Hotărârea nr. 126/2009

Aprobarea atribuirii denumirii "Aleea Sulfinei", unei artere de circulatie din municipiul Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.126

din 26 03 2009

privind: aprobarea atribuirii denumirii “Aleea Sulfinei”, unei artere de circulație din municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 129/10 03 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 26 03 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr. 12788/10 02 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 12790/10 02 2009, al Direcției Urbanism;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile avizului comisiei de atribuire de denumiri a județului Galați nr. 1105/05 03 2009;

Având în vedere prevederile art.2, lit.”d” și art.3, alin.1 din OG nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c” și alin. 5, lit. “d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă atribuirea denumirii “Aleea Sulfinei”, arterei de circulație ce deservește zona ansamblului de locuințe aflat în intravilanul municipiului Galați, zona cuprinsă între strada Sulfinei și SCCA Automecanica Galați, care se identifică în planul de situație anexat, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei