Hotărârea nr. 208/2009

Vanzarea terenului in suprafata de 20,22 mp reprezentand cota indiviza de 0,33% , din terenul aferent imobilului situat in municipiul Galati, B-dul Dunarea nr.13, bloc A10, sc.4, parter, ap.57, domnului Sarghe Vasile, care il detine in folosinta

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.208 din 30 04 2009

privind vânzarea terenului în suprafață de 20,22 mp reprezentând cota indiviză de 0,33 % , din terenul aferent imobilului situat în municipiul Galați, B-dul Dunărea nr.13, bloc A10, sc.4, parter, ap.57, domnului Sârghe Vasile, care îl deține în folosință

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:213/6 04 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 30 04 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.34 948/6 04 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.34 950/6 04 2008, al Biroului Concesionări și Vânzări Terenuri;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Decizia Primăriei municipiului Galați nr.56/26 02 1991;

Având în vedere Raportul de Evaluare întocmit de către Serviciul Public Geotopocad- Expert;

Având în vedere prevederile Cap. I, art. I.2, pct. 4 din Regulamentul privind vânzarea unor categorii de terenuri proprietatea privată a municipiului Galați, aprobat prin HCL nr. 121/2009;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit."c", alin.5, lit."b" și art.123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă vânzarea terenului în suprafață de 20,22 mp reprezentând

cota indiviză de 0,33 % , din terenul aferent imobilului situat în municipiul Galați, B-dul Dunărea nr.13, bloc A10, sc.4, parter, ap.57, domnului Sârghe Vasile, care îl deține în folosință.

Art.2 - Terenul în suprafață de 20,22 mp, reprezintă cota indiviză de teren aferentă spațiului comercial deținut în folosință de către domnul Sârghe Vasile, bloc A10.

Art.3 - Terenul se vinde la prețul de 50 Euro /mp, la care se adaugă TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare -cumpărare.

Cheltuielile ocazionate cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de către cumpărător.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei