Hotărârea nr. 180/2009

Acceptul trecerii unei parti din imobilul situat in Galati, str. Basarabiei nr. 5-7, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale in proprietatea publica a municipiului Galati si in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.180

din 2 04 2009

privind: acceptul trecerii unei parti din imobilul situat in Galati, str.Basarabiei nr.5-7, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale in proprietatea publica a municipiului Galati si in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:184/31 03 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 2

04 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.32 838/31 03 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.32 836/31 03 2009, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.1575/25 03 2009 a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale;

Având în vedere prevederile art.9, alin.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se acceptă trecerea unei parti din imobilul situat in Galati, str.Basarabiei nr.5-7, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale in proprietatea publica a municipiului Galati si in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati, conform planului de situație, care face parte integrantă din prezenta hotătâre.

Art.2 - Hotărârea va fi înaintă Instituției Prefectului în vederea promovării unei Hotărâri de Guvern.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei