Hotărârea nr. 177/2009

Aprobarea incadrarii cladirii situata in Galati str. I.L. Caragiale nr. 9 si parte din cladirea situata in str. George Cosbuc nr. 1, proprietatea CAMEREI NOTARILOR PUBLICI GALATI, in categoria cladirillor pentru care nu se datoreaza impozit

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.177

din 2 04 2009

privind: aprobarea incadrarii cladirii situata in Galati str. I.L. Caragiale nr.9 si parte din cladirea situata in str. George Cosbuc nr.1, proprietatea CAMEREI NOTARILOR PUBLICI GALATI, in categoria cladirillor pentru care nu se datoreaza impozit

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:209/2 04 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 2 04 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.34 082/2 04 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.34 084/2 04 2009, al Direcției Impozite, taxe și alte venituri locale;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere solicitarea nr.137/2 02 2009 a Camerei Notarilor Publici Galați;

Având în vedere prevederile art.250, alin.1, pct.19 din Legea nr.571/2003 privind Coddul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.26 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr.36/12.05.1995 cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile art.29 alin.(1), Sectiune II din Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania;

Având în vedere prevederile art.36,alin.i din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă incadrarea cladirii situata in Galati, str. I.L. Caragiale nr.9 si a cladirii situata in Galati, str. George Cosbuc nr.1 in proportie de 59% (reprezentand 89,51 mp. din totalul de 152,12 mp suprafata utila) in categoria cladirilor pentru care nu se datoreaza impozit conform art.250 alin.1 pct.19 din Legea 571/2003.

Scutirea de impozit se aplica pe durata pentru care proprietarul isi mentine utilitatea de interes public.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei