Hotărârea nr. 16/2009

Aprobarea organigramei si statului de functii pentru Serviciul Public Ecosal Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.16

din 3 02 2009

privind: aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Serviciul Public Ecosal Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:26/27 01 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 3 02 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.7282/27 01 2009, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.7284/27 01 2009, al Serviciului Management Resurse Umane;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.455/26 01 2009 a Serviciului Public Ecosal Galați;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”a” și alin.3, li.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Serviciul Public Ecosal Galați, conform anexelor I și II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - HCL nr.644/2012 2007 privind înființarea Serviciului Public Ecosal Galați, se modifică corespunzător.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ciumacenco Nicușor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

TOTAL           450

TESA                  48                                                                                      Președinte de ședință

AUXILIARI          37                                                                           Ciumacenco NIcușor

MUNCITORI       365