Hotărârea nr. 14/2009

Aprobarea tarifelor de intrare la spectacole si a tarifelor pentru diverse servicii prestate de Teatrul Muzical "Nae Leonard" Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.14 din 3 02 2009

privind aprobarea tarifelor de intrare la spectacole și a tarifelor pentru diverse servicii prestate de Teatrul Muzical „Nae Leonard” Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:25/27 01 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 3 02 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.6254/26 01 2009, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.6256/26 01 2009, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.6318/26 01 2009 a Teatrului Muzical “Nae Leonard” din Galați;

Având în vedere prevederile HCL nr.130/17 05 2001 privind stabilirea instituțiilor publice sub autoritatea Consiliului Local;

Având în vedere prevederile art.68, alin.1 și 2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.21 din OG nr.21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 2, lit.”a” și art.3, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă tarifele de intrare la spectacole și a tarifelor pentru diverse servicii prestate de Teatrul Muzical ”Nae Leonard” Galați conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se stabilește cota de 50% care se virează la bugetul local din veniturile obținute de Teatrul Muzical ”Nae Leonard” Galați din închirierea bunurilor aflate în administrare.

Art.3 - Sumele încasate din închirierea bunurilor, corespunzătoare cotei ce revine la bugetul local, se virează până la data de 10 a fiecărei luni pentru încasările din luna precedentă.

Art.4- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ciumacenco Nicușor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

Anexa la HCL 14/3 02 2009

Tarife de intrare la spectacole și tarife pentru diverse servicii prestate de Teatrul Muzical Nae Leonard Galați

Nr. crt.

Denumire

Cuantum

1.

Tarife de intrare la spectacole:

x

a)spectacole pentru copii

x

-din învățământul preșcolar

1,50 lei

-din învățământul primar și gimnazial

3 lei

-din învățământul liceal

5 lei

b)spectacole pentru adulți*

x

-opere

20 lei

-operte

20 lei

-spectacole de revistă

20 lei

-spectacole de balet

15 lei

-concerte simfonice

15 lei

-spectacole extraordinare

50 lei

-spectacole de divertisment

x

ocazionale în sala de spectacole

50 lei

ocazionale în gradina Leonard

20 lei

Tarife abonamente pentru festivaluri *

x

a) spectacole ținute în sală

x

-rând 1 -9

100 lei

-rând 10 - 13

50 lei

-rând 14 - 18

30 lei

b) spectacole ținute în aer liber

50 lei

Tarif program sală

contravaloarea caietului

2.

Tarif minim închiriere decoruri și costume

1.000 lei/zi/spectacol

3.

Tarife minime de închiriere, în condițiile legii, a unor spații disponibile temporar:

x

Închiriere sala de spectacole

x

-luni -joi:

800lei/ora

-vineri, sâmbătă, duminică:

1.000 lei/ora

Închiriere Grădina de vară "Leonard"

700 lei/ora

Închiriere foaier

x

-luni -joi:

500 lei/ora

-vineri, sâmbătă, duminică:

800 lei/ora

Închiriere sala balet

200 lei/ora

4.

Tarife diverse

x

a) lecții balet

100 lei/lună**

b) închiriere costume

100 lei/zi

c) închiriere aparatură sunet, lumini,etc

min. 1.000 lei/zi

d)montat-demontat decoruri, aparatură sunet și lumini etc., pentru spectacole în afara instituției

x

-luni -joi:

700 lei/ora

-vineri, sâmbătă, duminică:

1.000 lei/ora

*elevii, studenții și pensionarii beneficiază de reducere 50%, în limita locurilor disponibile **pentru copii angajaților instituției se aplică o reducere de 50%

La tarifele de intrare la spectacole se adaugă valoarea timbrului muzical și a timbrului de cruce roșie stabilite conform legislației în domeniu.

Presedinte de sedinta Ciumacenco Nicusor