerțești, Județul Galați,

 • 17. Comuna Corni, prin Consiliul Local al comunei Corni, cu sediul în comuna Corni,

Județul Galați,

 • 18. Comuna Corod, prin Consiliul Local al comunei Corod, cu sediul în comuna

Corod, Județul Galați,

 • 19. Comuna Cosmești, prin Consiliul Local al comunei Cosmești, cu sediul în comuna

Cosmești, Județul Galați,

 • 20. Comuna Costache Negri, prin Consiliul Local al comunei Costache Negri, cu

sediul în comuna Costache Negri, Județul Galați,

 • 21. Comuna Cuca, prin Consiliul Local al comunei Cuca, cu sediul în comuna Cuca,

Județul Galați,

 • 22. Comuna Cudalbi, prin Consiliul Local al comunei Cudalbi, cu sediul în comuna

Cudalbi, Județul Galați,

 • 23. Comuna Cuza-Vodă, prin Consiliul Local al comunei Cuza-Vodă, cu sediul în

comuna Cuza-Vodă, Județul Galați,

 • 24. Comuna Drăgănești, prin Consiliul Local al comunei Dragănești, cu sediul în

comuna Drăgănești, Județul Galați,

 • 25. Comuna Drăgușeni, prin Consiliul Local al comunei Drăgușeni, cu sediul în

comuna Drăgușeni, Județul Galați,

 • 26. Comuna Fîrțănești, prin Consiliul Local al comunei Fîrțănești, cu sediul în

comuna Fîrțănești, Județul Galați,

 • 27. Comuna Foltești, prin Consiliul Local al comunei Foltești, cu sediul în comuna

Foltești, Județul Galați,

 • 28. Comuna Frumușița, prin Consiliul Local al comunei Frumușița, cu sediul în

comuna Frumușița, Județul Galați,

 • 29. Comuna Fundeni, prin Consiliul Local al comunei Fundeni, cu sediul în comuna

Fundeni, Județul Galați,

 • 31. Comuna Gohor, prin Consiliul Local al comunei Gohor, cu sediul în comuna

Gohor, Județul Galați,

 • 32. Comuna Grivița, prin Consiliul Local al comunei Grivița, cu sediul în comuna

Grivița, Județul Galați,

 • 33. Comuna Independența, prin Consiliul Local al comunei Independența, cu sediul

în comuna Independența, Județul Galați,

 • 34. Comuna Ivești, prin Consiliul Local al comunei Ivești, cu sediul în comuna Ivești,

Județul Galați,

 • 35. Comuna Jorăști, prin Consiliul Local al comunei Jorăști, cu sediul în comuna

Jorăști, Județul Galați,

 • 36. Comuna Liești, prin Consiliul Local al comunei Liești, cu sediul în comuna Liești,

Județul Galați,

 • 37. Comuna Matca, prin Consiliul Local al comunei Matca, cu sediul în comuna

Matca, Județul Galați,

 • 38. Comuna Măstăcani, prin Consiliul Local al comunei Măstăcani, cu sediul în

comuna Măstăcani, Județul Galați,

 • 39. Comuna Movileni, prin Consiliul Local al comunei Movileni, cu sediul în comuna

Movileni, Județul Galați,

 • 40. Comuna Munteni, prin Consiliul Local al comunei Munteni, cu sediul în comuna

Munteni, Județul Galați,

 • 41. Comuna Nămoloasa, prin Consiliul Local al comunei Nămoloasa, cu sediul în

comuna Nămoloasa, Județul Galați,

 • 42. Comuna Negrilești, prin Consiliul Local al comunei Negrilești, cu sediul în

comuna Negrilești, Județul Galați,

 • 43. Comuna Nicorești, prin Consiliul Local al comunei Nicorești, cu sediul în comuna

Nicorești, Județul Galați,

 • 44. Comuna Oancea, prin Consiliul Local al comunei Oancea, cu sediul în comuna

Oancea, Județul Galați,

 • 45. Comuna Pechea, prin Consiliul Local al comunei Pechea, cu sediul în comuna

Pechea, Județul Galați,

 • 46. Comuna Piscu, prin Consiliul Local al comunei Piscu, cu sediul în comuna Piscu,

Județul Galați,

 • 48. Comuna Priponești, prin Consiliul Local al comunei Priponești, cu sediul în

comuna Priponești, Județul Galați,

 • 49. Comuna Rădești, prin Consiliul Local al comunei Rădești, cu sediul în comuna

Rădești, Județul Galați,

 • 50. Comuna Rediu, prin Consiliul Local al comunei Rediu, cu sediul în comuna Rediu,

Județul Galați,

 • 51. Comuna Schela, prin Consiliul Local al comunei Schela, cu sediul în comuna

Schela, Județul Galați,

 • 52. Comuna Scînteiești, prin Consiliul Local al comunei Scînteiești, cu sediul în

comuna Scînteiești, Județul Galați,

 • 53. Comuna Slobozia Conache, prin Consiliul Local al comunei Slobozia Conache, cu

sediul în comuna Slobozia Conache, Județul Galați,

 • 54. Comuna Smîrdan, prin Consiliul Local al comunei Smîrdan, cu sediul în comuna

Smîrdan, Județul Galați,

 • 55. Comuna Smulți, prin Consiliul Local al comunei Smulți, cu sediul în comuna

Smulți, Județul Galați,

 • 56. Comuna Suceveni, prin Consiliul Local al comunei Suceveni, cu sediul în comuna

Suceveni, Județul Galați,

 • 57. Comuna Suhurlui, prin Consiliul Local al comunei Suhurlui, cu sediul în comuna

Suhurlui, Județul Galați,

 • 58. Comuna Șendreni, prin Consiliul Local al comunei Șendreni, cu sediul în comuna

Șendreni, Județul Galați,

 • 59. Comuna Tudor Vladimirescu, prin Consiliul Local al comunei Tudor

Vladimirescu, cu sediul în comuna Tudor Vladimirescu, Județul Galați,

 • 60. Comuna Tulucești, prin Consiliul Local al comunei Tulucești, cu sediul în comuna

Tulucești, Județul Galați,

 • 61. Comuna Țepu, prin Consiliul Local al comunei Țepu, cu sediul în comuna Țepu,

Județul Galați,

 • 62. Comuna Umbrărești, prin Consiliul Local al comunei Umbrărești, cu sediul în

comuna Umbrărești, Județul Galați,

 • 63. Comuna Valea Mărului, prin Consiliul Local al comunei Valea Mărului, cu sediul

în comuna Valea Mărului, Județul Galați,

 • 65. Comuna Vîrlezi, prin Consiliul Local al comunei Vîrlezi, cu sediul în comuna

Vîrlezi, Județul Galați,..........................................................;

 • 66. Comuna Vlădești, prin Consiliul Local al comunei Vlădești, cu sediul în comuna

Vlădești, Județul Galați,......................................................;

denumite în continuare împreună „Părțile” și separat „Partea”.

Preambul

 • 1. Prezentul contract de asociere se încheie în temeiul prevederilor art. 14 și art. 91 alin. (3) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, prevederilor art. 49 lit. d) din O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, în scopul realizării proiectului de interes comun „Managementul Integrat al Deșeurilor în Județul Galați” (denumit în continuare „proiectul”)

 • 2. Proiectul va cuprinde:

 • a) stabilirea unui sistem integrat de management al deșeurilor în județul Galați ;

 • b) închiderea celulei nr.1 și deschiderea unei celule noi ( nr. 2) la depozitul din Galați;

 • c) construcția unui centru de management integrat al deșeurilor (CMID) în municipiul Tecuci, incluzând rampa ecologică și instalațiile aferente, destinat să deservească Părțile;

 • d) exploatarea CMID din municipiul Tecuci, inclusiv întreținerea rampei ecologice și a bunurilor aferente, precum și prelucrarea și depozitarea deșeurilor;

 • e) transportul deșeurilor de la punctele/stațiile de transfer la CMID Tecuci;

 • f) construcția a șapte puncte/stații de transfer, destinate să deservească fiecare câte o arie determinată (zonele de colectare) corespunzătoare unui număr de municipii, orașe și/sau comune care sunt Părți la prezentul Statut conform prevederilor Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru județul Galați;

 • g) colectarea deșeurilor din zonele de colectare corespunzătoare fiecărui/fiecărei punct/stații de transfer, transportul acestor deșeuri până la punctul/stația de

transfer aferent(ă) și exploatarea punctelor/stațiilor de transfer, care include întreținerea acestora;

 • h) închiderea depozitelor rurale ;

 • i) identificarea și întreținerea mijloacelor fixe și circulante ale Proiectului.

 • 3. Deoarece proiectul se va desfășura în mai multe etape și zone, părțile se vor organiza, fără ca prin aceasta să înființeze noi unități administrativ-teritoriale, în limitele teritoriale ale județului Galați, vor contribui la realizarea proiectului și vor beneficia de proiect conform planului de implementare.

Capitolul I. Scopul contractului

Art.1 - Asocierea se realizează în scopul realizării proiectului și gestiunii serviciilor de colectare, transport, prelucrare și depozitare a deșeurilor municipale (denumite în continuare „serviciile”).

Capitolul II. Obiectivele contractului

Art. 2 - Contractul de asociere are următoarele obiective:

 • a) îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor de pe raza teritorială a județului Galați, ca urmare a înlocuirii și dezvoltării infrastructurii locale;

 • b) coordonarea implementării unui management integrat al deșeurilor în județul Galați;

 • c) realizarea investiției aferente proiectului prin accesarea de fonduri europene, stabilind un plan de investiții pe termen lung cu privire la infrastructura de gestionare a deșeurilor;

 • d) stabilirea unui for de cooperare între părți, în cadrul unei Asociații de dezvoltare intercomunitară (denumită în continuare ADI), al cărei rol și mod de organizare și funcționare sunt stabilite prin statutul și actul constitutiv ale acestei Asociații, conform prevederilor Legii nr. 51/2006 și OG nr. 26/2000;

 • e) dezvoltarea unei strategii comune privind operarea viitoare a sistemului de salubrizare, precum și a mecanismului de operare a infrastructurii (colectare, transport, transfer, depozitare);

 • f) dezvoltarea unei strategii privind garantarea și rambursarea fondurilor pentru co-finanțare;

 • g) realizarea unui acord între părți asupra următoarele aspecte principale:

 • 1. stabilirea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile și mobile construite sau achiziționate în cadrul proiectului, conform prevederilor art.

10 al. 6 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, astfel cum a fost modificată și completată de OUG nr. 13/2008;

 • 2. procedurile de licitație și evaluarea ofertelor pentru diferitele bunuri și servicii care urmează să fie achiziționate în cadrul proiectului;

 • 3. obligațiile de co-finanțare a proiectului;

 • 4. mecanismul de plată a serviciilor de salubrizare (tarife sau taxe), mecanismul de calcul al tarifelor și taxelor ce trebuie plătite pentru colectarea deșeurilor, transportul deșeurilor, exploatarea centrelor de colectare, transportul deșeurilor la rampa ecologica și exploatarea centrului de management integrat al deșeurilor, precum și planul anual de evoluție a tarifelor și taxelor.

Capitolul III. Durata contractului

Art. 3 - Prezentul contract se încheie pe o durată de 30 (treizeci) ani. Durata acordului este stabilită ținându-se seama de perioada de 30 de ani planificată pentru durata investițiilor în cadrul proiectului.

Art. 4 - Contractul de asociere intră în vigoare la data semnării sale de către părți și rămâne în vigoare pe întreaga durată a proiectului.

Art. 5 - Durata contractului poate fi prelungită, cu acordul părților, prin act adițional.

Capitolul IV. Drepturile și obligațiile părților

Secțiunea 1 - Finanțarea Proiectului

Art. 6 - (1) Consiliul Județean Galați se obligă să acționeze ca solicitant al finanțării (beneficiar al investițiilor) pentru proiect, iar consiliile locale ale municipiilor, orașelor și comunelor implicate vor fi beneficiarii finali ai proiectului.

 • (2) Consiliul Județean Galați în cooperare cu consiliile locale ale:

municipiului Galați, municipiului Tecuci, orașului Tg.Bujor, orașului Berești și ale celor 61 de comune:

Bălăbănești, Bălășești, Băleni, Băneasa, Barcea, Berești-Meria, Brăhășești, Braniștea, Buciumeni, Cavadinești, Cerțești, Corni, Corod, Cosmești, Costache Negri, Cuca, Cudalbi, Cuza Vodă, Drăgănești, Drăgușeni, Fârțănești,Foltești, Frumușița, Fundeni, Ghidigeni, Gohor, Grivița, Independența, Ivești, Jorăști, Liești, Măstăcani, Matca, Movileni, Munteni, Nămoloasa, Negrilești, Nicorești, Oancea, Pechea, Piscu, Poiana, Priponești, Rădești, Rediu, Scânteiești, Schela, Șendreni, Slobozia Conachi, Smârdan, Smulți, Suceveni, Suhurlui, Țepu, Tudor Vladimirescu, Tulucești, Umbrărești, Valea Mărului, Vânători, Vârlezi, Vlădești,

se obligă să desfășoare următoarele activități legate de proiect:

 • a) actualizarea periodică în funcție de necesități a Master Planului general și elaborarea aplicației pentru obținerea finanțării din fonduri europene;

 • b) obținerea certificatelor de urbanism și a avizelor și acordurilor necesare, inclusiv a autorizațiilor de construire, pentru promovarea și derularea proiectului;

 • c) includerea cheltuilelilor (atât eligibile cât și neeligibile) privind cofinanțarea proiectului în planul de investiții al județului;

 • d) efectuarea plăților privind cofinanțarea pentru proiect în baza planului de investiții aprobat;

 • e) înființarea și menținerea în activitate a unității de implementare a proiectului (denumită în continuare UIP) pe toată durata prezentului contract, cu excepția cazului prevăzut la art.7;

 • f) cooperarea cât mai strânsă cu toate părțile la prezentul contract în implementarea proiectului.

Art. 7 - Consiliul Județean și ADI vor conveni asupra eventualei preluări a personalului din cadrul UIP în structura aparatului tehnic al ADI, în funcție de necesitățile proiectului.

Art. 8 - Părțile se obligă să contribuie împreună la acoperirea costurilor proiectului, după cum beneficiază de proiect, prin plata cheltuilelilor pentru asigurarea funcționării ADI.

În plus, părțile au responsabilitatea de a asigura acoperirea costurilor corespunzătoare desfășurării activităților de operare a serviciilor și exploatare a bunurilor construite în cadrul proiectului, prin aplicarea principiului „poluatorul plătește”.

Costurile aferente cofinanțării de către Consiliul Județean vor fi recuperate de acesta din redevența încasată de la operatori, conform contractelor de delegare a gestiunii serviciilor la care este parte, în calitate de delegatar.

Secțiunea 2 - Delegarea gestiunii serviciilor

Art. 9 - (1) Părțile au în vedere să delege împreună gestiunea serviciilor, pentru activitățile de colectare, transport, prelucrare și depozitare a deșeurilor. Gestiunea serviciilor va fi delegată exclusiv în baza unor contracte de delegare privind diferitele activități ce compun serviciile, ce vor fi atribuite prin procedura licitației publice. Este interzisă delegarea separată a serviciului de colectare, transport și depozitare dintr-o zonă de către vreuna dintre părțile prezentului contract cu încălcarea prevederilor prezentului contract de asociere.

 • (2) Consiliul Județean va iniția și va derula procedurile de licitație din cadrul proiectului, pentru:

- contractele de lucrări privind construcția CMID, inclusiv rampa ecologică și bunurile aferente;

 • - contractele de achiziții publice de bunuri și servicii aferente derulării proiectului.

 • - contractele de lucrări privind construcția centrelor de colectare;

 • - contractul de delegare privind activitățile aferente serviciilor realizate prin exploatarea CMID (care include și întreținerea rampei ecologice și a bunurilor aferente, precum și prelucrarea și depozitarea deșeurilor), transportul deșeurilor de la centrele de colectare la CMID și exploatarea centrelor de colectare;

 • (3) Pentru contractele privind colectarea deșeurilor din zonele corespunzătoare fiecărui/fiecărei punct/stații de transfer, precum și transportul acestor deșeurilor până la punctul/stația de transfer aferent(ă) procedurile de licitație vor fi inițiate și derulate de ADI, în numele și pe seama consiliilor locale implicate. ADI va fi sprijinită în acest proces de către UIP.

 • (4) Pentru fiecare licitație, Consiliul Județean sau, după caz, ADI, va stabili componența comisiei de evaluare.

Art. 10 - (1) Vor fi selectate două categorii de operatori pentru activitățile care sunt parte a serviciilor, prin procedura de licitație publică:

 • -  operatori pentru colectarea și transportul în zonele urbane și rurale; acestia vor fi denumiti in continuare operatori CT (colectare - transport);

 • - un operator pentru exploatarea centrelor de colectare si a CMID, inclusiv pentru transportul de la acestea până la CMID; acesta va fi denumit in continuare operator TTPD (transfer-transport-prelucrare-depozitare);

 • (2) Numărul de operatori CT pentru prestarea activităților de colectare și de transport este de minim unul care va acoperi întreg județul și maxim 7 câte unul pentru fiecare zonă de colectare. În funcție de numărul de operatori, ADI va stabili un anumit număr de zone de colectare, precum și raza lor teritorială.

 • (3) Contractele de delegare care urmează a fi încheiate cu operatorii selectați de comisiile de licitație vor fi aprobate de fiecare consiliu local implicat și/sau Consiliul Județean, după caz.

 • (4) În scopul evaluării corecte a cantităților de deșeuri provenite din fiecare zonă de colectare, operatorul TTPD va fi obligat să implementeze un sistem de identificare a containerelor provenite din fiecare zonă de colectare.

Art. 11 - (1) Autoritatea contractantă va fi:

 • a) Consiliul Județean pentru contractele de lucrări de construcții;

 • b) Consiliul Județean pentru contractul de delegare a gestiunii privind activitățile de exploatare a centrelor de colectare, de exploatare a CMID și de transport a deșeurilor de la centrele de colectare până la CMID;

 • c) Consiliile locale implicate, împreună, și după caz, și Consiliul Județean, pentru contractele de delegare a gestiunii privind activitățile de colectare a deșeurilor și de transportare a acestora până la centrele de colectare și CMID.

 • (2) Contractele de delegare cu operatorii, prevăzute la lit. c) de mai sus, vor fi încheiate de ADI în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre implicate, care vor acorda ADI un astfel de mandat prin statutul ADI și/sau prin hotărârile consiliilor locale de aprobare a contractelor de delegare a gestiunii.

Secțiunea 3 - Dreptul de proprietate asupra bunurilor

Art.12 - Părțile se angajează să sprijine implementarea proiectului, prin punerea la dispoziție, în baza hotărârii consiliilor locale, a terenurilor pe care urmează să se construiască CMID și punctele/stațiile de transfer (terenurile aferente realizării proiectului). În acest sens, unitățile administrativ-teritoriale proprietare ale acestor terenuri vor acorda Consiliului Județului Galați, pe întreaga durată a proiectului:

 • a) dreptul de administrare a terenului respectiv, incluzând posesia, folosința și dispoziția materială asupra terenului în limita obiectivului de construire și exploatare a punctelor/stațiilor de transfer, conform art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, în situația în care terenurile aparțin domeniului public al respectivei unități administrativ-teritoriale sau

 • b) dreptul de folosință gratuită a terenului respectiv, în limita obiectivului de construire și exploatare a punctelor/stațiilor de transfer, în situația în care terenurile aparțin domeniului privat al respectivei unități administrativ-teritoriale.

Este interzisă încheierea, pe durata prezentului contract de asociere, a oricărui alt act juridic având ca obiect aceste terenuri.

Unitățile administrativ-teritoriale se angajează prin prezentul contract să își înregistreze drepturile lor de proprietate asupra acestor terenuri, conform prevederilor

Art. 13 - (1) Toate bunurile imobile (respectiv celula nr. 2 , rampa ecologică, punctele/stațiile de transfer și centrul de management integrat al deșeurilor) construite sau achiziționate din fonduri alocate în cadrul proiectului, vor intra în patrimoniului județului.

(2) Pe întreaga durată a proiectului, toate unitățile administrativ-teritoriale deservite de un asemenea bun, vor beneficia de un drept de folosință asupra acestuia.

Art. 14 - (1) Toate bunurile mobile aferente, cum ar fi vehicule si containere necesare pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere și stradale, ce vor fi achiziționate din fonduri alocate în cadrul proiectului vor intra în patrimoniul județului.

(2) Pe întreaga durată a proiectului, toate unitățile administrativ-teritoriale deservite de un asemenea bun, vor beneficia de un drept de folosință asupra acestuia.

Secțiunea 4 - Tarife și taxe

Art. 15 - (1) Tarifele și taxele inițiale, precum și mecanismele de ajustare ulterioară se stabilesc în urma unui studiu realizat de către ADI, conform următoarelor principii generale:

 • -  acoperirea tuturor costurilor operaționale, costurilor financiare, costurilor de întreținere și reparații, precum și a costurilor corespunzătoare investițiilor aflate în sarcina operatorilor ;

 • -  reflectarea principiului "poluatorul plătește";

 • -  asigurarea resurselor pentru dezvoltarea durabilă;

 • -  respectarea nivelului de suportabilitate a populației;

 • -  acoperirea redevenței, în cazul contractului de delegare privind exploatarea rampei ecologice.

 • (2) Nivelurile tarifelor si taxelor se stabilesc cu respectarea prevederilor din Decizia de Finanțare, din Acordul de Împrumut pentru creditul de co-finanțare și a prevederilor legale aplicabile.

 • (3) În localitățile urbane plata serviciilor se va face prin încheierea de contracte individuale între operatorii CT și utilizatorii serviciilor, atât casnici, cât și non-casnici.

 • (4) În localitățile rurale plata serviciilor se va efectua de către consiliile locale în contul serviciilor prestate de operatorii CT pentru populație. În localitățile rurale va fi instituita o taxa locala pentru salubrizare care va fi platită de către populație.

 • (5) Utilizatorii non-casnici din localitățile rurale vor încheia contracte individuale cu operatorul CT care deservește zona de colectare respectivă.

 • (6) Consiliul județean va percepe o redevență de la operatorul TTPD care va include:

 • a) Recuperarea cheltuielilor făcute cu implementarea proiectului;

 • b) provizioanele pentru monitorizarea post-închidere a depozitului ecologic.

Art.16 - Părțile se obligă să accepte în structura tarifului și taxei, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 15 de mai sus, o cotă care să asigure provizioanele aferente depozitelor (inclusiv costurile pentru închiderea celulelor și monitorizarea post-închidere). Aceste sume vor fi păstrate într-un cont separat, conform prevederilor legale aplicabile.

Art.17 - (1) Tarifele inițiale pentru depozitare, aferente rampei ecologice, care urmează să fie plătite de operatorii CT către operatorul TTCD, vor fi aprobate de Consiliul Județean, cu respectarea principiilor prevăzute în articolele 15-16 de mai sus.

 • (2) Pentru activitățile de colectare a deșeurilor, transportul acestora la centrele de colectare și exploatarea centrelor de colectare, tarifele sau taxele inițiale, precum și ajustările ulterioare vor fi aprobate și aplicate de fiecare consiliu local direct implicat în derularea respectivei componente a proiectului, pentru raza sa de competență teritorială. Consiliile locale au obligația de a aproba și aplica tarifele și taxele propuse dacă acestea respectă condițiile prevăzute în prezentul contract de asociere și politica tarifară stabilită de ADI.

 • (3) De îndată ce va fi stabilit un tarif sau taxă unice pentru colectarea deșeurilor, transportul acestora la centrele de colectare, pentru o zonă de colectare determinată, ADI va aproba aceste tarife și taxe, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale cărora li se aplică. Cu ocazia deliberărilor legate de această problemă, doar unitățile administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se aplică vor avea dreptul sa voteze asupra hotărârii ADI de fixare a tarifului sau taxei.

 • (4) Dacă există un tarif unic pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor la nivelul întregului județ, atunci ADI va aproba acest tarif în numele și pentru unitățile administrativ-teritoriale membre pe teritoriul cărora se aplică acest tarif.

 • (5) Părțile se angajează să prevadă în contractele de delegare a gestiunii formule specifice de ajustare a tarifelor și taxelor pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor la centrele de colectare și la rampa ecologică.

Capitolul V. Răspunderea contractuală

Art.18. - În relațiile cu terții, răspunderea pentru obligațiile contractuale revine părții care s-a obligat.

Capitolul VI. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „ECOSERV”

Art.19 - (1) Părțile acestui contract au înființat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV”, având ca obiect de activitate serviciul de salubrizare. Asociația este persoană juridică de drept privat cu statut de utilitate publică, conform prevederilor Legii nr. 215/2001, Legii nr. 51/2006 și ale O.G. nr. 26/2000, cu scopul derulării proiectului și furnizării în comun a serviciilor prin gestiune delegată.

(2) În acest sens, ADI are în special următoarele obiective:

 • a) să elaboreze și să aprobe strategia de dezvoltare a serviciului;

 • b) să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului;

 • c) să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a serviciilor, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes general în vederea implementării unui management integrat al deșeurilor în județul Galați;

 • d) să elaboreze și să aprobe caietele de sarcini și regulamentul de organizare și funcționare a serviciului ;

 • e) să elaboreze și să aprobe documentațiile de atribuire a contractelor de delegare, inclusiv condițiile de participare și criteriile de selecție a operatorilor, cu excepția situației atribuirii directe conform prevederilor art.311 din Legea nr. 51/2006, cu modificările ulterioare;

 • f) să încheie contractele de delegare cu operatorii, în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de delegatar, astfel cum este prevazut de art. 30 din Legea nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • g) să monitorizeze executarea contractelor de delegare și să informeze regulat asociații despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligațiilor asumate de operatori (îndeosebi în ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță, executarea lucrărilor încredințate operatorilor și calitatea serviciului furnizat utilizatorilor) și, în conformitate cu mandatul primit și cu prevederile contractuale, să aplice penalitățile contractuale;

 • h) să identifice și să propună orice acțiuni vizând creșterea oportunităților de finanțare a proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului;

 • i) să îmbunătățească planificarea investițiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului;

Art. 20 - ADI se va constitui în temeiul unui statut și a unui act constitutiv, aprobate de fiecare dintre membri, prin hotărâri ale Consiliilor Județean și locale, care vor cuprinde:

 • a) toate elementele prevăzute de O.G. nr. 26/2000 referitoare la constituirea unei asociații și anume: denumirea, scopul și obiectivele asociației, sediul social, durata de funcționare, patrimoniul, reguli de organizare și funcționare, componența nominală a primelor organe de conducere;

 • b) atribuțiile legate de servicii pe care ADI este mandatată să le exercite în numele și pe seama membrilor săi, conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice astfel cum a fost modificată și completată de OUG nr. 13/2008.

Art. 21 - (1) Conducerea asociației va avea următoarea structură, conform prevederilor O.G. nr. 26/2000:

a) adunarea generală a ADI, ca organ de conducere, format din reprezentanți ai tuturor membrilor, care vor fi primarii municipiilor, orașelor și comunelor și președintele Consiliului Județean Galați sau persoanele care îi înlocuiesc în temeiul unei împuternicire speciale acordate în acest scop; adunarea generală va alege dintre membrii săi, un președinte al ADI care va reprezenta ADI în relațiile cu terții;

Părțile convin prin prezentul contract că pentru luarea hotărârilor care privesc doar pe anumiți membri ai ADI, vor avea dreptul de a participa și de a vota în adunarea generală doar acești membri cărora li se aplică respectivele hotărâri.

 • b) consiliul director, ca organ executiv pentru conducerea curentă a Asociației, condus de președintele ADI;

 • c) cenzorul(cenzorii) pentru controlul financiar al Asociației.

(2) ADI va avea un aparat tehnic, constituit în scopul asigurării exercitării corespunzătoare a prerogativelor acordate ADI de către membrii săi în legătură cu serviciile.

Capitolul VII. Contabilitatea și auditulproiectului

Art. 22 - Proiectul va fi auditat în conformitate cu dispozițiile legislației române și europene aplicabile.

Art. 23 - Consiliului Județean îi incumbă întreaga răspundere financiară a Proiectului și trebuie să asigure vizibilitatea tuturor operațiilor financiare legate de Proiect în contabilitatea sa.

Art. 24 - Consiliul Județean va atribui toate contractele aferente proiectului în conformitate cu legislația achizițiilor publice, indiferent de valoarea acestora.

Art. 25 - Procedurile de licitație vor fi organizate în conformitate cu procedurile definite de legislația achizițiilor publice.

Art. 26 - Consiliului Județean îi revine responsabilitate de a asigura vizibilitatea tuturor operațiunilor financiare în vederea unui audit financiar pentru toate cheltuielile aferente proiectului. Facturi sau alte documente corespunzătoare vor însoți orice cerere de acoperire a cheltuielilor.

Capitolul VIII. Dispoziții finale

Art. 27 - Părțile răspund integral pentru plata contribuțiilor lor, conform valorii și termenelor de plată stabilite prin statutul ADI, conform prevederilor acordurilor financiare aplicabile.

Art. 28 - Orice modificare a clauzelor prezentului contract va fi făcută prin act adițional aprobat și semnat de toate părțile și în conformitate cu cerințele prevăzute de decizia de finanțare a proiectului.

Art. 29 - Orice dispute născute din executare prezentului contract vor fi rezolvate pe cale amiabilă între părțile contractante. În cazul în care nu se ajunge la o înțelegere pe cale amiabilă, orice dispută va fi soluționată de instanțele române de contencios administrativ competente, conform Dreptului român.

Art. 30 - Consiliul Județean va lua toate măsurile pentru a se asigura că publicitatea privind sprijinul financiar nerambursabil este suficientă pentru ca populația să fie conștientă de rolul jucat de Uniunea Europeană în derularea proiectului, astfel cum se prevede în decizia de finanțare și cu respectarea procedurilor aplicabile.

Art. 31 - Forța majoră, definită ca orice eveniment imprevizibil, insurmontabil, care nu poate fi controlat de părți și în special războaiele civile sau catastrofele naturale, înlătură răspunderea părților care o invocă.

Art. 32 - Prezentul contract se completează, după caz, cu prevederile aplicabile din legislația română.

Art. 31 - Prezentul contract a fost încheiat la data de.............., ... în exemplare

originale.

Asociații:

Semnatura și ștampila

 • 1. Județul Galați, prin președinte - Eugen Chebac

 • 2. Municipiul Galați, prin primar - Dumitru Nicolae

 • 4. Orașul Berești, prin primar - Octavian Dică

 • 5. Orașul Tîrgu Bujor, prin primar - Ștefan Arfire

 • 6. Comuna Barcea, prin primar - Relu Popescu

 • 7. Comuna Bălăbănești, prin primar - Dorin Codreanu

 • 8. Comuna Bălășești, prin primar - Marian Toniță

 • 9. Comuna Băleni, prin primar - Lică Oprea

 • 10. Comuna Băneasa, prin primar - Romeu Ion

 • 11. Comuna Berești-Meria, prin primar - Victor Dorobăț

 • 12. Comuna Braniștea, prin primar - Marian Adamache

 • 13. Comuna Brăhășești, prin primar - Vasile Băiculescu

 • 15. Comuna Cavadinești, prin primar - Aurel Florea

 • 16. Comuna Cerțești, prin primar - Gheorghe Cărăușu

 • 17. Comuna Corni, prin primar - Vasile Prodan

 • 18. Comuna Corod, prin primar - Vasile Cârjeu

 • 19. Comuna Cosmești, prin primar - Ionel Tuchiluș

 • 20. Comuna Costache Negri, prin primar - Emilia Niculescu

 • 21. Comuna Cuca, prin primar - Gheorghe Negrea

 • 22. Comuna Cudalbi, prin primar - Vasile Dodu

 • 23. Comuna Cuza-Vodă, prin primar - Dănuț Codrescu

 • 24. Comuna Drăgănești, prin primar - Gheorghe Găinaru

 • 25. Comuna Drăgușeni, prin primar - Iancu Muntianu

 • 27. Comuna Foltești, prin primar - Alexandru Dinu

 • 28. Comuna Frumușița, prin primar - Ioan Nelu Munteanu

 • 29. Comuna Fundeni, prin primar - Ionel Toader

 • 30. Comuna Ghidigeni, prin primar - Eugen Tăbăcaru

 • 31. Comuna Gohor, prin primar - Relu Tibiu Crînganu

 • 32. Comuna Grivița, prin primar - Niță Chebac

 • 33. Comuna Independența, prin primar - Viorel Tărbuc

 • 34. Comuna Ivești, prin primar - Ion Corpaci

 • 35. Comuna Jorăști, prin primar - Georgică Tofan

 • 36. Comuna Liești, prin primar - Iulian Boț

 • 37. Comuna Matca, prin primar - Nelu Costea

 • 39. Comuna Movileni, prin primar - Marcel Tudose

 • 40. Comuna Munteni, prin primar - Virgil Arghiri

 • 41. Comuna Nămoloasa, prin primar - Adrian Răsmeriță

 • 42. Comuna Negrilești, prin primar - Viorel Răcășanu

 • 43. Comuna Nicorești, prin primar - Ionel Boghiu

 • 44. Comuna Oancea, prin primar - Victor Chiriloaie

 • 45. Comuna Pechea, prin primar - Iancu Boldea

 • 46. Comuna Piscu, prin primar - Ștefan Vlad

 • 47. Comuna Poiana, prin primar - Trofin Tudor

 • 48. Comuna Priponești, prin primar - Costel Matei

 • 49. Comuna Rădești, prin primar - Ioan O. Porumb

 • 51. Comuna Schela, prin primar - Iacov Bărceanu

 • 52. Comuna Scînteiești, prin primar - Ghiorghe Bute

 • 53. Comuna Slobozia Conache, prin primar - Ion Neculau

 • 54. Comuna Smîrdan, prin primar - Costică Stroea

 • 55. Comuna Smulți, prin primar - Costică Gafton

 • 56. Comuna Suceveni, prin primar - Neculai Hanță

 • 57. Comuna Suhurlui, prin primar - Gigi Țuțu

 • 58. Comuna Șendreni, prin primar - Paul Cristea

 • 59. Comuna Tudor Vladimirescu, prin primar - Costel Gheorghe

 • 60. Comuna Tulucești, prin primar - Petrică Bratu

 • 61. Comuna Țepu, prin primar - Daniel Țuchel

 • 63. Comuna Valea Mărului, prin primar - Virgil Doca

 • 64. Comuna Vînători, prin primar - Sicuța Murgu

 • 65. Comuna Vîrlezi, prin primar - Ștefan Patriche

 • 66. Comuna Vlădești, prin primar - Eracli Drujescu

Președinte de ședință

Ciumacenco Nicușor

Anexa II

La HCL nr.29/3 02 2009

ACTUL CONSTITUTIV

AL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PRIVIND GESTIONAREA DEȘEURILOR ”ECOSERV”

 • I. Asociații:

 • 1. Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, cu sediul în municipiul Galați, Str.

Eroilor, nr. 7, cod poștal 800119, cod de identificare fiscală 3127476, reprezentat de ing. Chebac Eugen, în calitate de președinte al Consiliului Județean Galați, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean nr din...............2009;

 • 2. Municipiul Galați, prin Consiliul Local al municipiului Galați, cu sediul în

municipiul Galați,

 • 3. Municipiul Tecuci, prin Consiliul Local al municipiului Tecuci, cu sediul în

municipiul Tecuci,

 • 4. Orașul Berești, prin Consiliul Local al orașului Berești, cu sediul în orașul Berești,

Județul Galați,

 • 5. Orașul Tg. Bujor, prin Consiliul Local al orașului Tg. Bujor, cu sediul în orașul

Tg. Bujor, Județul Galați,

 • 6. Comuna Barcea, prin Consiliul Local al comunei Barcea, cu sediul în comuna

Barcea, Județul Galați,

 • 7. Comuna Bălăbănești, prin Consiliul Local al comunei Bălăbănești, cu sediul în

comuna Bălăbănești, Județul Galați,

 • 8. Comuna Bălășești, prin Consiliul Local al comunei Bălășești, cu sediul în comuna

Bălășești, Județul Galați,

 • 9. Comuna Băleni, prin Consiliul Local al comunei Băleni, cu sediul în comuna

Băleni, Județul Galați,

 • 10. Comuna Băneasa, prin Consiliul Local al comunei Băneasa, cu sediul în comuna

Băneasa, Județul Galați,

 • 11.  Comuna Berești-Meria, prin Consiliul Local al comunei Berești-Meria, cu sediul

în comuna Berești-Meria, Județul Galați,

 • 12. Comuna Braniștea, prin Consiliul Local al comunei Braniștea, cu sediul în

comuna Braniștea, Județul Galați,

 • 13. Comuna Brăhășești, prin Consiliul Local al comunei Brăhășești, cu sediul în

comuna Brăhășești,Județul Galați,

 • 14. Comuna Buciumeni, prin Consiliul Local al comunei Buciumeni, cu sediul în

comuna Buciumeni, Județul Galați,

 • 15. Comuna Cavadinești, prin Consiliul Local al comunei Cavadinești, cu sediul în

comuna Cavadinești, Județul Galați,

 • 16. Comuna Cerțești, prin Consiliul Local al comunei Cerțești, cu sediul în comuna

Cerțești, Județul Galați,

 • 17. Comuna Corni, prin Consiliul Local al comunei Corni, cu sediul în comuna Corni,

Județul Galați,

 • 19. Comuna Cosmești, prin Consiliul Local al comunei Cosmești, cu sediul în comuna

Cosmești, Județul Galați,

 • 20. Comuna Costache Negri, prin Consiliul Local al comunei Costache Negri, cu

sediul în comuna Costache Negri, Județul Galați,

 • 21. Comuna Cuca, prin Consiliul Local al comunei Cuca, cu sediul în comuna Cuca,

Județul Galați,

 • 22. Comuna Cudalbi, prin Consiliul Local al comunei Cudalbi, cu sediul în comuna

Cudalbi, Județul Galați,

 • 23. Comuna Cuza-Vodă, prin Consiliul Local al comunei Cuza-Vodă, cu sediul în

comuna Cuza-Vodă, Județul Galați,

 • 24. Comuna Drăgănești, prin Consiliul Local al comunei Dragănești, cu sediul în

comuna Drăgănești, Județul Galați,

 • 25. Comuna Drăgușeni, prin Consiliul Local al comunei Drăgușeni, cu sediul în

comuna Drăgușeni, Județul Galați,

 • 26. Comuna Fîrțănești, prin Consiliul Local al comunei Fîrțănești, cu sediul în

comuna Fîrțănești, Județul Galați,

 • 27. Comuna Foltești, prin Consiliul Local al comunei Foltești, cu sediul în comuna

Foltești, Județul Galați,

 • 28. Comuna Frumușița, prin Consiliul Local al comunei Frumușița, cu sediul în

comuna Frumușița, Județul Galați,

 • 29. Comuna Fundeni, prin Consiliul Local al comunei Fundeni, cu sediul în comuna

Fundeni, Județul Galați,

 • 30. Comuna Ghidigeni, prin Consiliul Local al comunei Ghidigeni, cu sediul în

comuna Ghidigeni, Județul Galați,

 • 31. Comuna Gohor, prin Consiliul Local al comunei Gohor, cu sediul în comuna

Gohor, Județul Galați,

 • 32. Comuna Grivița, prin Consiliul Local al comunei Grivița, cu sediul în comuna

Grivița, Județul Galați,

 • 33. Comuna Independența, prin Consiliul Local al comunei Independența, cu sediul

în comuna Independența, Județul Galați,

 • 34. Comuna Ivești, prin Consiliul Local al comunei Ivești, cu sediul în comuna Ivești,

Județul Galați,

 • 35. Comuna Jorăști, prin Consiliul Local al comunei Jorăști, cu sediul în comuna

Jorăști, Județul Galați,

 • 36. Comuna Liești, prin Consiliul Local al comunei Liești, cu sediul în comuna Liești,

Județul Galați,

 • 37. Comuna Matca, prin Consiliul Local al comunei Matca, cu sediul în comuna

Matca, Județul Galați,

 • 38. Comuna Măstăcani, prin Consiliul Local al comunei Măstăcani, cu sediul în

comuna Măstăcani, Județul Galați,

 • 39. Comuna Movileni, prin Consiliul Local al comunei Movileni, cu sediul în comuna

Movileni, Județul Galați,

 • 40. Comuna Munteni, prin Consiliul Local al comunei Munteni, cu sediul în comuna

Munteni, Județul Galați,

 • 41. Comuna Nămoloasa, prin Consiliul Local al comunei Nămoloasa, cu sediul în

comuna Nămoloasa, Județul Galați,

 • 42. Comuna Negrilești, prin Consiliul Local al comunei Negrilești, cu sediul în

comuna Negrilești, Județul Galați,

 • 43. Comuna Nicorești, prin Consiliul Local al comunei Nicorești, cu sediul în comuna

Nicorești, Județul Galați,

 • 44. Comuna Oancea, prin Consiliul Local al comunei Oancea, cu sediul în comuna

Oancea, Județul Galați,

 • 45. Comuna Pechea, prin Consiliul Local al comunei Pechea, cu sediul în comuna

Pechea, Județul Galați,

 • 46. Comuna Piscu, prin Consiliul Local al comunei Piscu, cu sediul în comuna Piscu,

Județul Galați,

 • 47. Comuna Poiana, prin Consiliul Local al comunei Poiana, cu sediul în comuna

Poiana, Județul Galați,

 • 48. Comuna Priponești, prin Consiliul Local al comunei Priponești, cu sediul în

comuna Priponești, Județul Galați,

 • 49. Comuna Rădești, prin Consiliul Local al comunei Rădești, cu sediul în comuna

Rădești, Județul Galați,

 • 50. Comuna Rediu, prin Consiliul Local al comunei Rediu, cu sediul în comuna Rediu,

Județul Galați,

 • 51. Comuna Schela, prin Consiliul Local al comunei Schela, cu sediul în comuna

Schela, Județul Galați,

 • 52. Comuna Scînteiești, prin Consiliul Local al comunei Scînteiești, cu sediul în

comuna Scînteiești, Județul Galați,

 • 53. Comuna Slobozia Conache, prin Consiliul Local al comunei Slobozia Conache, cu

sediul în comuna Slobozia Conache, Județul Galați,

 • 54. Comuna Smîrdan, prin Consiliul Local al comunei Smîrdan, cu sediul în comuna

Smîrdan, Județul Galați,

 • 55. Comuna Smulți, prin Consiliul Local al comunei Smulți, cu sediul în comuna

Smulți, Județul Galați,

 • 56. Comuna Suceveni, prin Consiliul Local al comunei Suceveni, cu sediul în comuna

Suceveni, Județul Galați,

 • 57. Comuna Suhurlui, prin Consiliul Local al comunei Suhurlui, cu sediul în comuna

Suhurlui, Județul Galați,

 • 58. Comuna Șendreni, prin Consiliul Local al comunei Șendreni, cu sediul în comuna

Șendreni, Județul Galați,

 • 59. Comuna Tudor Vladimirescu, prin Consiliul Local al comunei Tudor

Vladimirescu, cu sediul în comuna Tudor Vladimirescu, Județul Galați,

 • 60. Comuna Tulucești, prin Consiliul Local al comunei Tulucești, cu sediul în comuna

Tulucești, Județul Galați,

 • 61. Comuna Țepu, prin Consiliul Local al comunei Țepu, cu sediul în comuna Țepu,

Județul Galați,

 • 62. Comuna Umbrărești, prin Consiliul Local al comunei Umbrărești, cu sediul în

comuna Umbrărești, Județul Galați,

 • 63. Comuna Valea Mărului, prin Consiliul Local al comunei Valea Mărului, cu sediul

în comuna Valea Mărului, Județul Galați,

 • 64. Comuna Vînători, prin Consiliul Local al comunei Vînători, cu sediul în comuna

Vînători, Județul Galați,

 • 65. Comuna Vîrlezi, prin Consiliul Local al comunei Vîrlezi, cu sediul în comuna

Vîrlezi, Județul Galați,

 • 66. Comuna Vlădești, prin Consiliul Local al comunei Vlădești, cu sediul în comuna

Vlădești, Județul Galați,

denumiți colectiv “asociații” și individual “asociatul” s-au asociat și au înființat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare (denumit în continuare „serviciul”) „ECOSERV” (denumită în continuare „Asociația”) în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005.

 • II. DENUMIREA

Denumirea Asociației este “ECOSERV”, conform dovezii nr. 67355 din 17 noiembrie 2008, eliberată de Ministerul Justiției privind disponibilitatea denumirii asociației.

 • III. SEDIUL

Sediul Asociației este în Galați, Str. Eroilor , nr. 7, imobil aflat în domeniul public, putând deschide filiale în alte localități din țară sau din strainătate.

 • IV. DURATA

Asociația este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, aflat la grefa Judecătoriei Galați.

 • V.  VOINȚA DE ASOCIERE / SCOPUL ASOCIAȚIEI

 • (1) Prin semnarea prezentului act constitutiv, asociații își exprimă voința de a se asocia în cadrul Asociației „ECOSERV”, constituită în scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciilor de salubrizare (denumite in continuare „serviciile”) în județul Galați, respectiv de a realiza în comun proiecte de dezvoltare regională în domeniul gestionării deșeurilor, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciilor pe baza strategiei de dezvoltare a acestora.

 • (2) Forma de gestiune a serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza, în baza mai multor contracte de delegare a gestiunii, atribuite operatorilor, conform prevederilor Legii nr. 51/2006 cu modificările și completările ulterioare și ale legilor speciale aplicabile.

 • VI. PATRIMONIUL INIȚIAL

(1) Patrimoniul inițial al Asociației este de.......... lei, constituit din contribuția în

numerar a asociaților, după cum urmează:

Nr. Crt.

Asociați

Aport la patrimoniul Asociației

1.

Județul Galați

2.

Municipiul Galați

3.

Municipiul Tecuci

4.

Orașul Berești,

5.

Orașul Tg. Bujor

6.

Comuna Barcea

7.

Comuna Bălăbănești

8.

Comuna Bălășești

9.

Comuna Băleni

10.

Comuna Băneasa

11.

Comuna Berești-Meria

12.

Comuna Braniștea

13.

Comuna Brăhășești

14.

Comuna Buciumeni

15.

Comuna Cavadinești

16.

Comuna Cerțești

17.

Comuna Corni

18.

Comuna Corod

19.

Comuna Cosmești

20.

Comuna Costache Negri

21.

Comuna Cuca

22.

Comuna Cudalbi

23.

Comuna Cuza-Vodă

24.

Comuna Drăgănești

25.

Comuna Drăgușeni

26.

Comuna Fîrțănești

27.

Comuna Foltești

28.

Comuna Frumușița

29.

Comuna Fundeni

30.

Comuna Ghidigeni

31.

Comuna Gohor

32.

Comuna Grivița

33.

Comuna Independența

34.

Comuna Ivești

35.

Comuna Jorăști

36.

Comuna Liești,

37.

Comuna Matca

38.

Comuna Măstăcani

39.

Comuna Movileni

40.

Comuna Munteni

41.

Comuna Nămoloasa

42.

Comuna Negrilești

43.

Comuna Nicorești

44.

Comuna Oancea

45.

Comuna Pechea

46.

Comuna Piscu

47.

Comuna Poiana

48.

Comuna Priponești

49.

Comuna Rădești

50.

Comuna Rediu

51.

Comuna Schela

52.

Comuna Scînteiești

53.

Comuna Slobozia Conache

54.

Comuna Smîrdan

55.

Comuna Smulți

56.

Comuna Suceveni

57.

Comuna Suhurlui

58.

Comuna Șendreni

59.

Comuna Tudor Vladimirescu

60.

Comuna Tulucești

61.

Comuna Țepu

62.

Comuna Umbrărești

63.

Comuna Valea Mărului

64.

Comuna Vînători

65.

Comuna Vîrlezi

66.

Comuna Vlădești

(2) Patrimoniul inițial al Asociației include și dreptul de folosință gratuită, pe termen limitat a următoarelor bunuri aparținând domeniului public și/sau privat al asociaților, altele decât bunurile ce compun sistemele publice aferente serviciului:

 • -  ..........[datele de identificare ale bunului], aparținând patrimoniului public/privat al

........[se indică unitatea administrativ-teritorială], conform Hotărârii Consiliului Județean/Local nr.... / ...

(se specifică care sunt bunurile care se dau în folosință gratuită Asociației, dacă sunt din domeniul public sau privat, local sau județean, termenul pentru care sunt date în folosință - dreptul de folosință nu poate fi acordat pentru o durată nedeterminată, conform art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu indicarea hotărârii autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale membre prin care se aprobă darea în folosință a acestora)

 • -   etc.

 • -   etc.

Alin. 2 al acestui articol este opțional, după cum Asociații dau în folosință gratuită sau nu Asociației bunuri aflate din domeniul public sau privat al unităților administrativ-teritoriale membre

 • (3) Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele :

 • a) contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre;

 • b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;

 • c) donații, sponsorizări sau legate;

 • d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statutul Asociației.

 • (4) Asociația nu are calitatea de operator și nu va desfășura activități economice.

VH.PRIMELE ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI CONTROL

 • 1. Conducerea Asociației

Adunarea generală este organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții asociaților, desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora.

Sunt numiți în calitate de membri ai primei adunări generale:

 • 1.   D-l......, numit de Consiliul Județean Galați

 • 2.   D-l......, numit de Consiliul Local al Municipiul Galați

 • 3.   D-l......, numit de Consiliul Local al Municipiului Tecuci

 • 4.   D-l......, numit de Consiliul Local al orașului Berești

 • 5.   D-l......, numit de Consiliul Local al orașului Tîrgu Bujor

 • 6.  D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Barcea

 • 7.   D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Bălăbănești

 • 8.   D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Bălășești

 • 9.   D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Băleni

 • 10. D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Băneasa

 • 11.  D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Berești-Meria

 • 12.  D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Braniștea

 • 13.  D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Brăhășești

 • 14.  D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Buciumeni

 • 15.  D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Cavadinești

 • 16.  D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Cerțești

 • 17.  D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Corni

 • 18.  D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Corod

 • 19.  D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Cosmești

 • 20. D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Costache Negri

 • 21.  D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Cuca

 • 22. D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Cudalbi

 • 23. D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Cuza-Vodă

 • 24. D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Drăgănești

 • 25. D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Drăgușeni

 • 26. D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Fîrțănești

 • 27.  D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Foltești

 • 28. D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Frumușița

 • 29. D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Fundeni

 • 30. D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Ghidigeni

 • 31.  D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Gohor

 • 32. D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Grivița

 • 33. D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Independența

 • 34. D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Ivești

 • 35.  D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Jorăști

 • 36. D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Liești

 • 37. D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Matca

 • 38. D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Măstăcani

 • 39. D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Movileni

 • 40. D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Munteni

 • 41.  D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Nămoloasa

 • 42. D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Negrilești

 • 43. D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Nicorești

 • 44. D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Oancea

 • 45. D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Pechea

 • 46. D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Piscu

 • 47. D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Poiana

 • 48. D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Priponești

 • 49. D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Rădești

 • 50. D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Rediu

 • 51.  D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Schela

 • 52. D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Scînteiești

 • 53. D-l ...., numit de Consiliul Local al comunei Slobozia Conache

 • 54. D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Smîrdan

 • 55. D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Smulți

 • 56. D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Suceveni

 • 57.  D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Suhurlui

 • 58. D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Șendreni

 • 59. D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Tudor Vladimirescu

 • 60. D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Tulucești

 • 61.  D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Țepu

 • 62. D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Umbrărești

 • 63. D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Valea Mărului

 • 64. D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Vînători

 • 65. D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Vîrlezi

 • 66. D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Vlădești

Adunarea generală îl alege dintre membrii săi pe președintele Asociației care are atribuțiile prevăzute în statutul Asociației și care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel.

 • 2. Administrarea Asociației

(1) Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociației și este format din președintele Asociației și încă .....membri (minim 2) numiți de adunarea generală,

pentru o perioadă de 4 ani. Componența consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociației, folosindu-se principiul reprezentării prin rotație.

(2) Sunt numiți in calitate de membri ai primului consiliu director:

 • •  D-l......(date de identificare)

  • - președintele Asociației

  • - membru

  • - membru


 • •  D-l......(date de identificare)

 • •  D-l......(date de identificare)

 • 3. Controlul Financiar al Asociației

Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o comisie de cenzori formată din 3 membri numiți de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.

Primii membri ai comisiei de cenzori a Asociației sunt:

- Dl......, cetățenie română, data nașterii......., domiciliul: ...., Galați, titular CI/BI,

seria ..., nr...., eliberat de Poliția Galați, la data de...............;

 • - D-l......, cetățenie română, data nașterii ., domiciliul: ., Galați, titular CI/BI,

seria ., nr. ., eliberat de Poliția Galați, la data de................;

 • - Dl......, cetățenie română, data nașterii ., domiciliul: ., Galați, titular CI/BI, seria

., nr.., eliberat de Poliția Galați, la data de...............;

VIII. Pentru desfășurarea procedurilor de dobândire a personalității juridice se împuternicește D-na/l , cetățean român, domiciliat în Galați, , CNP .., titular C.I./B.I., seria ., nr.., eliberată de Poliția Mun. Galați, la data de....................

Prezentul act constitutiv a fost redactat în 66 exemplare originale, astăzi, ..././2009

Asociați:

Semnătura și ștampila

 • 1. Județul Galați, prin președinte - Eugen Chebac

 • 2. Municipiul Galați, prin primar - Dumitru Nicolae

 • 3. Municipiul Tecuci, prin primar - Eduard Finkelstein

 • 4. Orașul Berești, prin primar - Octavian Dică

 • 5. Orașul Tîrgu Bujor, prin primar - Ștefan Arfire

 • 6. Comuna Barcea, prin primar - Relu Popescu

 • 7. Comuna Bălăbănești, prin primar - Dorin Codreanu

 • 8. Comuna Bălășești, prin primar - Marian Toniță

 • 9. Comuna Băleni, prin primar - Lică Oprea

 • 10. Comuna Băneasa, prin primar - Romeu Ion

 • 11. Comuna Berești - Meria, prin primar - Victor Dorobăț

 • 12. Comuna Braniștea, prin primar - Marian Adamache

 • 13. Comuna Brăhășești, prin primar - Vasile Băiculescu

 • 14. Comuna Buciumeni, prin primar - Sterică Aloman

 • 15. Comuna Cavadinești, prin primar - Aurel Florea

 • 16. Comuna Cerțești, prin primar - Gheorghe Cărăușu

 • 17. Comuna Corni, prin primar - Vasile Prodan

 • 18. Comuna Corod, prin primar - Vasile Cârjeu

 • 19. Comuna Cosmești, prin primar - Ionel Tuchiluș

 • 20. Comuna Costache Negri, prin primar - Emilia Niculescu

 • 21. Comuna Cuca, prin primar - Gheorghe Negrea

 • 22. Comuna Cudalbi, prin primar - Vasile Dodu

 • 23. Comuna Cuza-Vodă, prin primar - Dănuț Codrescu

 • 24. Comuna Drăgănești, prin primar - Gheorghe Găinaru

 • 26. Comuna Fîrțănești, prin primar - Adrian Filote

 • 27. Comuna Foltești, prin primar - Alexandru Dinu

 • 28. Comuna Frumușița, prin primar - Ioan Nelu Munteanu

 • 29. Comuna Fundeni, prin primar - Ionel Toader

 • 30. Comuna Ghidigeni, prin primar - Eugen Tăbăcaru

 • 31. Comuna Gohor, prin primar - Relu Tibiu Crînganu

 • 32. Comuna Grivița, prin primar - Niță Chebac

 • 33. Comuna Independența, prin primar - Viorel Tărbuc

 • 34. Comuna Ivești, prin primar - Ion Corpaci

 • 35. Comuna Jorăști, prin primar - Georgică Tofan

 • 36. Comuna Liești, prin primar - Iulian Boț

 • 37. Comuna Matca, prin primar - Nelu Costea

 • 38. Comuna Măstăcani, prin primar - Dănuț Ilie

 • 39. Comuna Movileni, prin primar - Marcel Tudose

 • 41. Comuna Nămoloasa, prin primar - Adrian Răsmeriță

 • 42. Comuna Negrilești, prin primar - Viorel Răcășanu

 • 43. Comuna Nicorești, prin primar - Ionel Boghiu

 • 44. Comuna Oancea, prin primar - Victor Chiriloaie

 • 45. Comuna Pechea, prin primar - Iancu Boldea

 • 46. Comuna Piscu, prin primar - Ștefan Vlad

 • 47. Comuna Poiana, prin primar - Trofin Tudor

 • 48. Comuna Priponești, prin primar - Costel Matei

 • 49. Comuna Rădești, prin primar - Ioan O. Porumb

 • 50. Comuna Rediu, prin primar - Ghiorghi Buruiană

 • 51. Comuna Schela, prin primar - Iacov Bărceanu

 • 52. Comuna Scînteiești, prin primar - Ghiorghe Bute

 • 53. Comuna Slobozia Conache, prin primar - Ion Neculau

 • 54. Comuna Smîrdan, prin primar - Costică Stroea

 • 56. Comuna Suceveni, prin primar - Neculai Hanță

 • 57. Comuna Suhurlui, prin primar - Gigi Țuțu

 • 58. Comuna Șendreni, prin primar - Paul Cristea

 • 59. Comuna Tudor Vladimirescu, prin primar - Costel Gheorghe

 • 60. Comuna Tulucești, prin primar - Petrică Bratu

 • 61. Comuna Țepu, prin primar - Daniel Țuchel

 • 62. Comuna Umbrărești, prin primar - Paraschiv Stoica

 • 63. Comuna Valea Mărului, prin primar - Virgil Doca

 • 64. Comuna Vînători, prin primar - Sicuța Murgu

 • 65. Comuna Vîrlezi, prin primar - Ștefan Patriche

 • 66. Comuna Vlădești, prin primar - Eracli Drujescu

Președinte de ședință Ciumacenco Nicușor

ANEXA III

La HCL nr.29/3 02 2009

STATUTUL

ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

PRIVIND GESTIONAREA DEȘEURILOR

” ECOSERV ”

Asociații:

 • 1.  Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, cu sediul în municipiul Galați, Str.

Eroilor, nr. 7, cod poștal 800119, cod de identificare fiscală 3127476, reprezentat de ing. Chebac Eugen, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Galați, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean nr din...............2009;

 • 2. Municipiul Galați, prin Consiliul Local al municipiului Galați, cu sediul în

municipiul Galați,

 • 3. Municipiul Tecuci, prin Consiliul Local al municipiului Tecuci, cu sediul în

municipiul Tecuci,

 • 4.  Orașul Berești, prin Consiliul Local al orașului Berești, cu sediul în orașul Berești,

Județul Galați,

 • 5.  Orașul Tg. Bujor, prin Consiliul Local al orașului Tg. Bujor, cu sediul în orașul

Tg. Bujor, Județul Galați,

 • 6. Comuna Barcea, prin Consiliul Local al comunei Barcea, cu sediul în comuna

Barcea, Județul Galați,

 • 7.  Comuna Bălăbănești, prin Consiliul Local al comunei Bălăbănești, cu sediul în

comuna Bălăbănești, Județul Galați,

 • 8. Comuna Bălășești, prin Consiliul Local al comunei Bălășești, cu sediul în comuna

Bălășești, Județul Galați,

 • 9.  Comuna Băleni, prin Consiliul Local al comunei Băleni, cu sediul în comuna

Băleni, Județul Galați,

 • 10. Comuna Băneasa, prin Consiliul Local al comunei Băneasa, cu sediul în comuna

Băneasa, Județul Galați,

 • 11.  Comuna Berești-Meria, prin Consiliul Local al comunei Berești-Meria, cu sediul

în comuna Berești-Meria, Județul Galați,

 • 12.  Comuna Braniștea, prin Consiliul Local al comunei Braniștea, cu sediul în

comuna Braniștea, Județul Galați,

 • 13.  Comuna Brăhășești, prin Consiliul Local al comunei Brăhășești, cu sediul în

comuna Brăhășești, Județul Galați,

 • 14. Comuna Buciumeni, prin Consiliul Local al comunei Buciumeni, cu sediul în

comuna Buciumeni, Județul Galați,

 • 15.  Comuna Cavadinești, prin Consiliul Local al comunei Cavadinești, cu sediul în

comuna Cavadinești, Județul Galați,

 • 16.  Comuna Cerțești, prin Consiliul Local al comunei Cerțești, cu sediul în comuna

Cerțești, Județul Galați,

 • 17.  Comuna Corni, prin Consiliul Local al comunei Corni, cu sediul în comuna Corni,

Județul Galați,

 • 18. Comuna Corod, prin Consiliul Local al comunei Corod, cu sediul în comuna

Corod, Județul Galați,

 • 19.  Comuna Cosmești, prin Consiliul Local al comunei Cosmești, cu sediul în comuna

Cosmești, Județul Galați,

 • 20. Comuna Costache Negri, prin Consiliul Local al comunei Costache Negri, cu

sediul în comuna Costache Negri, Județul Galați,

 • 21.  Comuna Cuca, prin Consiliul Local al comunei Cuca, cu sediul în comuna Cuca,

Județul Galați,

 • 22. Comuna Cudalbi, prin Consiliul Local al comunei Cudalbi, cu sediul în comuna

Cudalbi, Județul Galați,

 • 23. Comuna Cuza-Vodă, prin Consiliul Local al comunei Cuza-Vodă, cu sediul în

comuna Cuza-Vodă, Județul Galați,

 • 24. Comuna Drăgănești, prin Consiliul Local al comunei Dragănești, cu sediul în

comuna Drăgănești, Județul Galați,

 • 25. Comuna Drăgușeni, prin Consiliul Local al comunei Drăgușeni, cu sediul în

comuna Drăgușeni, Județul Galați,

 • 26. Comuna Fîrțănești, prin Consiliul Local al comunei Fîrțănești, cu sediul în

comuna Fîrțănești, Județul Galați,

 • 27.  Comuna Foltești, prin Consiliul Local al comunei Foltești, cu sediul în comuna

Foltești, Județul Galați,

 • 28. Comuna Frumușița, prin Consiliul Local al comunei Frumușița, cu sediul în

comuna Frumușița, Județul Galați,

 • 29. Comuna Fundeni, prin Consiliul Local al comunei Fundeni, cu sediul în comuna

Fundeni, Județul Galați,

 • 30. Comuna Ghidigeni, prin Consiliul Local al comunei Ghidigeni, cu sediul în

comuna Ghidigeni, Județul Galați,

 • 31.  Comuna Gohor, prin Consiliul Local al comunei Gohor, cu sediul în comuna

Gohor, Județul Galați,

 • 32. Comuna Grivița, prin Consiliul Local al comunei Grivița, cu sediul în comuna

Grivița, Județul Galați,

 • 33. Comuna Independența, prin Consiliul Local al comunei Independența, cu sediul

în comuna Independența, Județul Galați,

 • 34. Comuna Ivești, prin Consiliul Local al comunei Ivești, cu sediul în comuna Ivești,

Județul Galați,

 • 35. Comuna Jorăști, prin Consiliul Local al comunei Jorăști, cu sediul în comuna

Jorăști, Județul Galați,

 • 36. Comuna Liești, prin Consiliul Local al comunei Liești, cu sediul în comuna Liești,

Județul Galați,

 • 37. Comuna Matca, prin Consiliul Local al comunei Matca, cu sediul în comuna

Matca, Județul Galați,

 • 38. Comuna Măstăcani, prin Consiliul Local al comunei Măstăcani, cu sediul în

comuna Măstăcani, Județul Galați,

 • 39. Comuna Movileni, prin Consiliul Local al comunei Movileni, cu sediul în comuna

Movileni, Județul Galați,

 • 40. Comuna Munteni, prin Consiliul Local al comunei Munteni, cu sediul în comuna

Munteni, Județul Galați,

 • 41. Comuna Nămoloasa, prin Consiliul Local al comunei Nămoloasa, cu sediul în

comuna Nămoloasa, Județul Galați,

 • 42. Comuna Negrilești, prin Consiliul Local al comunei Negrilești, cu sediul în

comuna Negrilești, Județul Galați,

 • 43. Comuna Nicorești, prin Consiliul Local al comunei Nicorești, cu sediul în comuna

Nicorești, Județul Galați,

 • 44. Comuna Oancea, prin Consiliul Local al comunei Oancea, cu sediul în comuna

Oancea, Județul Galați,

 • 45. Comuna Pechea, prin Consiliul Local al comunei Pechea, cu sediul în comuna

Pechea, Județul Galați,

 • 46. Comuna Piscu, prin Consiliul Local al comunei Piscu, cu sediul în comuna Piscu,

Județul Galați,

 • 47. Comuna Poiana, prin Consiliul Local al comunei Poiana, cu sediul în comuna

Poiana, Județul Galați,

 • 48. Comuna Priponești, prin Consiliul Local al comunei Priponești, cu sediul în

comuna Priponești, Județul Galați,

 • 49. Comuna Rădești, prin Consiliul Local al comunei Rădești, cu sediul în comuna

Rădești, Județul Galați,

 • 50. Comuna Rediu, prin Consiliul Local al comunei Rediu, cu sediul în comuna Rediu,

Județul Galați,

 • 51.  Comuna Schela, prin Consiliul Local al comunei Schela, cu sediul în comuna

Schela, Județul Galați,

 • 52. Comuna Scînteiești, prin Consiliul Local al comunei Scînteiești, cu sediul în

comuna Scînteiești, Județul Galați,

 • 53. Comuna Slobozia Conache, prin Consiliul Local al comunei Slobozia Conache, cu

sediul în comuna Slobozia Conache, Județul Galați,

 • 54. Comuna Smîrdan, prin Consiliul Local al comunei Smîrdan, cu sediul în comuna

Smîrdan, Județul Galați,

 • 55. Comuna Smulți, prin Consiliul Local al comunei Smulți, cu sediul în comuna

Smulți, Județul Galați,

 • 56. Comuna Suceveni, prin Consiliul Local al comunei Suceveni, cu sediul în comuna

Suceveni, Județul Galați,

 • 58. Comuna Șendreni, prin Consiliul Local al comunei Șendreni, cu sediul în comuna

Șendreni, Județul Galați,

 • 59. Comuna Tudor Vladimirescu, prin Consiliul Local al comunei Tudor

Vladimirescu, cu sediul în comuna Tudor Vladimirescu, Județul Galați,

 • 60. Comuna Tulucești, prin Consiliul Local al comunei Tulucești, cu sediul în comuna

Tulucești, Județul Galați,

 • 61. Comuna Țepu, prin Consiliul Local al comunei Țepu, cu sediul în comuna Țepu,

Județul Galați,

 • 62. Comuna Umbrărești, prin Consiliul Local al comunei Umbrărești, cu sediul în

comuna Umbrărești, Județul Galați,

 • 63. Comuna Valea Mărului, prin Consiliul Local al comunei Valea Mărului, cu sediul

în comuna Valea Mărului, Județul Galați,

 • 64. Comuna Vînători, prin Consiliul Local al comunei Vînători, cu sediul în comuna

Vînători, Județul Galați,

 • 65. Comuna Vîrlezi, prin Consiliul Local al comunei Vîrlezi, cu sediul în comuna

Vîrlezi, Județul Galați,

 • 66. Comuna Vlădești, prin Consiliul Local al comunei Vlădești, cu sediul în comuna

Vlădești, Județul Galați,

denumite colectiv „Asociații” și individual “Asociatul”,

ne exprimăm voința de a coopera și de a ne asocia în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.101/2006 privind salubrizarea localitaților, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, în cadrul asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare (denumit în continuare „Serviciul”) „ECOSERV” (denumită în continuare „Asociația”), persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, în scopurile prevăzute la art. 4 din prezentul statut.

Având în vedere că:

 • 1. Procesul de regionalizare reprezintă un element esențial pentru atingerea obiectivelor ambițioase de investiții planificate în vederea respectării angajamentelor pe care România și le-a asumat prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, în ceea ce privește serviciile de salubrizare, incluzând activitățile de colectare, transport, tratare și depozitare a deșeurilor municipale. În acest sens, din analizele efectuate la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale rezultă cu claritate că pentru buna funcționare a serviciilor de salubrizare și pentru îndeplinirea cerințelor impuse de legislația în vigoare si

 • 2. Asociații au încheiat un contract de asociere, la data de .................../2009 în

temeiul Legii administrației publice locale nr. 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006 și al OUG nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, în scopul implementării proiectului „Managementul Integrat al Deșeurilor în Județul Galați” (denumit în cele ce urmează „Proiectul”)

 • 3.  Proiectul va cuprinde:

j) stabilirea unui sistem integrat de management al deșeurilor în județul Galați;

k) închiderea celulei nr.1 și deschiderea unei celule noi ( nr. 2) la depozitul din Galați;

 • l) construcția unui centru de management integrat al deșeurilor (CMID) în municipiul Tecuci, incluzând rampa ecologică și instalațiile aferente, destinat să deservească Părțile;

m) exploatarea CMID din municipiul Tecuci, inclusiv întreținerea rampei ecologice și a bunurilor aferente, precum și prelucrarea și depozitarea deșeurilor;

n) transportul deșeurilor de la punctele/stațiile de transfer la CMID Tecuci;

o) construcția a șapte puncte/stații de transfer, destinate să deservească fiecare câte o arie determinată (zonele de colectare) corespunzătoare unui număr de municipii, orașe și/sau comune care sunt Părți la prezentul Statut conform prevederilor Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru județul Galați;

p) colectarea deșeurilor din zonele de colectare corespunzătoare fiecărui/fiecărei punct/stații de transfer, transportul acestor deșeuri până la punctul/stația de transfer aferent(ă) și exploatarea punctelor/stațiilor de transfer, care include întreținerea acestora;

q) închiderea depozitelor rurale ;

r) identificarea și întreținerea mijloacelor fixe și circulante ale Proiectului.

CAPITOLUL I

DENUMIREA, SEDIUL ȘI DURATA ASOCIAȚIEI

Art. 1 — Denumirea Asociației este "ECOSERV", conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 67355 din 17 noiembrie 2008, eliberată de Ministerul Justiției. Asociația va avea ștampilă și însemne proprii.

Art. 2 - (1) Asociația are sediul în România, Str. Eroilor , nr.7, județul Galați, imobil aflat în domeniul public al județului Galați, putând deschide filiale în alte localități din țară sau din străinătate.

Art. 3 - Asociația este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

CAPITOLUL II

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

Art. 4 - (1) Asociația se constituie în scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciilor de salubrizare, numite în continuare servicii, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciilor, pe baza strategiei de dezvoltare a serviciilor.

 • (2) Forma de gestiune a serviciilor va fi gestiunea delegată, care se va realiza, în baza mai multor contracte de delegare a gestiunii, atribuite operatorilor conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale legilor speciale aplicabile, denumite in continuare contracte de delegare.

 • (3) Asociații declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociației este interesul general al locuitorilor de pe raza unitatilor administrativ teritoriale membre din județul Galați, pentru îmbunătățirea calității serviciilor în scopul asigurării de servicii de calitate în condițiile unor tarife (pentru mediul urban) și taxe (pentru mediul rural) care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și principiul "poluatorul plătește", atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului.

Art. 5 - (1) Asociația are următoarele obiective:

 • a) să elaboreze și să aprobe strategia de dezvoltare a serviciului;

 • b) să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciilor, inclusiv realizarea investiției aferente proiectului prin accesarea de fonduri europene;

 • c) să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a serviciilor, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes general în vederea implementării unui management integrat al deșeurilor în județul Galați;

 • d) să elaboreze și să aprobe caietele de sarcini și regulamentul de organizare și funcționare a serviciului ;

 • e) să elaboreze și să aprobe documentațiile de atribuire a contractelor de delegare, inclusiv condițiile de participare și criteriile de selecție a operatorilor, cu excepția situației atribuirii directe conform prevederilor art.311 din Legea nr.51/2006, cu modificările ulterioare;

 • f) să încheie contractele de delegare cu operatorii, prevăzute la art.4 alin. 2 din prezentul statut, în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de delegatar, astfel cum este prevazut de art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • g) să monitorizeze executarea contractelor de delegare și să informeze regulat asociații despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligațiilor asumate de operatori (îndeosebi în ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță, executarea lucrărilor încredințate operatorilor și calitatea serviciului furnizat utilizatorilor) și, în conformitate cu mandatul primit și cu prevederile contractuale, să aplice penalitățile contractuale;

 • h) să identifice și să propună orice acțiuni vizând creșterea oportunităților de finanțare a proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului;

 • i) să îmbunătățească planificarea investițiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului;

 • (2) Pentru realizarea obiectivelor Asociației, prin prezentul statut, asociații mandatează Asociația să exercite în numele și pe seama lor următoarele atribuții legate de servicii:

 • a) să elaboreze și să aprobe strategia de dezvoltare, programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii existente aferente serviciilor, programele de creare a unor noi infrastructuri precum și programele de mediu;

 • b) să consulte asociațiile de utilizatori pentru a stabili politicile și strategiile locale și modalitățile de organizare și funcționare a serviciilor și să informeze periodic utilizatorii în legătură cu situația serviciilor și politicile de dezvoltare a acestuia;

 • c) să elaboreze și să aprobe următoarele documente:

 • (i) studiile de oportunitate pentru delegarea gestiunii acelor activități componente ale serviciilor privind colectarea deșeurilor și transportul acestora la punctele/stațiile de transfer;

 • (ii) documentația de licitație (inclusiv condițiile de participare si criteriile de selecție a operatorilor) organizate în vederea atribuirii contractelor de delegare a gestiunii privind aceste activități,

 • (iii) caietele de sarcini și regulamentul consolidat și armonizat ale serviciilor;

 • d) să numească membrii comisiilor de licitație, pentru procedurile de licitație publică organizate în vederea atribuirii contractelor de delegare al căror obiect este gestiunea activităților de colectare a deșeurilor și transportul acestora la punctele/stațiile de transfer;

 • e)  să monitorizeze și să controleze respectarea obligațiilor și responsabilităților asumate de către operatori în cadrul contractelor de delegare, în baza și conform prevederilor acestor contracte, cu privire la:

 • (i) modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de către operatori, în special în respectarea indicatorilor de performanță și în relația cu utilizatorii;

 • (ii) modul de administrare, exploatare, întreținere și menținere în funcțiune, dezvoltare și modernizare a infrastructurii aferente serviciilor, cu accent pe exploatarea eficientă și sigură a infrastructurii aferente serviciilor și a altor bunuri ce aparțin patrimoniului public/privat al unității administrativ-teritoriale, afectate serviciilor;

 • (iii) modul în care se asigură protecția mediului și a patrimoniului public.

 • (iv) modul în care se asigură protecția utilizatorilor.

 • f)  să aplice măsurile corective menționate în contractele de delegare aplicabile, în situația în care operatorii nu respectă nivelul indicatorilor de eficiență și de performanță la care s-a obligat;

 • g) să medieze conflictele dintre utilizatori și operatori la cererea uneia dintre părțile contractului de prestare/furnizare de servicii;

 • h) să stabilească o politică tarifară coerentă la nivelul întregii arii a proiectului;

 • i)  începând de la data stabilirii unui tarif unic pentru colectarea deșeurilor și transportul acestora la stațiile de transfer, pentru o zonă de colectare determinată, să aprobe acest tarif în numele și pe seama asociaților implicați.

CAPITOLUL III

PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI

Art.6 - (1) Patrimoniul Asociației este compus din bunurile și resursele proprii, necesare acoperirii cheltuielilor de organizare , funcționare și desfășurării activităților proprii, pe de o parte, și din dreptul de folosință gratuită asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al asociaților, acordat sau ce va fi acordat Asociației de către asociați, pe de altă parte.

 • (2) Patrimoniul inițial al Asociației, este în valoare totală de......... lei, alcătuit de

aportul în numerar al asociaților, după cum urmează:

 • -  Județul Galați

 • - Municipiul Galați

 • - Municipiul Tecuci

 • -  Orașul Berești

 • -  Orașul Tg. Bujor

 • - Comuna Barcea

 • - Comuna Bălăbănești

 • - Comuna Bălășești

 • - Comuna Băleni

 • - Comuna Băneasa

 • - Comuna Berești-Meria

 • - Comuna Braniștea

 • - Comuna Brăhășești

 • - Comuna Buciumeni

 • - Comuna Cavadinești

 • - Comuna Cerțești

 • - Comuna Corni

 • - Comuna Corod

 • - Comuna Cosmești

 • - Comuna Costache Negri

 • - Comuna Cuca

 • - Comuna Cudalbi

 • - Comuna Cuza-Vodă

 • - Comuna Drăgănești

 • - Comuna Drăgușeni

 • - Comuna Fîrțănești

 • - Comuna Foltești

 • - Comuna Frumușița

 • - Comuna Fundeni

 • - Comuna Ghidigeni

 • - Comuna Gohor

 • - Comuna Grivița

 • - Comuna Independența

 • - Comuna Ivești

 • - Comuna Jorăști

 • - Comuna Liești

 • - Comuna Matca

 • - Comuna Măstăcani

 • - Comuna Movileni

 • - Comuna Munteni

 • - Comuna Nămoloasa

 • - Comuna Negrilești

 • - Comuna Nicorești

 • - Comuna Oancea

 • - Comuna Pechea

 • - Comuna Piscu

 • - Comuna Poiana

 • - Comuna Priponești

 • - Comuna Rădești

 • - Comuna Rediu

 • - Comuna Schela

 • -  Comuna Scînteiești

 • - Comuna Slobozia Conache

 • - Comuna Smîrdan

 • - Comuna Smulți

 • - Comuna Suceveni

 • - Comuna Suhurlui

 • - Comuna Șendreni

 • - Comuna Tudor Vladimirescu

 • - Comuna Tulucești

 • - Comuna Țepu

 • - Comuna Umbrărești

 • - Comuna Valea Mărului

 • - Comuna Vînători

 • - Comuna Vîrlezi

 • - Comuna Vlădești

 • (3) Patrimoniul inițial al Asociației include și dreptul de folosință gratuită, pe întreaga durată de exploatarea a depozitului județean de deșeuri, a terenului în suprafață de.................................................................

public/privat al ................(Se indică unitatea administrativ-teritorială.)......... conform

Hotărârii Consiliului Judetean/Local............... nr ./... . (Se specifică bunurile care se

dau în folosință gratuită Asociației, dacă sunt din domeniul public sau privat, local ori județean, termenul pentru care sunt date în folosință - dreptul de folosință nu poate fi acordat pentru o durată nedeterminată, conform art. 124 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu indicarea hotărârii autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale membre prin care se aprobă darea în folosință a acestora.)

- etc.

Art. 7 - (1) Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele :

 • a) cotizațiile membrilor săi și alte contribuții de la bugetele locale ;

 • b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale ;

 • c) donații, sponsorizări sau legate ;

 • d) orice alte surse legale de venituri

Art. 8 - Asociația nu are calitatea de operator și nu va desfășura activități economice.

Art. 9 - Asociația are un buget propriu de venituri și cheltuieli. Situațiile financiare se întocmesc și se publică, în conformitate cu legislatia în vigoare.

CAPITOLUL IV. ASOCIAȚII

Art. 10 - Asociații au următoarele drepturi:

 • a) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației, prin reprezentanții lor în aceste organe;

 • b) să participe la luarea hotărârilor în cadrul Asociației, conform prevederilor prezentului Statut;

 • c) să primească la cerere toate informațiile disponibile care privesc activitatea Asociației.

Art. 11 - Asociații au următoarele obligații :

 • a) să respecte statutul, actul constitutiv și hotărârile organelor conducere ale Asociației;

 • b) să plătească cotizația anuala, plata urmând să se facă până la ................

Cotizația pentru primul an este fixată prin prezentul statut la suma de lei/an ;

 • c) să promoveze și să participe activ la acțiunile desfășurate de Asociație.

 • d) să participe, prin reprezentanții lor la ședințele adunării generale a Asociației ;

 • e) să propună adunării generale persoane care să fie numite în consiliul director.

Art. 12 - (1) Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii sau excluderii din Asociație, conform prevederilor prezentului articol 12.

 • (2) Retragerea din Asociație nu poate avea loc decât în situația în care asociatul respectiv se retrage unilateral din contractul de delegare la care este parte în calitate de delegatar.

 • (3) Dacă oricare dintre asociați dorește să se retragă din contractul de delegare și, respectiv, din Asociație, acesta va notifica președintelui asociației și celorlalți asociați intenția sa. Președintele Asociației va convoca adunarea generala a asociaților în maxim 30 de zile de la data primirii unei astfel de notificări. Adunarea generală va analiza consecințele retragerii și modificările ce se impun la contractele de delegare (în special în ceea ce privește investițiile), conform prevederilor fiecărui contract de delegare și va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut și a actului constitutiv al Asociației.

 • (4) În cazul în care un asociat nu aprobă contractul de delegare ce urmează să fie încheiat cu operatorul desemnat sau se retrage unilateral din acest contract (indiferent că retragerea are loc înainte sau după intrarea în vigoare a respectivului contract de delegare), acesta va fi exclus din Asociație. Președintele Asociației va convoca adunarea generală în cel mult 30 de zile de la data la care s-a luat la cunoștință respectiva situație. Adunarea generală va hotărî excluderea din Asociație, va analiza consecințele excluderii și modificările ce se impun la contractele de delegare (în special cu privire la investiții), în conformitate cu prevederile contractelor de delegare respective, și va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut și a actului constitutiv al Asociației.

Este asimilat refuzului de a delega gestiunea serviciilor și neadoptarea, din alte motive decât un vot negativ, a hotărârii de aprobare a delegării gestiunii serviciilor către operatorul desemnat, în două ședințe consecutive ale autorității deliberative a respectivei unități administrativ-teritoriale în care proiectul acestei hotărâri a fost inclus pe ordine de zi

 • (5) Orice membru care se retrage sau este exclus din Asociație este obligat să plătească:

 • a) sumele corespunzătoare investițiilor (modernizare, reabilitare, bunuri noi indiferent dacă sunt extinderi sau înlocuiri) în infrastructura aferentă serviciilor delegate, de care a beneficiat pe durata cât a fost membru al Asociației

 • b) sumele prevăzute ca despăgubiri în contractele de delegare.

Art. 13 - (1) Asociația poate accepta, cu acordul asociaților, noi membri. Aceștia au dreptul și obligația să atribuie gestiunea serviciului operatorului cu care Asociația a încheiat sau va încheia contractul de delegare în numele și pe seama asociaților, în condițiile legii. Pentru a vota o astfel de hotărâre, reprezentanții asociaților în adunarea generală a Asociației, au nevoie de un mandat special prealabil din partea unității administrativ-teritoriale pe care o reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau județean, dacă e cazul.

(2) În urma adoptării hotărârii adunării generale a asociaților de a accepta un nou membru, se va încheia un act adițional la prezentul statut prin care noul membru va fi menționat în preambulul statutului.

 • (3) Se consideră că orice nou membru al Asociației acceptă în totalitate prevederile statutului și actului constitutiv al Asociației la data aderării sale.

 • (4) În situația în care noul membru are dreptul, conform prevederilor legale, să atribuie direct gestiunea serviciului său către operatorul cu care Asociația a încheiat contractul de delegare în numele și pe seama asociaților, acesta va delega gestiunea serviciului său respectivului operator și se va încheia un act adițional la contractul de delegare, care va fi semnat de Asociație în numele și pe seama asociatului respectiv.

CAPITOLUL V. ORGANELE ASOCIAȚIEI

Adunarea Generală a Asociației

Art. 14 - (1) Adunarea generală este organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții tuturor asociaților, care vor fi primarii pentru municipii, orașe și comune și președintele Consiliului Județean Galați, sau înlocuitorii acestora legali, desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative a asociaților.

 • (2) Mandatul reprezentanților este valabil atâta timp cât mandatul de primar sau președinte este valabil;

 • (3) Fiecare autoritate locală va depune toate diligențele pentru a-și asigura reprezentarea permanentă în cadrul adunării generale a Asociației.

 • (4) Hotărârile de numire/revocare/înlocuire a reprezentanților vor fi transmise, în copie conformă cu originalul sau în original, Asociaților și președintelui Asociației în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii lor.

Art. 15 - Sunt numiți în calitate de membri ai primei adunări generale:

D-l......, numit de Consiliul Județean Galați

D-l......, numit de Consiliul Local al Municipiul Galați

D-l......, numit de Consiliul Local al Municipiului Tecuci

D-l......, numit de Consiliul Local al orașului Berești

D-l......, numit de Consiliul Local al orașului Tîrgu Bujor

D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Barcea

D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Bălăbănești

D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Bălășești

D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Băleni

D-l. , numit de Consiliul Local al comunei Băneasa

D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Berești-Meria

D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Braniștea

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Brăhășești

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Buciumeni

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Cavadinești

D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Cerțești

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Corni

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Corod

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Cosmești

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Costache Negri

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Cuca

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Cudalbi

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Cuza-Vodă

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Drăgănești

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Drăgușeni

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Fîrțănești

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Foltești

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Frumușița

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Fundeni

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Ghidigeni

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Gohor

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Grivița

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Independența

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Ivești

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Jorăști

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Liești

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Matca

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Măstăcani

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Movileni

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Munteni

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Nămoloasa

D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Negrilești

D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Nicorești

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Oancea

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Pechea

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Piscu

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Poiana

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Priponești

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Rădești

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Rediu

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Schela

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Scînteiești

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Slobozia Conache

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Smîrdan

D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Smulți

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Suceveni

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Suhurlui

D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Șendreni

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Tudor Vladimirescu

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Tulucești

D-l......, numit de Consiliul Local al comunei Țepu

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Umbrărești

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Valea Mărului

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Vînători

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Vîrlezi

D-l. ....., numit de Consiliul Local al comunei Vlădești

Art. 17 - (1) Adunarea generală îndeplinește atribuțiile care îi revin adunării generale, conform art. 21 al. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2001 cu privire la asociații și fundații, precum și atribuțiile speciale prevăzute de prezentul statut, în exercitarea competențelor privind serviciile, conform mandatului încredințat de către asociați prin prezentul statut.

 • (2) Atribuțiile adunării generale a Asociației cu privire la activitatea proprie sunt:

 • a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației;

 • b) acordarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului director pentru perioada încheiată pe baza raportului de activitate prezentat adunării generale de consiliul director,

 • c) aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pentru exercițiul încheiat și proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru următorul exercițiu financiar.

 • d) alegerea și revocarea membrilor consiliului director;

 • e) alegerea și revocarea membrilor comisiei de cenzori și stabilirea regulilor generale de organizare și funcționare a comisiei de cenzori;

 • f) înființarea de filiale teritoriale exclusiv pentru monitorizarea executării contractelor de delegare, dacă va fi cazul;

 • g) aprobarea organigramei și politicii de personal a Asociației, inclusiv a organizării aparatului tehnic al Asociației;

 • h) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 10 000 Euro;

 • i) modificarea actului constitutiv și a statutului asociației;

 • j) dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

 • k) aprobarea primirii de noi membri în Asociație, precum și a retragerii sau excluderii unor membri din Asociație;

 • l) aprobarea cotizației anuale;

 • m)     orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.

 • (3) Atribuțiile adunării generale a Asociației cu privire la exercitarea mandatului acordat de Asociați conform art.5 alin.2, sunt :

 • a) să aprobe strategia de dezvoltare, programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii existente aferente serviciilor, programele de creare a unor noi infrastructuri precum și programele de mediu elaborate de consiliul director al Asociației conform art. 25 alin. (3) lit. a) din prezentul statut;

 • b) să aprobe măsurile propuse în rapoartele de monitorizare executării contractului de delegare, elaborate și prezentate de consiliul director, conform art. 25 alin. (3) lit. f) din prezentul statut;

 • c) să stabilească o politică tarifară coerentă la nivelul întregii arii a serviciilor;

 • d) să aprobe stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor propuse de operatori, de la data la care asociații care au delegat operatorilor prin același contract de delegare gestiunea serviciilor aflate sub responsabilitatea lor hotărăsc trecerea la un sistem tarif unic;

 • e) să adopte hotărâri privind aplicarea măsurilor corective și a penalităților prevăzute de contractele de delegare, a căror execuție o monitorizează conform prevederilor acestor contracte, în situația în care operatorii nu respectă nivelul indicatorilor de performanță;

 • f) să aprobe următoarele documente elaborate și prezentate de consiliul director, conform art. 25 alin. (3) lit. b) din prezentul statut:

 • (i)  studiile de oportunitate pentru delegarea gestiunii acelor activități componente ale serviciilor privind colectarea deșeurilor și transportul acestora la punctele/stațiile de transfer;

 • (ii) documentația de licitație (inclusiv condițiile de participare si criteriile de selecție a operatorilor) pentru licitațiile organizate în vederea atribuirii contractelor de delegare a gestiunii privind aceste activități,

 • (iii) caietele de sarcini și regulamentul consolidat și armonizat al Serviciilor;

 • g) să numească membrii comisiilor de licitație, pentru procedurile de licitație publică organizate în vederea atribuirii contractelor de delegare al căror obiect este gestiunea următoarelor activități din sfera serviciilor: colectarea deșeurilor și transportul acestora la stațiile/punctele de transfer.

Art. 18 - (1) În baza art.17 alin. 3 din prezentul statut, adunarea generală hotărăște asupra aspectelor legate de obiectivele Asociației, ținând cont de interesul comun și anume:

 • -  strategia de dezvoltare;

 • -  implementarea și finanțarea proiectului;

dreptul de proprietate asupra bunurilor; contractele de delegare;

politica tarifară.

 • (2) În legătură cu acestea, asociații convin:

 • a) Asociația va asigura elaborarea și aprobarea strategiei de dezvoltare. Pe baza strategiei de dezvoltare vor fi stabilite investițiile necesare atingerii obiectivelor prevăzute de această strategie și prioritizarea acestora, precum și planul de implementare și analiza macro-suportabilității. Planurile de investiții vor fi actualizate periodic ținând seama de strategia de dezvoltare.

 • b) Sursele de finanțare a investițiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană sau instituții financiare, fonduri de la bugetul de stat, bugetele locale ale asociaților, fondurile proprii sau atrase ale operatorului/operatorilor, conform prevederilor contractului de asociere.

 • c) Listele de investiții prioritare și planurile de finanțare a acestora vor fi discutate în ședințele adunării generale a Asociației. În funcție de investițiile la care se referă, listele de investiții prioritare și planurile de finanțare vor fi anexate la și vor face parte integrantă din contractele de delegare corespunzătoare.

 • d) Studiile de fezabilitate aferente listelor de investiții vor fi supuse avizului Asociației înainte de aprobare .

 • e) În funcție de specificul serviciilor, de activitățile componente ale acestuia aflate sub responsabilitatea fiecărui asociat și de strategia de dezvoltare, gestiunea serviciilor, respectiv a activităților componente ale serviciilor, după caz, precum și concesiunea sistemelor de utilități publice aferente serviciilor /activităților componente ale serviciilor, va fi încredințată unuia sau mai multor operatori în baza unui/unor contract/contracte de delegare.

 • f) Județul va fi beneficiarul proiectului, devenind proprietarul tuturor bunurilor noi realizate prin investiții în cadrul proiectului, care sunt componente ale infrastructurii aferente serviciilor și care deservesc mai mulți asociați, conform art. 10 alin. (6) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare. Consiliul Județean va încheia contractele de achiziții publice de lucrări în vederea realizării acestor bunuri, în special CMID și stațiile de transfer, precum și contractul de delegare a gestiunii privind activitatea de exploatare a punctelor/stațiilor de transfer, de transport al deșeurilor de la punctele/stațiile de transfer la CMID și de gestiune a CMID, cu un operator ales prin procedura licitației publice, conform legislației aplicabile.

 • g) Numărul și categoriile de contracte de delegare a gestiunii sunt prevăzute de contractul de asociere și vor fi atribuite conform prevederilor legale și celor convenite de asociați în contractul de asociere.

 • h) Operatorii vor fi responsabili de implementarea programelor de investiții stabilite prin contractele de delegare, vor întreține, moderniza, reabilita și extinde infrastructura concesionată și vor gestiona serviciile/activitățile componente ale serviciilor pe riscul și răspunderea lor, conform clauzelor contractelor de delegare.

 • i) Asociația va monitoriza îndeplinirea de către operatori a obligațiilor care le incumbă în temeiul contractelor de delegare a căror execuție o monitorizează.

 • j) Asociația va exercita, în numele și pe seama asociaților, drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în calitate de delegatar, conform prevederilor prezentului statut și ale contractelor de delegare.

 • k) Mecanismul de plată a serviciilor (tarife, taxe sau mixt), mecanismul de calcul al tarifelor și/sau taxelor ce trebuie plătite pentru colectarea deșeurilor, transportul deșeurilor la punctele/stațiile de transfer, exploatarea punctelor/stațiilor de transfer, transportul deșeurilor la CMID și exploatarea CMID, precum și planul anual de evoluție a tarifelor și/sau taxelor sunt prevăzute prin contractul de asociere.

Art. 19 - Reprezentanții asociaților în adunarea generală sunt responsabili pentru activitatea lor, în conformitate cu legile in vigoare.

Art. 20 - (1) Adunarea Generală a asociaților va fi convocată ori de câte ori este necesar de către președintele Asociației sau de un număr de cel puțin......de asociați.

 • (2) Convocarea trebuie să fie transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puțin 5 (cinci) zile calendaristice înainte de ședință și trebuie să cuprindă data, ora, locul și ordinea de zi a ședinței.

 • (3) În funcție de problemele înscrise pe ordinea de zi a ședinței, convocarea va fi trimisă numai reprezentanților asociaților care au dreptul să participe și să voteze cu privire la luarea respectivelor hotărâri, conform prevederilor prezentului statut.

 • (4) Ședințele adunării generale a Asociației vor fi conduse de către președintele Asociației sau, în absența lui de persoana desemnată de către adunarea generală dintre participanți.

 • (5) Adunarea generală va alege dintre participanții la ședință un secretar care va redacta procesul verbal al ședinței.

 • (6) Procesul verbal este semnat de către președintele ședinței și de către secretar. O copie a procesului verbal va fi transmisă, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data ședinței, fiecărui asociat convocat conform prevederilor alin.2, indiferent daca reprezentantul a fost prezent sau nu la ședință.

 • (7) Hotărârile adunării generale se consemnează într-un registru de procese verbale, care se păstrează la sediul Asociației.

Art. 21 - (1) Fiecare asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în cadrul adunării generale a asociaților.

(2) Pentru luarea hotărârilor care privesc numai anumiți asociați, respectiv asociații în competența cărora este organizat și funcționează serviciul la data ședinței adunării generale, asociații beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor), precum și asociații deserviți de bunurile rezultate în urma investițiilor, denumiți în prezentul statut asociați implicați, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul ședinței adunării generale doar reprezentanții acestora.

 • (3) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale, adoptate în exercițiul prerogativelor prevăzute la art. 17, alin. (2) a) - h), l) din prezentul statut, se iau în prezența a 3/4 dintre asociați și cu votul favorabil al majorității asociaților prezenți. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală se convoacă pentru o data ulterioară care nu poate fi mai târziu decat 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală este valabil întrunită indiferent de numărul de membri prezenți.

 • (4) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale, adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 17 alin. (3) lit. b) și e) din prezentul statut, se iau în prezența tuturor asociaților/asociaților implicați și cu votul favorabil fie a cel puțin jumătate din numărul asociaților/asociaților implicați care însumează cel puțin 2/3 din numărul total al populației tuturor asociaților/asociaților implicați, fie a cel puțin 2/3 din numărul asociaților/asociaților implicați care însumează cel puțin jumătate din numărul total al populației tuturor asociaților/asociaților implicați.

Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală este valabil întrunită indiferent de numărul de asociați implicați prezenți și va hotărî cu majoritatea asociaților/asociaților implicați prezenți.

 • (5) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale, adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) literele i)-l) din prezentul statut, se iau în prezența și cu votul favorabil al tuturor asociaților, cvorum și majoritate obligatorii la oricare convocare.

 • (6) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale, adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 17 alin. (3) literele a), c), d), f), si g) din prezentul statut, se iau în prezența și cu votul favorabil al tuturor asociaților/asociaților implicați, cvorum și majoritate obligatorii la oricare convocare.

 • (7) In oricare din situațiile prevăzute la alin.3 - 5 de mai sus, dacă o hotărâre a adunării generale privește în mod direct serviciul sau bunurile care aparțin unui anumit

 • (8) În cazul în care reprezentantul unuia dintre asociați nu poate participa la ședința unei adunări generale a Asociației la care a fost convocat, acesta își poate substitui pe oricare dintre reprezentanții în adunarea generală ai celorlalți asociați convocați, dându-i împuternicire în acest scop. Împuternicirea rămâne valabilă pentru toate adunările succesive reunite cu scopul de a delibera asupra acelorași probleme, în caz de amânare pentru lipsă de cvorum sau din orice altă cauză

Art. 22 - (1) Hotărârile adunării generale luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. i) - k) și art. 17 alin. (3) lit. a), c), d), f) și g) nu pot fi votate de reprezentanții asociaților decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.

 • (2) Hotărârile adoptate de adunarea generală a Asociației vor fi aduse la cunoștința autorităților deliberative ale asociaților sau asociaților implicați, după caz, în termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data ședinței. Asociația este de asemenea obligată să publice toate hotărârile adunării generale pe propria pagină de internet.

 • (3) Adunarea generală poate delega consiliului director, prin hotărâre adoptată în aceleași condiții ca cele prevăzute la art. 21 alin. (3), atribuția privind aprobarea schimbării sediului Asociației.

Consiliul Director

Art. 23 - (1) Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociatiei si este format din presedintele Asociatiei si inca doi membri numiti de adunarea generala pentru o perioada de 4 ani. Componența consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociației, folosindu-se principiul reprezentarii prin rotație.

 • (2) Președintele Asociației este și președintele consiliului director.

 • (3) Membrii consiliului director sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 24 - Următoarele persoane sunt numite membri ai primului consiliu director:

 • •  Dl.......(date identificare) - președintele Asociației

 • Dl.......     - membru

 • Dl.......     - membru

(2) Consiliul director exercită următoarele atribuții privind activitatea proprie a Asociației :

 • a) prezintă adunării generale raportul de activitate aferent perioadei anterioare, execuția bugetului de venituri si cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru următorul exercițiu financiar și proiectul programelor Asociației;

 • b) propune cuantumul cotizației pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget al Asociației, supus spre aprobare adunării generale;

 • c) aprobă actele juridice ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, cu

excepția contractelor a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de ............

Euro;

 • d) angajează personalul Asociației, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal aprobată de adunarea generală și ținând cont de bugetul aprobat de adunarea generală;

 • e) în relația cu asociații, monitorizează plata cotizației anuale de către aceștia la bugetul Asociației și decide măsurile care urmează să fie luate împotriva asociaților care nu și-au achitat cotizația datorată în termenul prevăzut de prezentul statut;

 • f) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în prezentul statut sau stabilite de către adunarea generală.

(3) Consiliul director are următoarele atribuțiile cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociați conform art.5 alin.2 :

 • a) asigură elaborarea strategiilor privind îmbunătățirea si dezvoltarea serviciilor, folosind principiul planificării strategice multi-anuale, a programelor privind reabilitarea, extinderea si modernizarea infrastructurii existente aferente serviciilor, a programelor privind crearea unei infrastructuri noi, inclusiv cu consultarea operatorilor, precum și a programelor de mediu, pe care le supune adunării generale spre aprobare;

 • b) asigură elaborarea următoarelor documente pe care le supune aprobării adunării generale:

 • (i) studiile de oportunitate pentru delegarea gestiunii acelor activități componente ale serviciilor privind colectarea deșeurilor și transportul acestora la punctele/stațiile de transfer;

 • (ii)  documentația pentru licitațiile publice (inclusiv condițiile de participare și criteriile de selecție a operatorilor), organizate în vederea atribuirii contractelor de delegare a gestiunii privind aceste activități;

 • (iii) caietele de sarcini și regulamentele consolidate și armonizate ale serviciilor;

 • c) asigură coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu;

 • d) asigură consultarea asociațiilor de utilizatori în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a modalităților de organizare și funcționare a serviciilor;

 • e) solicită informații cu privire la nivelul și calitatea serviciilor furnizate/prestate și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a asociaților, încredințate pentru realizarea serviciilor;

 • f) asigură monitorizarea și controlul modului de respectare a obligațiilor și responsabilităților asumate de operatori prin contractele de delegare, a căror execuție o monitorizează, cu privire la:

 • (i)   modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operatori, în special respectarea indicatorilor de performanță stabiliți prin contractele de delegare, inclusiv în relația cu utilizatorii,

 • (ii)  gestionarea și administrarea serviciilor de către operator pe criterii de eficiență economică și managerială;

 • (iii) modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilități publice, mai ales exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al asociaților, afectate serviciilor,

 • (iv) asigurarea protecției mediului și a domeniului public,

 • (v)  asigurarea protecției utilizatorilor

 • g) asigură medierea conflictelor dintre utilizatori și operatori, la cererea uneia dintre părți;

 • h) invită operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii.

Art. 26 - (1) Pentru realizarea scopului și obiectivelor sale, Asociația va constitui un aparat tehnic propriu.

 • (2) Aparatul tehnic va fi condus de un director executiv numit de consiliul director. Membrii aparatului tehnic vor avea statut de salariați ai Asociației.

 • (3) Din aparatul tehnic vor face parte cel puțin următoarele persoane:

 • - un secretar;

 • - un contabil;

 • - unul sau mai mulți consilieri juridici;

 • -  un număr suficient de specialiști pentru monitorizarea executării contractului/contractelor de delegare, conform mandatului acordat Asociației prin prezentul statut.

 • (4) La calculul cuantumului propus al cotizației anuale, consiliul director va lua în considerare sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare al aparatului tehnic al Asociatiei care vor fi virate în contul acesteia.

Art. 27 - (1) Consiliul director se întrunește în ședințe, cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui Asociației.

 • (2) Deciziile consiliului director se iau în prezența și cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului director.

 • (3) Consiliul director va alege dintre participanții la ședință un secretar care va redacta procesul verbal al ședinței. Procesele verbale se semnează de toți membrii consiliului director prezenți. Deciziile consiliului director se consemnează în registrul de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociației.

Controlul Financiar al Asociației

Art. 28 - (1) Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o comisie de cenzori formată din minim 3 membri numiți de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.

 • (2) Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii.

 • (3) Comisia de cenzori își poate elabora un regulament intern de funcționare.

 • (4) Primii membri ai comisiei de cenzori a Asociației sunt:

- Dl........, cetățenie română, data nașterii ..., domiciliul: ..., Galați, titular CI, seria

..., nr. ..., eliberat de Poliția Galați, la data de ...;

 • - Dl.........., cetățenie română, data nașterii ..., domiciliul: ..., Galați, titular CI, seria

..., nr. ..., eliberat de Poliția Galați, la data de ...;

 • - Dl........, cetățenie română, data nașterii..., domiciliul: ..., Galați, titular CI, seria

., nr. ., eliberat de Poliția Galați, la data de .;

 • (5) Comisia de cenzori are atribuțiile prevăzute de art.272 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005.

CAPITOLUL VI. DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA ASOCIAȚIEI

Art. 29 - Asociația se dizolvă :

 • a) de drept;

 • b) prin hotărârea instanței judecătorești competente;

 • c) prin hotărârea adunării generale.

Art. 30 - Asociația se dizolvă de drept prin:

 • a) imposibilitatea realizării scopului și obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

 • b) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu prezentul statut, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie;

 • c) reducerea numărului de asociați sub limita de trei, dacă acesta nu a fost completat în termenul legal prevăzut în acest scop.

Art. 31 - (1) Asociația se dizolvă prin hotărârea instanței judecătorești competente când:

 • a) scopul sau activitatea sa au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;

 • b) realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

 • c) Asociația urmărește un alt scop decât acela pentru care s-a constituit;

 • d) Asociația a devenit insolvabilă

Art. 32 - Lichidarea Asociației se va face în condițiile prevăzute de legislația privind asociațiile.

Art. 33 - (1) În cazul dizolvării Asociației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice; aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice

Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-primire, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Art. 34 - (1) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociației din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

(2) Asociația își încetează existența la data radierii ei din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

CAPITOLUL VIII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 35 - (1) Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte adiționale semnate de reprezentanții tuturor asociaților, special împuterniciți în acest scop.

 • (2) Prezentul statut este guvernat de legea română. In situația în care intervin modificări ale legislației în domeniu, prezentul statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi.

 • (3) Toate litigiile născute din sau în legătură cu acest statut, inclusiv orice problemă privind interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi deduse spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

Prezentul statut a fost semnat în 66 exemplare originale, astăzi, data autentificării sale.

Asociații:

Semnătura și ștampila

 • 1. Județul Galați, prin președinte - Eugen Chebac

 • 2. Municipiul Galați, prin primar - Dumitru Nicolae

 • 3. Municipiul Tecuci, prin primar - Eduard Finkelstein

 • 4. Orașul Berești, prin primar - Octavian Dică

 • 5. Orașul Tîrgu Bujor, prin primar - Ștefan Arfire

 • 7. Comuna Bălăbănești, prin primar - Dorin Codreanu

 • 8. Comuna Bălășești, prin primar - Marian Toniță

 • 9. Comuna Băleni, prin primar - Lică Oprea

 • 10. Comuna Băneasa, prin primar - Romeu Ion

 • 11. Comuna Berești-Meria, prin primar - Victor Dorobăț

 • 12. Comuna Braniștea, prin primar - Marian Adamache

 • 13. Comuna Brăhășești, prin primar - Vasile Băiculescu

 • 14. Comuna Buciumeni, prin primar - Sterică Aloman

 • 15. Comuna Cavadinești, prin primar - Aurel Florea

 • 16. Comuna Cerțești, prin primar - Gheorghe Cărăușu

 • 17. Comuna Corni, prin primar - Vasile Prodan

 • 18. Comuna Corod, prin primar - Vasile Cârjeu

 • 19. Comuna Cosmești, prin primar - Ionel Tuchiluș

 • 20. Comuna Costache Negri, prin primar - Emilia Niculescu

 • 21. Comuna Cuca, prin primar - Gheorghe Negrea

 • 22. Comuna Cudalbi, prin primar - Vasile Dodu

 • 23. Comuna Cuza-Vodă, prin primar - Dănuț Codrescu

 • 24. Comuna Drăgănești, prin primar - Gheorghe Găinaru

 • 25. Comuna Drăgușeni, prin primar - Iancu Muntianu

 • 26. Comuna Fîrțănești, prin primar - Adrian Filote

 • 27. Comuna Foltești, prin primar - Alexandru Dinu

 • 28. Comuna Frumușița, prin primar - Ioan Nelu Munteanu

 • 29. Comuna Fundeni, prin primar - Ionel Toader

 • 30. Comuna Ghidigeni, prin primar - Eugen Tăbăcaru

 • 31. Comuna Gohor, prin primar - Relu Tibiu Crînganu

 • 32. Comuna Grivița, prin primar - Niță Chebac

 • 33. Comuna Independența, prin primar - Viorel Tărbuc

 • 34. Comuna Ivești, prin primar - Ion Corpaci

 • 35. Comuna Jorăști, prin primar - Georgică Tofan

 • 36. Comuna Liești, prin primar - Iulian Boț

 • 37. Comuna Matca, prin primar - Nelu Costea

 • 38. Comuna Măstăcani, prin primar - Dănuț Ilie

 • 39. Comuna Movileni, prin primar - Marcel Tudose

 • 40. Comuna Munteni, prin primar - Virgil Arghiri

 • 41. Comuna Nămoloasa, prin primar - Adrian Răsmeriță

 • 42. Comuna Negrilești, prin primar - Viorel Răcășanu

 • 43. Comuna Nicorești, prin primar - Ionel Boghiu

 • 44. Comuna Oancea, prin primar - Victor Chiriloaie

 • 45. Comuna Pechea, prin primar - Iancu Boldea

 • 46. Comuna Piscu, prin primar - Ștefan Vlad

 • 47. Comuna Poiana, prin primar - Trofin Tudor

 • 48. Comuna Priponești, prin primar - Costel Matei

 • 49. Comuna Rădești, prin primar - Ioan O. Porumb

 • 50. Comuna Rediu, prin primar - Ghiorghi Buruiană

 • 51. Comuna Schela, prin primar - Iacov Bărceanu

 • 52. Comuna Scînteiești, prin primar - Ghiorghe Bute

 • 53. Comuna Slobozia Conache, prin primar - Ion Neculau

 • 54. Comuna Smîrdan, prin primar - Costică Stroea

 • 55. Comuna Smulți, prin primar - Costică Gafton

 • 56. Comuna Suceveni, prin primar - Neculai Hanță

 • 57. Comuna Suhurlui, prin primar - Gigi Țuțu

 • 58. Comuna Șendreni, prin primar - Paul Cristea

 • 59. Comuna Tudor Vladimirescu, prin primar - Costel Gheorghe

 • 60. Comuna Tulucești, prin primar - Petrică Bratu

 • 61. Comuna Țepu, prin primar - Daniel Țuchel

 • 62. Comuna Umbrărești, prin primar - Paraschiv Stoica

 • 64. Comuna Vînători, prin primar - Sicuța Murgu

 • 65. Comuna Vîrlezi, prin primar - Ștefan Patriche

 • 66. Comuna Vlădești, prin primar - Eracli Drujescu

Președinte de ședință Ciumacenco Nicușor