Hotărârea nr. 137/2009

Modificarea si completarea art. 2, pct. 2 din HCL nr. 25/08.05.1992 referitoare la aprobarea concesionarii prin licitatie a unor terenuri in vederea realizarii unor constructii civile

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 137 din 26 03 2009

privind: modificarea și completarea art. 2, pct. 2 din HCL nr. 25/08 051992 referitoare la aprobarea concesionării prin licitație a unor terenuri în vederea realizării unor construcții civile

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 138/17 03 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26 03 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr. 27142/17 03 2009, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 27144/17 03 2009, al Biroului Concesionări, Vânzări Terenuri;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecțiamediului;

Având în vedere prevederile cap. II, pct.3, lit.“f” din HCL nr.350/2006 privind aprobarea Regulamentului privind modul de concesionare a bunurilor ce aparțin proprietății publice și private a municipiului Galați;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 1 și alin.2, lit.”c”, alin 5, lit.”b” și „c” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 și 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă modificarea și completarea art. 2, pct. 2 din HCL nr. 25/08 05 1992 în sensul schimbării regimului de înălțime din P+1E în DS+P+1E.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei