Hotărârea nr. 201/2009

Incetarea calitatii unui membru in Consiliul de Administratie la "SC. TRANSURB S.A."

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 201

din 30 04 2009

privind: încetarea calitătii unui membru in Consiliul de Administratie la SC TRANSURB SA

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:243/30 04 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 30 04 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.43 338/30 04 2009, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.43 332/30 04 2009, al Serviciului Management, Resurse Umane;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere demisia domnului Podlați Lucian nr. 34 562/3 04 2009;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 1, alin.2, lit.”a” coroborat cu alin.3, lit.”c”, art.37 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se ia act de încetarea calității de membru în Consiliul de Administratie la SC TRANSURB SA Galati, a domnului Podlați Lucian și se declară postul vacant.

Art.2 - HCL nr.225/30 10 2008 privind numirea reprezentantului Adunării Generale a Acționarilor (AGA) la SC TRANSURB SA Galați, numirea membrilor în Consiliul de Administrație la SC TRANSURB SA Galați și stabilirea indemnizațiilor acestora, se modifică corespunzător.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei