Hotărârea nr. 134/2009

Eliminarea unor coduri CAEN din categoria celor pentru care se datoreaza taxele locale pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.134

din 26 03 2009

privind: eliminarea unor coduri CAEN din categoria celor pentru care se datorează taxele

locale pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:136/17 03 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26 03 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.26 350/13 03 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.26 352/13 03 2009, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.283, alin.2 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”b”, alin.4, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1— Se aprobă eliminarea unor coduri CAEN din categoria celor pentru care se datorează taxele locale pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător, prevăzute la pct.2 din tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale - prevăzute de Codul fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare - titlul IX, din anexa nr. 1 la HCL nr. 117/2008 , astfel:

  • -  la pct. 2, subpct. 2.1. se elimină codurile: 7022 - “Activități de consultanță și management în afaceri” și 9499 - “Activități ale altor organizații n.c.a.”;

  • -  la pct. 2, subpct. 2.2. se elimină codul 5221 -”Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre”.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei