Hotărârea nr. 176/2009

Atribuirea directa prin contract de concesiune, catre S.C. APA CANAL S.A., pana la data de 6.12.2009, a obiectivului de investitii: Retele de apa si canalizare pe str. Naruja si str. Naruja 1 bis

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.176

din 2 04 2009

privind: atribuirea directă prin contract de concesiune , către S.C. APĂ CANAL

SA., până la data de 6 12 2009, a obiectivului de investiții: Rețele de apă și canalizare pe str. Năruja și str. Năruja 1 bis

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:177/27 03 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 2 04 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.31 650/27 03 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.31 652/27 03 2009, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.59, alin.1 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă atribuirea directă prin contract de concesiune , către S.C. APĂ CANAL SA., până la data de 6 12 2009, a obiectivului de investiții: Rețele de apă și canalizare pe str. Năruja și str. Năruja 1 bis, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.176/2 04 2009

Rețele de apă și canalizare - str. Năruja și str. Năruja 1 bis.

Nr. crt.

Denumire mijloace fixe

Nr. de inv.

Cod de clasifi care

D.N. (ani)

Valoare de inventar (lei)

1.

Rețea de canalizare - str.

Năruja și str. Năruja 1 bis

  • - Dn 400; I = 252

  • - Dn 300; I = 336

  • - Dn 200; I = 240 Lungime rețea = 828 ml.

28454

1.8.7.

48

1.295.612,02

2.

Rețea apă rece - str. Năruja și str. Năruja 1 bis

  • - Dn 100, I = 174

  • - Dn 200, I = 300

Lungime rețea = 474 ml.

28455

1.8.6.

36

402.740,37

TOTAL

1.698.352,39

Președinte de ședință

Apetrăchioaie Daniel