Hotărârea nr. 113/2009

Vanzarea terenului in suprafata de 33,44 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galati, liber de constructii, cu destinatia de curte - gradina aferent imobilului din str. Lupeni nr. 1-3, doamnei Raicu Elisabeta, care il detine in inchiriere

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.113

din 26 03 2009

privind: vânzarea terenului în suprafață de 33,44 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, liber de construcții, cu destinația de curte - grădină aferent imobilului din str.Lupeni nr.1-3, doamnei Raicu Elisabeta, care îl deține în închiriere

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:116/27 02 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26 03 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr. 14 606/16 02 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.14 610/16 02 2009, al Biroului Concesionări, Vânzări Terenuri;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere Raportul de evaluare al terenului;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c” și art.123, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă vânzarea terenului în suprafață de 33,44 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, liber de construcții, cu destinația de curte - grădină aferent imobilului din str.Lupeni nr.1-3, doamnei Raicu Elisabeta, care îl deține în închiriere

Art.2 - Prețul de vânzare este de 176 euro/mp, fără TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare cumpărare.

Art.3 - Consiliul Local își însușește Raportul de evaluare a terenului prevăzut la art.1.

Art.4 - Cheltuielile ocazionate cu încheierea contractului de vânzare - cumpărare vor fi suportate de către cumpărător.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei