Hotărârea nr. 123/2009

Modificarea si completarea art. 7 al HCL nr. 394/1.07.2005 referitoare la aprobarea vanzarii unor locuinte aflate in patrimoniul privat al municipiului Galati si in administrarea Consiliului Local Galati si stabilirea metodologiei de plata a acestora, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.123 din 26 03 2009

privind: modificarea și completarea art.7 al HCL nr.394/1 07 2005 referitoare la aprobarea vânzării unor locuințe aflateîn patrimoniul privat al municipiului Galați șiîn administrarea Consiliului Local Galați și stabilirea metodologiei de plată a acestora, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:143/23 03 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26 03 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.28 472/19 03 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.28 474/19 03 2009, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.6, alin.2 din Decret -Lege nr. 61/1990, privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile cap.II, Titlul VI, din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit. „c” alin.5, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă modificarea și completarea art.7 al HCL nr.394/1 07 2005, care va avea următorul cuprins:

Art. 7 - Pentru locuințele pentru care nu se încheie contract de vânzare -cumpărare, pânâ la data de 31.12.2009, Primăria Municipiului Galați își rezervă dreptul de a găsi soluții legale pentru eliberarea locuințelor și vânzarea acestora prin licitație publică, în condițiile legii.”

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HCL 123.doc