Hotărârea nr. 173/2009

Numirea unui membru in Consiliul de Administratie la SC APA CANAL SA

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.173 din 2 04 2009

privind: numirea unui membru in Consiliul de Administratie la SC APA CANAL SA

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:187/31 03 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 2 04 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr. 33 776/2 04 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.33 774/2 04 2009, al Serviciului Management, resurse Umane;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 1, alin.2, lit.”a” coroborat cu alin.3, lit.”c”, art.37 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1— Se aprobă numirea domnului Stan Gelu, în Consiliul de Administrație la SC APA CANAL SA Galati.

Art.2 - HCL nr.227/30 10 2008 privind numirea reprezentantului Adunării Generale a Acționarilor (AGA) la SC APA CANAL SA Galați, numirea membrilor în Consiliul de Administrație la SC APA CANAL SA Galați și stabilirea indemnizațiilor acestora, se modifică corespunzător.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei