Hotărârea nr. 204/2009

Atribuirea directa prin contract de concesiune , catre "S.C. APA CANAL S.A.", pana la data de 06.12.2009, a obiectivului de investitii: Modernizare str. Secerei – Retele de apa si canalizare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.204

din 30 04 2009

privind: atribuirea directă prin contract de concesiune , către S.C. APĂ

CANAL S.A., până la data de 6 12 2009, a obiectivului de investiții: Modernizare str. Secerei - Rețele de apă și canalizare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae; Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:225/6 04 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 30 04 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.34 882/6 04  2009, a

inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.34 716/3 04 2009, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.59, alin.1 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă atribuirea directă prin contract de concesiune , către S.C. APĂ CANAL S.A., până la data de 6 12 2009, a obiectivului de investiții: Modernizare str. Secerei - Rețele de apă și canalizare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Matei


Secretarul municipiului Galați Grigore

ANEXA

La HCL nr.204/30 04 2009

Modernizare str. Secerei - Re țele de ap ă ș i canalizare

Nr. crt.

Denumire mijloace fixe

Nr. de inventar

Cod de clasificar e

D.N. (ani)

Valoare de inventar (lei)

1.

Reț ea de canalizare - str. Secerei

- tuburi PAFSIN Dn 300 mm, L = 180, Dn 200 mm, L = 15 ml, DN 160, L = 30 ml.

- lungime - 225 m

28530

1.8.7.

48

93.011,34

2.

Rețea apă rece - str. Secerei

  • - conductă apă PEHD Dn 100 mm - lungime = 200 ml.

  • - branșament 3/4” PEXAL - lungime - 150 m

28531

1.8.6.

36

181.245,5

2

TOTAL

274.256,8

6

Președinte de ședință

Apetrăchioaie Daniel

HCL 204.doc