Hotărârea nr. 15/2009

Intrarea in dizolvare si lichidare a SC CONSTRUCTII SI REPARATII SA

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.15

din 3 02 2009

privind: intrarea în dizolvare și lichidare a SC CONSTRUCȚII ȘI REPARAȚII SA

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 19/26 01 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 3 02

2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.6270/26 01 2009, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.6272/26 01 2009, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr.1/2009 a Adunării Generale a

Acționarilor la SC SC CONSTRUCȚII ȘI REPARAȚII SA;

Având în vedere prevederile art.228, alin.1, lit.”a” și art.153^ 24 alin.1 și 3 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicată, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1,alin.2, lit.”a”, alin.3, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă intrarea în dizolvare și lichidare a SC CONSTRUCȚII ȘI REPARAȚII SA, după depunerea situației financiare de închidere a exercițiului financiar 2008, cu îndeplinirea formalităților legale.

Art.2 - Contractele de concesiune încheiate între municipiul Galați și SC CONSTRUCȚII ȘI REPARAȚII SA și plata redevenței aferente acestora încetează.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ciumacenco Nicușor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei