Hotărârea nr. 106/2009

Aprobarea realizarii Proiectului tehnic necesar pentru finantarea proiectului "Modernizarea si Echiparea Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" Galati"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.106

din 3 03 2009

privind: aprobarea realizării Proiectului tehnic necesar pentru finanțarea proiectului „Modernizarea și Echiparea Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii <Sf. Ioan> Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:111/27 02 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 3 03 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.21 630/3 03 2009 a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.21 632/3 03 2009, al Direcției de Programe și Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 , alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile HCL nr.71/28 08 2008 aprobarea realizării proiectului “Modernizarea și echiparea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Ioan” din Galați”;

Având în vedere prevederile art. 5, alin.3 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă realizarea Proiectului tehnic necesar pentru finanțarea proiectului „Modernizarea și Echiparea Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii <Sf. Ioan> Galați”.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Ciumacenco Nicușor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei