Hotărârea nr. 178/2009

Modificarea si completarea art. 2 al HCL nr. 151/2006 referitor la sarbatorirea cuplurilor care implinesc 50 de ani de casnicie

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.178

din 2 04 2009

privind: modificarea și completarea art.2 al HCL nr.151/2006 referitor la sărbătorirea cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsnicie

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:180/30 03 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 2 04 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.32 726/31 03 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.32 728/31 03 2009, al Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.2 din Legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice,republicată, actualizată ;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”d”, alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I- Se aprobă modificarea și completarea art.2 al HCL nr.151/2006, care va avea următorul cuprins:

Art.21 - Se aprobă acordarea unei prestații sociale în sumă netă de 500 lei/familie, a unei diplome de fidelitate și a unui buchet de flori, o singură dată, cuplurilor de persoane vârstnice domiciliate pe raza municipiului Galați, de la bugetul local al municipiului, cap.67.02.

Art.22 - Solicitanții vor depune la Registratura Primăriei municipiului Galați următoarele documente:

  • -  cerere;

  • -  acte de identitate - în copie;

  • -  certificat de căsătorie - în copie.”

Art.II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei