Hotărârea nr. 27/2009

Modificarea si completarea art. 1 din HCL nr. 135/17.03.2005 referitoare la concesionarea fara licitatie publica, doamnei Teodorescu Georgeta, cabinetul medical individual cu suprafata exclusiva de 11,85mp si suprafata de 15,14mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 3 ani si 11 luni, incepand cu 1.04.2005, cu specialitatea stomatologie, amplasat la parterul imobilului Stomatologie, situat in Galati, cartier Mazepa I, str. Lapusneanu, in sensul prelungirii duratei de concesionare cu 5 ani

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.27

din 3 02 2009

privind: modificarea și completarea art.1 din HCL nr.135/17 03 2005 referitoare la concesionarea fără licitație publică , doamnei Teodorescu Georgeta, cabinetul medical individual cu suprafața exclusivă de 11,85 mp și suprafața de 15,14 mp reprezentând cota parte indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului, pe durata de 3 ani și 11 luni, începând cu 1 04 2005, cu specialitatea stomatologie, amplasat la parterul imobilului Stomatologie, situat în Galați, cartier Mazepa I, str. Lăpușneanu, în sensul prelungirii duratei de concesionare cu 5 ani

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:30/29 01 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 3 02 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.9262/2 02 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.7962/29 01 2009, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere solicitarea doamnei Teodorescu Georgeta nr.5518/22 01 2009;

Având în vedere prevederile art.484, alin.1 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”b” și art.123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I - Se aprobă modificarea art.1 din HCL nr.135/17 03 2005, în sensul prelungirii duratei de concesionare cu 5 an,începând cu data de 1 03 2009 și până la data de 1 03 2014.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ciumacenco Nicușor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei