Hotărârea nr. 143/2009

Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Galati care sa faca parte din Consiliul Comunitar Consultativ al municipiului Galati pentru sprijinirea activitatii de prevenire a separarii copilului de familie

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.143

din 26 03 2009

privind: desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Galati care sa faca parte din Consiliul Comunitar Consultativ al municipiului Galati pentru sprijinirea activitatii de prevenire a separarii copilului de familie

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:144/24 03 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26 03 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.29 434/23 03 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.29 432/23 03 2009, al Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere art.102 și art.103 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, actualizată;

Având în vedere prevederile HG nr.860/2008 privind aprobarea strategiei nationale in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului 2008-2013;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”d” , alin.6, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se desemnează doamna consilier Tercu Tincuța, să facă parte din Consiliul Comunitar Consultativ al municipiului Galati pentru sprijinirea activitatii de prevenire a separarii copilului de familie.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei