Hotărârea nr. 135/2009

Aprobarea tarifelor de inchiriere a unor bunuri date in administrarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Galati si revocarea HCL nr. 11/3.02.2009

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.135

din 26 03 2009

privind: aprobarea tarifelor de închiriere a unor bunuri date în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul

Galați și revocarea HCL nr.11/3 02 2009

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:134/17 03 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26 03 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.26 342/13 03 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.26 344/13 03 2009, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c” , alin.5, lit.”a” și art.123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și com pletările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă tarifele de închiriere a unor bunuri date în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Galați, în condițiile legii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se revocă HCL nr.11/3 02 2009 privind modificarea și completarea HCL nr. 297/2002 privind actualizarea tarifelor de pornire la licitație sau negociere directă pentru închirierea bunurilor date în administarea unităților de învățământ, modificată și completată prin HCL nr. 535/2003.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

la HCL nr.135/26 03 2009

Tarife de închiriere, în condițiile legii, a unor bunuri date în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Galați

Tarif de închiriere cameră de cămin (fără utilități):

lei/lună/cameră

i.pentru elevi de la alte unități de învățămănt și studenți:

x

a) camere cu suparafața de până la 20 mp, inclusiv:

55

b) camere cu suparafața de peste 20 mp:

75

2. pentru cadre didactice:

80

3. pentru alte categorii de persoane fizice decât cele de la pct.1 sau 2:

110

4. pentru persoane juridice:

300

Președinte de ședință

Apetrăchioaie Daniel