Hotărârea nr. 265/2009

Finantarea de la bugetul local a HANDBAL CLUB OTELUL

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.265 din 28 05 2009

privind finanțarea de la bugetul local a HANDBAL CLUB OȚELUL

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:348/28 05 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28 05 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.52 338/26 05 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.52 336/26 05 2009, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCL nr.229/13 05 2008 privind aprobarea Regulamentului referitor la finanțarea de la bugetul local a unor activități desfășurate de structurile sportive din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.67 - 69 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, actualizata;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin. 2,lit.”d”, alin.6, lit.”a”, pct.6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local a HANDBAL CLUB OȚELUL.

Art.2 - Se aprobă contractul de asociere, care se va încheia între HANDBAL CLUB OȚELUL și Consiliul Local al municipiului Galați, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

La HCL nr.265/28 05 2009

CONTRACT DE ASOCIERE Nr. __________ / _________

Art. 1 - PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. Municipiul Galati, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească nr. 38, cod fiscal

3814810, cont curent___________________________, deschis la Trezoreria municipiului Galați,

reprezentat prin Primar, ing. Dumitru Nicolae și ec. Doina Stamate - Director Direcția Economică, și

 • 1.2.  HANDBAL CLUB OTELUL, cu sediul în municipiul Galați, str.

________________ bl. ____ap. ___ cod fiscal, cont nr ________________________________,deschis la Banca ________________________, reprezentat prin Presedinte - ____________________.

Art. 2 - DEFINIREA ASOCIERII

 • 2.1. Părțile semnatare au decis să incheie prezentul contract, conform prevederilor art. 36 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicata și în baza art. 12, alin. 2, coroborat cu art. 67 - 69 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.

 • 2.2. Contractul de asociere se încheie în baza Hotărârii Consiliului Local al

municipiului Galați nr. ______/ __________privind asocierea Municipiului Galați cu

HANDBAL CLUB OTELUL.

Art. 3 - OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 3.1. Prezenta asociere are ca obiect promovarea și dezvoltarea activității sportive în municipiu, prin susținerea financiară a activităților sportive desfășurate de catre HANDBAL CLUB OTELUL.

 • 3.2. Actiunea(le)/activitatea(le), respectiv categoriile de cheltuieli care se pot finanta din suma repartizata sunt prevazute in anexa la contract.

 • 3.3. Susținerea financiară pentru anul 2009 se va realiza prin alocarea de la bugetul local a sumei de 360.000 lei din capitolul de cheltuiala 67.02.59.

 • 3.4. Platile se vor face in transe in functie de disponibil.

Art. 4 - DURATA CONTRACTULUI

 • 4.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti si este valabil pana la data de 31.12. 2009.

Art. 5 - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 5.1. Municipiul Galați:

 • 5.1.1. Municipiul Galați se obligă sa sustina financiar activitatile sportive a structurii beneficiare, prin finantare din bugetul local al municipiului Galați.

 • 5.1.2. Municipiul Galați va vira sumele stabilite în contul HANDBAL CLUB OTELUL prevăzut la art. 1, punctul 1.2., pe baza documentelor justificative.

 • 5.1.3. Sumele alocate vor fi verificate de către reprezentanții Municipiului Galați, conform prevederilor legale.

 • 5.2. HANDBAL CLUB OTELUL:

5.2.1 HANDBAL CLUB OTELUL se obligă să nu transfere sau sa cesioneze drepturile dobandite prin prezentul contract de asociere altor persoane fizice sau juridice.

 • 5.2.2. Sa utilizeze suma prevazuta la art. 3.2 exclusiv pentru finantarea actiunilor sportive stabilite prin contract si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

 • 5.2.3. Sa realizeze actiunile prevazute in contract.

 • 5.2.4. Sa prezinte decontul pentru plata efectuata in decurs de 30 de zile de la data efectuarii platii de catre Municipiul Galati , constand in documente justificative (copii de pe facturi, ordine de plata, chitante, contracte, state de plata, etc.).

Art. 6 - MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 6.1. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri:

 • a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

 • b) prin acordul părților contractante;

 • c) în urma ivirii unui caz de forță majoră;

 • d) imposibilitatea asigurării fondurilor bănești de către Municipiul Galați;

 • e) prin reziliere:

 • - în cazul nerespectării destinației sumelor alocate;

 • - în cazul în care nu se realizeaza actiunea la care structura sportiva s-a obligat prin prezentul contract;

 • - dacă nu se respectă clauzele stipulate în prezentul contract, rezilierea se face drept, fără punerea în întârziere și fără intervenția instanței.

Art. 7 - REGLEMENTAREA LITIGIILOR

 • 7.1. Eventualele litigii, neînțelegeri sau pretenții, având legătură cu prezentul contract de asociere, sau încălcarea, încetarea sau invalidarea acestuia, va fi soluționată pe cale amiabilă, în caz contrar părțile se vor adresa instanței de judecată de drept comun.

Art. 8 - FORȚA MAJORĂ

 • 8.1. Prin forță majoră se înțeleg evenimente imprevizibile și inevitabile independente de voința părților, intervenite după intrarea în vigoare a prezentului contract, și care împiedică în mod obiectiv execuția integrală sau parțială a obligațiile ce decurg din acest contract.

 • 8.2. În caz de apariție a unui eveniment de forță majoră, partea care îl invocă trebuie să informeze cealaltă parte în termen de 5 zile de la apariția lui, sau de la data la care a luat la cunoștință de acesta, prin notificare expresă. Încetarea cazului de forță majoră va fi de asemenea adusă la cunoștința celeilalte părți în termen de 5 zile de la încetare, prin notificare expresă.

Art. 9 - CLAUZE SPECIALE

 • 9.1. Părțile au obligația de a nu întreprinde nimic de natură a afecta buna desfășurare a activității care face obiectul prezentului contract de asociere.

 • 9.2. Prevederile prezentului contract de asociere nu pot fi interpretate ca dând naștere unui tip de persoană juridică distinctă, iar terții au acțiune în justiție numai împotriva părții cu care au contract, cealaltă parte neputând fi trasă la răspundere.

 • 9.3. Modul de gestionare a sumelor alocate de Municipiul Galați către HANDBAL CLUB OTELUL, respectiv realizarea actiunilor propuse pentru anul 2009, va fi controlat de către Directia Economica si de catre persoana desemnata prin Dispozitia Primarului Municipiului Galati.

Art. 10 - DISPOZIȚII FINALE

 • 10.1. Modificarea, adaptarea și completarea prezentului contract, se va face numai cu acordul scris al ambelor părți asociate, prin acte adiționale.

 • 10.2. Prezentul contract de asociere a fost încheiat în data de _____________, în 2

exemplare de valoare juridică egală.

MUNICIPIUL GALAȚI                     HANDBAL CLUB OTELUL

PRESEDINTE


PRIMAR

Ing. Dumitru Nicolae

Director Direcția Economică Ec. Doina Stamate

Control Financiar Preventiv

Ec. Campeanu Rodica

Avizat Juridic

C.J. Mirela Roman

Responsabil Contract Consilier Primar Voicu Costica

Președinte de ședință

Apetrăchioaie Daniel

ANEXA

LA CONTRACTUL DE ASOCIERE NR. ____________/_________

Categoriile de cheltuieli care vor fi finantate prin contractul de asociere sunt urmatoarele:

 • - Transport aferent competițiilor pentru sportivi și antrenori ;

 • - Cazare si masa pentru sportivi si antrenori;

 • - Fond premiere: se considera cheltuieli eligibile premiile /primele de joc acordate sportivilor și antrenorilor ;

 • - Achiziționare materiale și echipament sportiv (cu exceptia celor care se constituie in obiecte de inventar pentru dotarea unitatii) ;

 • - Salarii antrenori și sportivi ;

 • - Alimentație de efort ;

 • - Plata arbitrilor ;

 • - Asigurarea serviciilor medicale,a ordinii publice și a respectării normelor de pază și protecție contra incendiilor ,la locul de desfășurare a acțiunilor sportive ;

 • - Taxe de înscriere și/sau de participare la acțiunile sportive ,taxe de organizare a acțiunilor,în condițiile stabilite de organizatori

Decontarea se poate face doar pentru capitolele de cheltuieli eligibile și pentru care s-au depus documente justificative în termenul prevăzut în contract , în limitele stipulate în H.G. nr.1.447 /2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă.

Avand in vedere alocarea fondurilor de la bugetul local, toate cheltuielile cuprinse in prezenta anexa se vor efectua cu respectarea normativelor de cheltuieli cuprinse in legislatia in vigoare privind:

 • -  drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului;

 • -  drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

 • -   achizitiile publice;

 • -  acordarea primelor de joc;

 • -   legislatia muncii.

MUNICIPIUL GALAȚI                HANDBAL CLUB OTELUL

PRIMAR

Ing. Dumitru Nicolae                              PRESEDINTE

Director Direcția Economică

Ec. Doina Stamate

Control Financiar Preventiv

Ec. Campeanu Rodica

Avizat Juridic

C.J. Mirela Roman

Responsabil Contract

Consilier Primar

Voicu Costica