Hotărârea nr. 185/2009

Aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2009

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.185

din 2 04 2009

privind: aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2009

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 137/17 03 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 2 04

2009;

Având în vedere expunerea de motive nr. 27 202/17 03 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.27 204/17 03 2009, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.574 234/20 01 2009 a Direcției Generale pentru comunități locale, zone asistate, ajutor de stat și parteneriat cu structurile asociative;

Având în vedere adresa nr.574 405/17 03 2009 a Direcției Generale pentru comunități locale, zone asistate, ajutor de stat și parteneriat cu structurile asociative;

Având în vedere adresa nr.17 616/17 03 2009 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței;

Având în vedere adresa nr.33 700//1 04 2009 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței;

Având în vedere Hotărârea Consilului Județului Galați nr.174/23 03 2009;

Având în vedere adresa nr.8440/25 03 2009 a Direcției Generale a Finanțelor Publice a județului Galați;

Având în vedere adresa nr.6931/4 03 2009 a Direcției Generale a Finanțelor Publice a județului Galați;

Având în vedere prevederile Legii nr.18/2009 bugetului de stat pe anul 2009;

Având în vedere prevederile OUG nr.223/2008 privind unele masuri de reducere a unor cheltuieli bugetare;

Având în vedere prevederile art.19, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1,alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 , alin.2, lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2009, prevăzut în anexele I, II, III, IV și V , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Se aprobă bugetul din surse proprii și subvenții pe anul 2009 prevăzut în anexele I, II , III, IV și V care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă veniturile și cheltuielile extrabugetare, pe anul 2009, conform anexelor I, II,III și IV care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Se aprobă veniturile și cheltuielile evidențiate în afara bugetului local pe anul 2009, prevăzute în anexele I, II , III, IV și V care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.5 - Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile aprobat pentru municipiul Galați în anul 2009, prevăzut în anexele I, II, III si IV care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 - Se aprobă bugetul din credite externe, pe anul 2009, conform anexelor I, II, III și IV, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 - Se aprobă numărul de salariați permanenți și temporari ai instituțiilor publice pe anul 2009, conform anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8 - Veniturile provenite din vânzarea terenurilor, conform prevederilor HCL 121/26 03 2009, referitoare la aprobarea Regulamentului privind vânzarea unor categorii de terenuri proprietate privată a municipiului Galați , vor majora cap.54 02 50 -fondul de rezervă bugetară - al bugetului local al municipiului Galați, aprobat.

Art.9 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.10- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei