Hotărârea nr. 164/2009

Incetarea mandatului domnului Minzu Viorel

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.164

din 2 04 2009

privind: încetarea mandatului domnului Mînzu Viorel

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:194/31 03 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 2 04 2009;

Având în vedere referatul constatator nr.33 826/2 04 2009;

Având în vedere demisia domnului Mînzu Viorel nr.30 474/25 03 2009;

Având în vedere prevederile art.9, alin.2, lit.b și art.12, alin.1 și 2 din Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleșilor locali, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. unic — Se ia act de încetarea mandatului domnului consilier Mînzu Viorel și se declară vacant locul consilierului în cauză.

Președinte de ședință

Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei