Hotărârea nr. 93/2008

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat in municipiul Galati, UTR 12, str. Radu Negru nr. 40

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.93

din 10 04 2008

privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în municipiul

Galați, UTR12, str. Radu Negru nr.40

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:105/13 03 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 10 04 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.19 852/29 02 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.20 040/29 02 2008, al Direcției Urbanism;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere prevederile art. 56, alin.1 din Legea nr.350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată până la data de 4 februarie 2007;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”c” coroborat cu art.63, alin.5, lit.”f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45 alin.1 și alin.2, lit.”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în municipiul Galați, UTR12, str. Radu Negru nr.40, în vederea realizării unei consolidări, extinderi și supraînălțări imobil, cu regim de înălțime P+E, beneficiari domnul Dinu Gheorghe și doamna Dinu Victorița, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Planul Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției, se va încadra în PUG.

Art.2 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu prevederile Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism și a Legii nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Tercu Tincuța

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei