Hotărârea nr. 25/2009

Numirea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Galati in Comisia socio-economica de examinare si avizare a implementarii structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.25 din 3 02 2009

privind: numirea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Galați în Comisia socio-economică de examinare și avizare a implementării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafață mare.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 32/29 01 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 3 02 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.7848/28 01 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.7850/28 01 2009, al Aparatului permanent al Consiliului Local;

Având în vedere raportul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa nr.7228/27 01 2009 a Consiliului Județului Galați;

Având în vedere prevederile art.5, alin.3, lit.”b” din HG nr.1454/2004 privind aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare si definirea tipologiei structurilor de vanzare;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă numirea domnului consilier Găvan Eugen , în Comisia socio-economică de examinare și avizare a implementării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafață mare.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Ciumacenco Nicușor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei