Hotărârea nr. 200/2009

Acordarea titlului "Cetatean de Onoare" al municipiului Galati, Patriarhului Bisericii Ortodoxe Romane, Preafericitul Parinte Dr.Daniel Ciobotea

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.200

din 30 04 2009

privind: acordarea titlului “Cetățean de Onoare” al municipiului Galați, Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Dr. Daniel Ciobotea

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:240/28 04 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 30 04 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.41 766/27 04 2009, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.41 768/27 04 2009, al Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile HCL nr. 619/22 12 2006 privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de “Cetățean de Onoare” al municipiului Galați;

Având în vedere adresa Episcopiei Dunării de Jos nr.1425/14 04 2009;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1 și 8 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr.

215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă acordarea titlului “Cetățean de Onoare” al municipiului Galați,

Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Dr. Daniel Ciobotea.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei