Hotărârea nr. 165/2009

Validarea mandatului domnului consilier Podlati Lucian

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.165 din 2 04 2009

privind: validarea mandatului domnului consilier Podlați Lucian

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:195/31 03 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 2 04 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.33 824/2 04 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.33 822/2 04 2009;

Având în vedere adresa nr.37/31 03 2009, a Partidului Social Democrat;

Având în vedere prevederile art. 96, alin. 9 din Legea nr. 67/2004 privind alegerile autorităților administrației publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.unic - Se validează mandatul domnului consilier Podlați Lucian.

Președinte de ședință Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei