Hotărârea nr. 17/2009

Aprobarea documentatiilor de avizare a lucrarilor de interventii propuse pentru anul 2009

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.17

din 3 02 2009

privind: aprobarea documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții propuse pentru anul 2009

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 23/27 01 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 3 02 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr. 6826/27 01 2009 a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.6892/27 01 2009, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”d” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții propuse pentru anul 2009, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Ciumacenco Nicușor

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.17/3 02 2009

Documentații de avizare a lucrărilor de intervenții propuse pentru anul 2009

1. Lucrari Tehnico-Edilitare bloc A4

In prezent este in constructie blocul de locuinte A4 situat pe str. Traian c/c str. Serei.

In vederea asigurarii utilitatilor este necesara realizarea alimentarii cu apa si evacuarii apelor menajere si pluviale la reteaua existenta in zona, precum si alimentarea cu energie electrica a consumatorilor.

Prin proiect se vor realiza urmatoarele lucrari:

-retea de apa rece -din reteaua existenta de conducta de apa de inalta presiune Dn 200mm

-conductele de evacuare a apelor menajere si pluviale interioare vor fi montate in canal de protectie pina la caminele de vizitare

-lucrari de sistematizare verticala corespunzatoare blocului A4-alei acces trotuare

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investiției: 889.260 lei

 •  din care C+M:           574.280 lei

capacitati: -retea apa rece Dn 200mm

-racord electric

-sistematizare verticala

Durata de realizare a investitiei : 24 luni

Sursele de finantare: fonduri locale

 • 2.Amenajare depozit de materiale si baza de ecarisaj str. Zimbrului

Depozitul existent din str. Zimbrului nu permite realizarea unui flux continuu datorita lipsei unor piste amenajate pentru depozitare, depozitare si dezmembrare masini abandonate, depozitare si fasonare a materialului lemnos, lipsa unor drumuri interioare, amenajarea unor depozite deschise pe tipuri de materiale de constructii.

Intre baza de ecarisaj existenta si depozit este necesara realizarea unei imprejmuiri.

Prin proiect se prevad urmatoarele lucrari:

-realizarea a 4 platforme betonate pentru separarea activitatilor din depozit -realizarea drumurilor interioare din incinta , cu cel putin 2 sensuri de circulatie si racorduri la platforme sau depozite

-realizarea unei imprejmuri intre baza de ecarisaj si depozite

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • •  valoarea totala a investiției - 950.000 lei

 • •  din care C+M            - 725.710 lei

 • •  capacitati : -imprejmuire L=500 ml panouri din plasa de sirma,

L=450ml panouri din tabla cutata

-retea electrica-racord electric in incinta L=60ml

-sistematizare-drumuri interioare S=2.000 mp

-platforme depozitare S=4.560 mp; rigole evacuare S=400 mp

Durata de realizare a investitiei :24 luni

Sursa de finantare: buget local

3. Modernizare Aleea Florilor

Strada Aleea Florilor este situata in partea de nord a municipiului Galati si are o lungime de 81,50 ml. In prezent reteaua de apa a fost reabilitata prin programul ISPA, strada nu dispune de retea de canalizare, iar sistemul rutier este defectuos.

Prin proiect se vor realiza urmatoarele lucrari:

-introducerea unui colector de canalizare

-bransamente la imobilele existente

-reabilitarea sistemului rutier

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investiției: 417.630 lei

 •  din care C+M:           349.330 lei

 • •  capacitati: -colector de canalizare Dn300mm, PAFS L=85 ml

- racorduri de canalizare L=70ml, PAFS Dn 200mm

-camine de vizitare pe colector 8 buc si pentru imobile 14 buc -guri de scurgere -5 buc -sistemul rutier -beton asfaltic

Durata de realizare a investitiei : 12 luni

Sursele de finantare: fonduri locale

4. Modernizare str. A. Saligny tronson str. Pr. Brailei-str. Arges

Strada este situata in partea de vest a municipiului Galati , face legatura intre cartierul Micro 17 si str. Brailei, si are o lungime de 524 ml. In prezent strada dispune de retele hidroedilitare a caror durata de functionare este depasita , iar din punct de vedere al sistematizarii verticale strada este neamanejata.

Prin proiect se vor realiza urmatoarele lucrari:

-inlocuirea retelei de apa cu o conducta din Fonta ductila Dn150mm

-inlocuirea retelei de canalizare cu o conducta PVC KG SN8 sau HOBAS SN10000 -refacerea bransamentelor de apa-canalizare pina la limita de proprietate -refacere suprastructurii, inclusiv trotuare

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investitiei: 2.105.780 lei

 •  din care C+M:           1.812.370 lei

 • •  capacitati: -lungime strada L=524 ml;

-retea canalizare Dn 315mm, PVC L=117 ml

- racorduri de canalizare L=696ml, PVC Dn 160mm

-retea apa Dnnomm, L=525 ml

-guri de scurgere -64 buc

-sistemul rutier -carosabil si trotuare - beton asfaltic

Durata de realizare a investitiei : 18 luni

Sursele de finantare: fonduri locale

 • 5. Alimentare cu energie electrica sistem de alimentare cu apa si canalizare,„Municipiul Galați” pentru componenta măsurii ISPA „Realizare noua stație de epurare ape uzate si colector interceptor ape uzate pentru Municipiul Galați”

Proiectul „Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare si construcția unei noi stații de epurare in municipiul Galați “ este finanțat in cadrul inițiativei Uniunii Europene - Instrumente pentru Politici Structurale de pre-aderare (ISPA), instrument destinat sprijinirii sectoarelor de mediu si transport in tarile candidate din Europa Centrala si de Est.

Proiectul are la baza următoarele elemente de identificare : „Memorandumul de Finanțare” pentru acordarea de asistență financiară nerambursabilă ISPA pentru Măsura 2004/RO/16/P/PE/005 „Modernizarea sistemelor de apă potabilă și canalizare și construirea unei stații noi de epurare a apelor uzate în Galați" semnat la Bruxelles la data de 17.10.2005 și la București la data 2.02.2006, ratificat prin Ordinul 561 din 07.04.2006.

Obiectivul „Alimentare cu energie electrica sistem de alimentare cu apa si canalizare, Municipiul Galați este parte componenta a aplicației ISPA „Realizare noua stație de epurare ape uzate si colector interceptor ape uzate pentru Municipiul Galați”

Finanțarea realizării investiției „Realizare noua stație de epurare ape uzate si colector interceptor ape uzate pentru Municipiul Galați” se realizează din fonduri ISPA, fonduri care sunt nerambursabile, iar alimentarea cu energie electrica se încadrează in conformitate cu reglementările HGR 867/2003 (instalația aparține SC Electrica SA - SDFEE Galați) la sursa de finanțare „tarif de racordare” si „surse proprii beneficiar”.

Surse de finanțare:

 • a) tarif de racordare - conform HG 90/2008:

-ISP1: - cuprinde postul de transformare si cablul 20 kV de racord al postului, celule de medie tensiune cu tot echipamentul lor si grupurile de măsura ale energiei electrice de pe coloanele generale ale celor doua transformatoare;

-ISP2 : - cuprinde postul de transformare si cablul 20 kV de racord al postului, celule de medie tensiune cu tot echipamentul lor si grupurile de măsura ale energiei electrice de pe coloanele generale ale celor doua transformatoare;

-Stația de epurare: - Punctul de Conexiuni 20Kv epurare cu tot echipamentul sau, celula 20 Kv din Stația Dunărea cu tot echipamentul ei , toate lucrările executate in LEA 20 kV Dunărea - Abator, LES 20kV pentru racordarea in bucla a Punctului de Conexiuni - 20kV Epurare ( din stația Dunărea si din LEA 20kV Dunărea - Abator).

 • b) Surse proprii (instalația Consumatorului):

-ISP1, ISP2 si Stația de Epurare - toate instalațiile realizate in aval de punctul de delimitare cablurile de joasa tensiune intre tabloul de distribuție din post si tabloul general al beneficiarului.

 • c) Delimitarea instalațiilor:

-PT ISP1, PTISP2 este la bornele trafo 0.4kV, la papucii coloanelor de alimentare a tabloului general de distribuție a consumatorului

-Punct Conexiuni Stația de Epurare se va face in punctul de conexiuni, la papucii cablurilor de 20kV care alimentează posturile de transformare de pe platforma, respectiv PT INLET si PT Epurare.

In conformitate cu prevederile condițiilor de eligibilitate a plaților, tarifele de racordare nu sunt considerate cheltuieli eligibile si trebuiesc acoperite de către Beneficiarul Local măsurii ISPA - Primăria Municipiului Galați si pe care trebuie sa le prevadă in bugetul de venituri si cheltuieli, pentru acoperirea finanțării acestora in vederea finalizării obiectivului de investiție propus.

Punctele de consum si consumurile solicitate:

ISP1 si SP 13Iunie - Pi = 1103 kW, Psa=888kW

ISP2 - Pi = 357,3, Psa=247,3 kW

Stația de Epurare - Etapa I ( 2008) - Pi = 1676 kW, Psa=i378 kW

( Prin dezvoltarea stației in Etapa II (2017) se va ajunge la - Pi = 4550 kW, Psa=3350kW)

Soluția de alimentare propusa:

Alimentarea punctului de consum ISP1

-post de transformare cu doua unitati (rezervare 100%) 20/0.4kV, 1250kVA si AAR pe 0.4kV)

Postul va fi in anvelopa de beton, cu 3 încăperi (2boxe trafo+incapere medie tensiune) amplasat la limita propietatii in incinta noii Stații de pompare intermediare ISP1.

Alimentarea punctului de consum ISP2

 • - post de transformare cu doua unitati (rezervare 100%) 20/0.4kV, 400kVA si AAR pe 0.4kV)

Postul va fi in anvelopa de beton amplasat pe domeniul public intre blocurile P9 si P11 spre parcare limitrofa Prelungirii Traian.

Alimentarea punctului de consum Platforma Stației de Epurare

-punct de conexiuni 20kV alimentat din doua surse diferite respectiv din doua surse diferite si anume: Stația 110/20/6 kV Dunărea si Stația 110/20 kV Abator prin doua cai de alimentare.

Punctul de conexiune va fi in construcție zidita cu spațiu suficient pentru montarea unui număr de 16 celule medie tensiune, din care in Etapa I se vor monta numai 8 celule.

Din acest punct de conexiuni se vor alimenta următoarele posturi de transformare:

PT 20/0.4kV, 2x1250 kVA - stația de pompare ISP INLET

PT 20/0.4kV, 2x 800 kVA - Stația de Epurare - Etapa I

 • - Punctul de conexiuni va avea si o camera aferenta TRAFO Servicii Interne 20/0.4kV-40kVA, pentru deservirea punctului de conexiuni (alimentare circuite armare intreruptori celule punct conexiuni, încălzire, iluminat, prize).

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investiției: 5.536.791 lei (1.400.174 euro)

 •  din care C+M:           2.659.863 lei ( 659.244 mii euro)

 •  Capacitați:

LES 20 kV - A2XS(FL)2Yixi5ommp - l=2.9km

LES 20 kV - A2XS2Yixi5ommp       - l=i2.7km

Întrerupător 20 kV in vid montat retrofit                  = 1 buc.

Stalp SE8                                                = 1 buc.

Stalp TC 15014-120                               = 1 buc.

Separator STE2Apn                                   = 1 buc.

Post de transformare prefabricat in anvelopa de beton ISP1= 1 buc.

Post de transformare prefabricat in anvelopa de beton ISP2= 1 buc.

Punct de conexiuni in anvelopa de beton               = 1 buc.

Durata de realizare a lucrărilor       3 luni

Sursa de finantare:buget local

6. Scara de acces si rampa pentru persoane cu handicap Pavilion Psihiatrie barbati I

Cladirea la care se va amenaja rampa de acces pentru persoane cu handicap este Pavilionul Psihiatrie Barbati I situat in incinta sediului din str. Traian nr. 290. In prezent scara de acces in cladire este alcatuita din b.a. cu trepte de granit si parapet metalic , nemodificata de la constructia spitalului.

In concordanta cu prevederile Cartei Sociale Europene , institutiile au obligatia sa promoveze, sa respecte si sa garanteze drepturile persoanei cu handicap.

Prin proiect se propune construirea unei rampe din b.a., finisaj ciment rolat, balustrada metalica, cu latimea de 1,20m si lungimea totala de 15,64 ml , panta maxima 8%, pe latura de vest a cladirii cu sosirea pe podestul actual al scarii exterioare existente.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investiției: 86.360 lei

 •  din care C+M:            71.473 lei

 • •  capacitati: -Lungime scara L=15,64 ml

-latime scara l=1,20 ml

Durata de realizare a investitiei : 4 luni

Sursele de finantare: fonduri locale

7.Modernizare Centrala termica Spitalul de Psihiatrie “Elisabeta Doamna”

Spitalul de Psihiatrie “Elisabeta Doamna” se situeaza in partea de nord est a municipiului Galati , pe str. Traian nr. 290.

Prin proiect se propune urmatoarele lucrari :

-utilarea centralei cu echipament performant pentru producerea caldurii si a apei calde in incinta spitalului cu refacerea instalatiilor cladirii

-refacerea trotuarului aferent cladirii

-refacerea finisajelor interioare si exterioare incluzind refacerea tamplariei exterioare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investitie 700.408 lei

 •  din care C+M:             403.652 lei

 • •  capacitati: - instalatii termomecanice

-instalatii electrice in centrala termica

-cos de fum

-constructii

Durata de realizare a investitiei : 6 luni

Sursele de finantare: fonduri locale

8. Consolidare pavilion bloc alimentar Spitalul de Psihiatrie “Elisabeta Doamna

Spitalul de Psihiatrie “Elisabeta Doamna” se situeaza in partea de nord est a municipiului Galati , pe str. Traian nr. 290.

Pavilionul bloc alimentar si farmacie este situat in centrul incintei si va pastra functiunea initiala, cu regim de inaltime demisol si parter.

Prin proiect se va consolida structura cladirii fara a afecta decoratiile interioare si regimul de inaltime, inlocuire timplarie deterioarata , refacere finisaje interioare, refacere instalatii sanitare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investiției: 1.540.953 lei

 •  din care C+M:           1.276.805 lei

capacitati:- suprafata construita S=508,55 mp; suprafata desfasurata S=1.017,10mp

-corp de incalzire din otel (radiatoare)-60 buc

-conducte de distributie L=520 ml

-instalatii sanitare :34 buc, conducte de distributie L=220ml

Durata de realizare a investitiei : 18 luni

Sursele de finantare: fonduri locale

9. Consolidare pavilion centrala termica Spitalul de Psihiatrie “Elisabeta Doamna

Spitalul de Psihiatrie “Elisabeta Doamna” se situeaza in partea de nord est a municipiului Galati , pe str. Traian nr. 290. Cladirea centralei termice este o constructie in regim de inaltime parter, cu pereti din zidarie de caramida plina, acoperis tip sarpanta si timplarie metalica cu geam armat.

Prin proiect se propune consolidarea centralei termice existenta, inlocuirea tamplariei cu timplarie metalica cu ochiuri fixe si mobile, refacerea trotuarului aferent cladirii si a finisajelor interioare si exterioare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investiției: 571.804 lei

 •  din care C+M:           492.697 lei

capacitati: -suprafata construita =332 mp

-refacere finisaje interioare si exterioare

Durata de realizare a investitiei : 12 luni

Sursele de finantare: fonduri locale

10. MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA GRUPULUI ȘCOLAR”GHE. ASACHI”

Grupul Școlar ”Ghe. Asachi” deține mai multe clădiri și se află situat pe strada Milcov nr. 13.

Complexul este alcătuit funcțional din următoarele imobile.

-Școala cu 16 săli de clasă, cu regim de înălțime P+2E

-Cantină cu o capacitate de 300 locuri, corp cu regim de înălțime P+1E

- Internat cu o capacitate de 300 locuri, unde momentan sunt săli de clasă - corp cu regim de înălțime P+3E

-Ateliere - laborator- corp cu regim de înălțime P+1E -Atelier tâmplărie- corp cu regim de înălțime P -Spălătorie corp cu regim de înălțime P -Centrală termică corp cu regim de înălțime P -Sală de sport corp cu regim de înălțime P -Hală de prefabricate corp cu regim de înălțime P -Stație de reglare gaze corp cu regim de înălțime P Prin investiție se urmărește reabilitarea și modernizarea următoarelor spații -corpul P+2 școală - dată în folosință în anul 1970

-corpul P+3-școală - dată în folosință în anul 1978

-cantină P+1 - dată în folosință în anul 1972

Aceste clădiri prezintă pierderi la instalații ceea ce poate duce la afectarea rezistenței clădirilor.

Instalațiile electrice sunt subdimensionate, ținând cont de consumurile actuale, executate din conductori de aluminiu de o fiabilitate redusă.

Tâmplăriile interioare și exterioare din lemn sunt degradate.

Pardoselie sunt în general degradate atât cele din parchet cât și cele din mozaic.

Subsolurile tehnice sunt neizolate.

Izolațiile sunt deteriorate.

Fațadele prezintă desprinderi de tămplărie, fisuri și finisajul exterior deteriorat.

Treptele de acces sunt degradate.

Finisajele interioare sunt degradate.

Instalațiile de încălzire prezintă defecțiuni ale corpurilor de încălzire și ale rețelelor. Înstalațiile sanitare sunt deteriorate.

Proiectul prevede:

Pentru clădirea școlii (P+2)

-Înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie din profil PVC cu geam termopan cu 3 camere de izolare termică.

-Înlocuirea soluției de acoperiș tip terasă cu soluție tip șarpantă.

-Refacerea trotuarelor de protecție.

-Refacerea izolațiilor la copertină.

-Înlocuirea pardoselilor din parchet deteriorate, cu parchet laminat.

-Înlocuirea instalației de încălzire

-Înlocuirea obiectelor sanitare deteriorate și a coloanelor de apă.

-Înlocuirea instalației electrice

Pentru clădirea cantinei (P+1)

- Înlocuirea tâmplăriei exterioare și interioare cu tâmplărie din profil PVC cu geam termopan.

-Înlocuirea pardoselilor deteriorate cu pardoseli reci din gresie antiderapantă și pardoseli calde din parchet laminat.

-Trotuare din beton asfaltic

-Refacerefațadă cu Baumit.

-Înlocuit instalație de încălzire.

-Înlocuirea instalației sanitare.

-Dezafectarea instalației de abur.

-Refacerea instalației de ventilație.

-Refacerea instalației electrice.

Pentru clădirea școlii (P+3)

- Înlocuirea tâmplăriei exterioare și interioare cu tâmplărie din profil PVC cu geam termopan.

-Refacere fațadă cu Baumit

-Refacerea finisajelor interioare.

-Înlocuit instalație de încălzire.

-Înlocuirea instalației sanitare și a obiectelor sanitare.

-Înlocuirea instalației electrice

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 8.822.640 lei cu TVA

Din care C+M            - 6.991.700 lei lei cu TVA

Durata de realizare a investiției 24 luni.

Finanțarea este realizată de Fondul European de Dezvoltare Regională prin intermediul Programului Operațional Regional - Axa prioritară III ” Îmbunătățirea infrastructurii sociale”.

11. STATIE DE POMPARE APE MENAJERE SI PLUVIALE-COLEGIUL TEHNIC TRAIAN

In urma examinării in teren a stării tehnice a canalizării existente se constată următoarele;

-colectorul principal de canalizare al imobilului din str.Traian nr.246 este realizat din tuburi de beton cu Dn 300 și are un traseu prin unele curți particulare până în strada Dragoș Vodă cu descărcare în colectorul existent Dn 400.Colectorul prezintă exfiltrații, are tasări importante, cu cămine degradate, din cărămidă, motiv pentru care este necesară înlocuirea sa. Deasemenea rețeaua de canalizare prezintă porțiuni tasate sau în contrapantă,pierderi de apă prin câmpul tubului sau prin imbinări, secțiuni parțiale obturate.

Intrucât proprietarii de terenuri nu mai admit prezența colectorului in curțile lor,ocuparea colectorului se va face în strada Traian prin intermediul unei stații de pompare care va fi amplasată în curtea școlii.

Proiectul prevede:

Înlocuirea rețelei de canalizare existentă cu o rețea nouă cu Dn 30 cm din tuburi PAFSIN,SN5000-montate în canal de protecție 80x80 cm;

-prevederea de guri de scurgere pentru dirijarea apelor pluviale în canalizare nouă; -racordarea rețelei noi de canalizare din incintă la sistemul de canalizare unitar din str.Traian , prin sistem de pompare.

-amplasarea unei stații de pompare care să preia apele uzate și apele pluviale din incintă și să le refuleaze în colectorul stradal printr-o conductă de PE100Q150mm. Stația de pompare se echipează cu pompe submersibile pentru :Q=54mc/h; H=12-15m; P=5Kw și are secțiunea de Dn=3m în cheson, iar debitul de apă evacuat este de 1,5l/s.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 376.560 lei cu TVA

Din care C+M           - 296.570 lei cu TVA

Durata de realizare a investiției 9 luni.

Sursele de finantare: fonduri locale

 • 12. MODERNIZARE PUNCT TERMIC GRUPUL ȘCOLAR ”GHE.

ASACHI” ALIMENTARE CU AGENT PRIMAR

Confortul termic la Grupul Școlar ”Ghe. Asachi” se realizează printr-un punct termic alimentat cu agent primar, situat în cadrul grupului.

Construcția existentă cu regim parter cu structură din cadre din beton armat, inchideri din zidărie, planșeu terasă ECP- fundații pahar.

Coș de fum din zidărie cu sâmburi și centuri din b.a., canale de fum din zidărie de cărămidă.

În decursul anilor rețelele termice s-au degradat, vanele s-au uzat și au fost necesare foarte multe intervenții și reparații.

Proiectul prevede:

Demolarea coșului de fum.

Dezafectarea utilajelor din punctul termic. Montarea de utilaje noi și performante.

Amenajarea încăperii existente astfel încât să corespundă standardelor în vigoare. Fundații pentru noile utilaje.

Instalații termomecanice, electrice de iluminat, forță și automatizare în punct. Înstalații sanitare de preparare a apei calde de consum, alimentare cu apă rece a noilor utilaje.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 824.940 lei cu TVA Din care C+M            - 405.430 lei lei cu TVA

Durata de realizare a investiției 12 luni.

Sursele de finantare: fonduri locale

13. REABILITARE ȘCOALA NR. 42 ETAPA II

La construcția existentă cu regim de înălțime S+P+2E asigurarea cu energie termică se face cu o instalație de încălzire formată din radiatoare din fontă, conducte de distribuție coloane, care in mare parte sunt deteriorate.

Instalația interioară de apă prezintă grad avansat de uzură.

Instalația de iluminat este subdimensionată.

Conducta de canalizare si căminul trebuie refăcute.

Proiectul prevede:

Conductele de distribuție, coloanele, legăturile și radiatoarele vor fi înlocuite in totalitate.

Conductele de distribuție se vor izola termic cu cochilii de vată minerală protejată cu folie de aluminiu.

Conductele interioare de apă se vor înlocui în totalitate cu conducte de polipropilenă.

Conductele de canalizare se vor înlocui cu conducte de polipropilenă ignifugă. Instalația electrică se va reface și se va completa .

Racordul de apă din căminul apometrului până la clădire se va înlocui cu conductă din polipropilenă.

Evacuarea apelor uzate menajere se va face cu tuburi din polipropilenă ignifugă.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 787.420 lei cu TVA Din care C+M            - 679.220 lei lei cu TVA

Durata de realizare a investiției 12 luni

Sursele de finantare: fonduri locale

Președinte de ședință Ciumacenco Nicușor