Hotărârea nr. 142/2009

Aprobarea realizarii proiectului "Centrul multifunctional pentru tinerii aflati in situatii de risc"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.142 din 26 03 2009

privind: aprobarea realizării proiectului “Centrul multifuncțional pentru tinerii aflați în situații de risc”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:148/24 03 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26 03 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.29 430/23 03 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.29 428/23 03 2009, al Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile pct.4.3.2 din Ghidul solicitantului din cadrul Programului pentru tineri aflați în situații de risc - Proiectul privind incluziunea socială;

Având în vedere prevederile art. 5, alin.3 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”d”, alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă realizarea proiectului “Centrul multifuncțional pentru tinerii aflați în situații de risc”.

Art.2 - Se aprobă contribuția de la bugetul local al municipiului Galați, în sumă de 208 100 lei, pentru realizarea proiectului prevăzut la art.1.

Art.3 - Se aprobă asigurarea costurilor de funcționare a centrului multifuncțional pentru o perioadă de 6 ani de la darea în funcțiune și menținerea obiectului de activitate al centrului în domeniul social până la finalizarea duratei de amortizare a obiectivului de investiții, calculată conform legislației.

Art.4 - Se aprobă desemnarea, prin dispoziția Primarului, a echipei de management a proiectului în următoarea componență:

  • 1. Director Direcția Administrație Publică Locală;

  • 2. Consilier juridic Compartiment Dezvoltare Servicii Sociale;

  • 3. Inspector de specialitate Direcția Economică.

Art.5 - Se împuternicește Primarul municipiului Galați pentru înaintarea cererii de finanțare și semnarea contractului de finanțare al proiectului prevăzut la art.1.

Art.6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.7- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei