Hotărârea nr. 195/2009

Aprobarea contractului de asociere intre Consiliul Local al municipiului Galati si SC DECROM CO SRL, in domeniul amplasarii panourilor publicitare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.195

din 2 04 2009

privind: aprobarea contractului de asociere între Consiliul Local al municipiului

Galați și SC DECROM CO SRL, in domeniul amplasării panourilor publicitare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae; Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:199/1 04 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 2 04 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.33 480/1 04 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.33 450/1 04 2009, al Direcției Urbanism;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere prevederile cap.4, art.4.2.1 din HCL nr.5/2006 privind aprobarea Regulamentului privind publicitatea stradală;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”e” și alin.7, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 și alin.2, lit.”f” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă contractul de asociere între Consiliul Local al municipiului Galați și SC DECROM CO SRL, in domeniul amplasarii panourilor publicitare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.195/2 04 2009

CONTRACT DE ASOCIERE

NR._____/_____200_

CAP.1. PARTI CONTRACTANTE

Partile sunt persoane juridice identificate conform datelor de mai jos:

MUNICIPIUL GALATI, reprezentat prin ing. Dumitru Nicolae, primar al municipiului Galati, cu sediul in Galati, str. Domneasca, nr.38, tel.036/317000, fax 036/461460 , avand cod fiscal 3814810;

SC DECROM CO cu sediul societatii in Galati, str Brailei, nr 7-9, bl Vox Center, et 5, inregistrata la Registrul Comertului cu nr J17/656/2002, avand cont deschis la BCR GALATI, cu cont RO59RNCB0141032854200001 , reprezentata in mod legal prin domnul KAVAK NECHMETIN, in calitate de director, denumita in continuare LOCATOR.

CAP.2 OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1 Obiectul prezentului contract il constituie asocierea partilor contractante in vederea exploatarii in comun a terenurilor apartinand domeniului public si privat al muncipiului Galati, prin amplasarea a 2 panouri publicitare, identificate in anexa la contract.

Exploatarea panourilor publicitare de catre SC DECROM CO SRL se va face in conformitate cu prevederile legale si ale actelor cu caracter normativ emise pe plan local. Nerespectarea obligatiilor prevazute in aliniatele precedente atrage rezilierea de drept a prezentului contract fara nici o formalitate.

Art.2 In cadrul asocierii, partile isi vor desfasura activitatea in conditii de independenta comerciala si juridica specifica asocierii, respectand prevederile prezentului contract si legislatia in vigoare.

CAP.3 DURATA CONTRACTULUI

Art.3 Durata asocierii este de 2 ( doi ) ani , prezentul contract intrand in vigoare la data de 1 o1.2009.

Dupa expirarea duratei contractulului ASOCIATUL are drept de preemtiune la prelungirea contractului, aceasta facandu-se numai cu acordul CONSILIULUI si pentru o perioada ce va fi stabilita de comun acord, cu cel putin 90 zile inaintea expirarii duratei de asociere.

CAP.4 APORTUL PARTILOR

Art.4 In vederea realizarii ASOCIERII partile au urmatoarele obligatii :

A) ASOCIATUL datoreaza CONSILIULUI un procent cu titlu de beneficii lunar ce reprezinta 50% din valoarea neta a chiriei incasate de la beneficiarii reclamei efectuate pe suportul publicitar instalat in baza contractului, dar nu mai putin de:

150 euro/panou/luna pentru panourile TIP UNIPOL

Afisarea numerelor de telefon si/sau a siglei ASOCIATULUI nu reprezinta reclama publicitara.

 • c) Plata chiriei se va face trimestrial, in rate egale, pana la data de 15 a lunilor: martie, iunie, septembrie, noiembrie.Cotatia leu/euro se va stabili la data de intai a primei luni din fiecare trimestru si va ramane valabil pe tot parcursul trimestrului. Efectuarea platii se va face in contul Primariei municipiului Galati deschis la Trezoreria Galati. Codul iban in care puteti vira taxa de publicitate este: RO40TREZ30621160250XXXXX, codul iban in care puteti vira cota chirie si cota asociere pentru spatiu publicitar este: RO62TREZ306300205XXXXX. Pentru plata cu intarziere a sumelor datorate ASOCIATUL datoreaza majorari de intarziere conform legislatiei in vigoare privind colectarea creantelor bugetare.

 • d) In vederea achitarii de catre asociat a titlului de beneficii lunar asa cum este prevazut in art.4, lit a, Consiliul va fi instiintat cu privire la semnarea contractelor de reclama si publicitate, punand la dispozitia Directiei de urbanism copii ale contractelor, pana pe data de 10 a lunii urmatoare.

CAP.5. OBLIGATIILE CONSILIULUI

Art.6 Sa asigure ASOCIATULUI folosinta exclusiva a terenului pe toata perioada derularii prezentului contract.

Art.7 Declara pe propria raspundere ca nu a mai incheiat nici un contract pentru suprafetele acordate ASOCIATULUI.

Art.8 Sa nu schimbe destinatia obiectului asocierii si sa se abtina de la orice fapt ce ar avea drept consecinte tulburarea folosintei terenului pe durata valabilitatii prezentului contract.

Art.9 Sa anunte in timp util eventualele interventii ce ar putea afecta amplasamentele ce fac obiectul asocierii, si de comun acord cu ASOCIATUL, sa puna la dispozitia acestuia noi amplasamente.

Art.10 Sa nu emita alte autorizatii de construire pentru constructii provizorii a caror amplasare ar impiedica vizibilitatea asupra mijloacelor de afisaj si reclama amplasate de ASOCIAT, in baza prezentului contract.

ART.11 Pune la dispozitia ASOCIATULUI terenul necesar montarii si amplasarii mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama, liber de orice sarcini, pe baza de proces verbal.

CAP.6 OBLIGATIILE ASOCIATULUI

Art.12 Asociatul se obliga sa asigure productia materialului publicitar pentru suporturile publicitare din dotarea Consiliului Local.

Art.13 Sa folosesca obiectul asocierii potrivit destinatiei prevazute in contract.

Art.14 Sa obtina pe cheltuiala sa toate avizele si autorizatiile prevazute de actele normative in vigoare necesare desfasurarii activitatii de publicitate.

Art.16 Intretinerea si functionarea spatiului publicitar inclusiv pagubele provocate din culpa tertilor revin ASOCIATULUI

Art.17 Plateste la bugetul local, in conditiile prevazute de lege taxele de reclama si publicitate rezutate din exploatarea spatiilor de publicitate si achita CONSILIULUI titlul de beneficii lunar asa cum este prevazut prin art. 4, lit.a din prezentul contract.

Art.18 La expirarea termenului prevazut in contract, daca acesta nu se prelungeste de comun acord cu CONSILIUL, sa restituie obiectul asocierii in starea in care l-a primit, fiind considerat ca l-a preluat in stare buna.

Art.19 Sa incheie contracte de furnizare a energiei electrice si sa achite contravaloarea energiei electrice consumate pentru iluminarea mijloacelor de publicitate.

Art.20 In vederea stabilirii cuantumului lunar al taxei de 3% pentru serviciul de reclama si publicitate cuvenite bugetului local, aveti obligatia sa puneti la dispozitia Consiliului toate documentele justificative ( copii ale contractelor) din care sa reiasa valoarea contractului pentru serviciul de reclama si publicitate, in termen de 10 zile de la afisarea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama. Aceste documente vor fi transmise lunar;

Art 21 d) In vederea achitarii de catre asociat a titlului de beneficii lunar asa cum este prevazut in art.4, lit a, Consiliul va fi instiintat cu privire la semnarea contractelor de reclama si publicitate, punand la dispozitia Directiei de urbanism copii ale contractelor, pana pe data de 10 a lunii urmatoare.

CAP.7 INCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI

Art.21 Prezentul contract de asociere inceteaza de plin drept in urmatoarele cazuri:

 • a. in baza acordului partilor contractante

 • b. expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, daca nu se solicita prelungirea acestuia in conditiile prevazute de prezentul contract.

 • c. In cazul interventiei fortei majore invocata in conditiile legii

 • d. Nerealizarea obiectului contractului

 • e. Aparitia de acte normative care contin prevederi contrare celor mentionate in prezentul contract

Art.22 Prezentul contract se reziliaza de plin drept in urmatoarele cazuri:

 • a. modificarea in tot sau in parte a obiectului asocierii de catre asociat;

 • b. falimentul uneia din parti;

 • c. in cazul neindeplinirii obligatiilor unei dintr parti in maxim 30 (treizeci) zile de la notificarea in scris a incalcarii obligatiilor, daca in acest termen parte in culpa nu se achita de obligatiile asumate prin prezentul contract;

 • d. Neprezentarea contractelor de reclama si publicitate In vederea achitarii de catre asociat a titlului de beneficii lunar asa cum este prevazut in art.4, lit a, pana pe data de 10 a lunii urmatoare.

CAP.8 FORTA MAJORA

Art.23 Forta majora, convenita ca fiind acel eveniment imprevizibil si de neanlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a contractului, care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract, exonereaza de raspundere partea care o invoca in condiitiile legii. Partea care invoca forta majora va inmana celeilalte parti certificarea emisa de autoritatea competenta in termen de 48 ore de la obtinere. Exonerarea de raspundere opereaza numai pe durata existentei cazului de forta majora.

Art.24 Daca durata confirmata a existentei cazului de forta majora este mai mare de 30 de zile,partile se vor reuni in mod obligatoriu pentru a decide conditiile continuarii contractului sau rezilierii acestuia.

CAP.9 ALTE CLAUZE

Art.25 In condiitiile respectarii legislatiei in vigoare la data semnarii prezentului contract, asociatul are dreptul sa presteze servicii de reclama si publicitate pentru orice persoana fizica sau juridica cu care are incheiat un contract de publicitate in acest sens.

Art.26 In cazul in care, pe perioada derularii contractului, intra in vigoare alte norme legislative in domeniul panotajului stradal, care aduc modificari conditiilor actuale, sau in cazul aparitiei de noi reglementari privind activitatea de publicitate, contractul de modifica in consecinta. Acest fapt va determina renegocierea cu buna credinta a clauzelor prezentului contract, in vederea derularii in continuare a contractului.

Art.27 Mijloacele de publicitate, afisaj si reclama instalate pe amplasamentele ce fac obiectul prezentului contract sunt proprietatea asociatului, CONSILIUL neavand drept de subinchiriere, instrainare sau gajare.

Art.28 Orice adaugiri, completari sau modificari aduse la acest contract vor fi valabile si obligatorii pentru partile contractante numai daca vor fi facute in scris si semnate de catre ambele parti. Incosecventele, abaterile sau derogarile de la acest contract, chiar daca se repeta si nu au fost contestate de catre parte indreptatita, trebuie considerate ca simple tolerari.

Art.29 Toate documentele anterioare semnarii prezentului contract semnate de ambele parti contractante sau de una din acestea, in legatura cu prezentul contract sau cu incheierea acestuia sunt nule si neavenite.

Art.30 Partile semnatare ale prezentului contract se obliga sa nu faca referiri scrise sau verbale, unei terte parti, cu privire la termenii prezentului contract.

Art.31 Cesionarea in tot sau in parte a prezentului contract este posibila numai cu acordul scris al CONSILIULUI, reprezentat prin Primar.

Art.32 Eventualele neintelegeri in legatura cu aplicarea si interpretarea prezentuluiului contract, mai putin cele prevazute la cap.7 daca nu se vor solutiona pe care amiabila vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente, legile aplicate fiind cele valabile in dreptul roman.

Art.33 In situatia in care ASOCIATUL nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract pe o perioada de 2 (doua) luni consecutiv, acesta va fi obligat sa-si ridice panourile publicitare in termen de 15 zile de la somatie. In caz contrar, panourile publicitare devin proprietatea Consiliului fara nici un fel de despagubiri iar contractul este reziliat de drept.

Art.34 ASOCIATUL are obligația să afișeze pe suportul de reclamă numele și adresa societății, autorizația de construire și numărului contractului de asociere în conformitate cu HCL 5/2006,

Art.35 Prezentul contract se completeaza de drept cu dispozitiile Legii comerciale si civile.

Prezentul contract contine 5 pagini si s-a incheiat astazi _____________, in 4

exemplare cu valoare de original, cate doua exemplare pentru fiecare parte contractanta.

PRIMAR,


ASOCIAT,

ING. DUMITRU NICOLAE

DIRECTOR URBANISM,

IONEL ARDEAN

DIRECTOR ECONOMIC, EC. DOINA STAMATE

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

EC. GEORGELIA GIUSCA

AVIZAT JURIDIC,

CJ TINCUTA PATRUTA

Președinte de ședință

Apetrăchioaie Daniel

ANEXA

La HCL nr.______/________

NR

CRT

AMPLASAMENT

TIP SUPORT

PUBLICITAR

DIMENSIUNI

SUPRAFAȚA

OCUPATA

1

BULEVARDUL

GALAȚIAF BL D9E

PANOU

4X10

2

AFERENT UNIVERSITATEA DANUBIUS

PANOU

4X10