Hotărârea nr. 118/2009

Atribuirea directa prin contract de concesiune, catre S.C. APA CANAL S.A. pana la data de 6.12.2009, a obiectivului de investitii: Modernizare str. Gerului - retea de apa si colector canalizare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.118

din 26 03 2009

privind: atribuirea directă prin contract de concesiune , către S.C. APĂ CANAL S.A. până la data de 6 12 2009, a obiectivului de investiții: Modernizare str. Gerului -rețea de apă și colector canalizare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:121/9 03 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26 03 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.23 922/9 03 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.23 370/6 03 2008, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.59, alin.1 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă atribuirea directă prin contract de concesiune , către S.C. APĂ CANAL SA. până la data de 6 12 2009, a obiectivului de investiții: Modernizare str. Gerului - rețea de apă și colector canalizare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.118/26 03 2009

MODERNIZARE STR. GERULUI

Nr. crt.

Denumire mijloace fixe

Nr. de inventar

Cod de clasificare

D.N. (ani)

Valoare de inventar (lei)

1.

Modernizare str. Gerului - Rețea

9 de apă

28554

1.8.6.

36

52.942,16

  • - conductă din fontă ductilă 0 100 mm (Lungime - 420 ml.)

  • - branșamente apă PE - HD 3/4"

2.

Modernizare str. Gerului -

Colector canalizare

28553

1.8.7.

48

60.780,61

  • - tuburi PREMO 0 600 mm

  • - tuburi PREMO 0 400 mm

  • - guri de scurgere Dn 200 = 12 buc.

TOTAL

113.722,77

Președinte de ședință

Apetrăchioaie Daniel