Hotărârea nr. 131/2009

Incetarea calitatii unui membru in Consiliul de Administratie al Regiei Autonome "Zona Libera" Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.131

din 26 03 2009

privind: încetarea calitatii unui membru in Consiliul de Administratie al Regiei Autonome "Zona Libera" Galati

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:126/10 03 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 26 03 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr. 24 546/10 03 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.23 004/10 03 2009, al Serviciului Management, resurse Umane;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere demisia domnului Cladiu Brînzan;

Având în vedere adresa nr.187/5 03 2009 a RA ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GALAȚI;

Având în vedere prevederile art.12 și art. 13 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 1, alin.2, lit.”a” coroborat cu alin.3, lit.”c”, art.37 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se ia act de încetarea calității de membru în Consiliul de Administratie al Regiei Autonome "Zona Libera" Galati, a domnului Claudiu Brînzan și se declară postul vacant.

Art.2 - HCL nr.228/30 10 2008 privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație la RA ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE SA Galați și stabilirea indemnizațiilor acestora, se modifică corespunzător.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei