Hotărârea nr. 9/2008

Stabilirea tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare, realizate in municipiul Galati de catre Serviciul Public Ecosal Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.9 din 31 01 2008

privind: stabilirea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare, realizate în municipiul Galați de către Serviciul Public Ecosal Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:27/22 01 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31 01 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.6422/22 01 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.6424/22 01 2007, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCL nr.644/20 12 2007 privind înființarea Serviciului Public Ecosal Galați;

Având în vedere prevederile art.6, alin.1, lit.”k” din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor;

Avâțnd în vedere art.3, alin.3 și art.7 din Ordinul nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor, emis de Autoritatea nationala de reglementare pentru serviciile comunitare de utilitati publice;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se stabilesc tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare, realizate în municipiul Galați de către Serviciul Public Ecosal Galați, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Anexa

la HCL 9/31 01 2008

TARIFE PENTRU ACTIVITĂȚILE SPECIFICE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE 2008 -SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALAȚI-

9

Nr. crt.

Activitatea desfășurată

U.M.

Tarif aprobat (lei/UM) fara TVA | cu TVA

1.

Activitatea “Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor

publice”:

1.1.

Măturat manual străzi

1.000 mp

10.52

12.52

ora

6.62

7.88

1.2.

Măturat manual trotuare

1.000 mp

11.27

13.41

ora

6.62

7.88

1.3.

Întreținere străzi

1.000 mp

4.20

5.00

ora

6.62

7.88

1.4.

Curățat rigole prin răzuire

1.000 mp

133.36

158.70

ora

6.62

7.88

1.5.

Măturat mecanic

1.000 mp

4.05

4.82

ora

53.32

63.45

1.6.

Spălat străzi

1.000 mp

9.66

11.50

ora

29.37

34.95

1.7.

Stropit străzi

1.000 mp

1.21

1.44

ora

29.37

34.95

2.

Activitatea “ Precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale, inclusiv adeșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special”:

2.1.

Precolectare, colectare și transport al deșeurilor strada

le:

2.1.1.

Colectat deșeuri stradale și transportat cu autogunoiera BMC 16,5 MC

mc

11.66

13.88

ora

55.38

65.90

2.1.2.

Transportat deșeuri stradale cu tractor și remorcă fără muncitori

mc

8.02

9.54

ora

30.07

35.78

2.1.3.

Transportat deșeuri stradale cu tractor și remorcă cu muncitori

mc

11.82

14.06

ora

44.32

52.74

2.1.4.

Încărcat gunoi cu IF

ora

30.24

35.99

2.1.5.

Chirie TIH fără muncitori

ora

25.94

30.87

2.1.6.

Chirie TIH cu muncitori

ora

39.89

47.47

2.2.

Precolectare, colectare și transport al deșeurilor menajere

to

40.44

48.12

2.3.

Precolectare, colectare și transport al deșeurilor produse de agenți economici

mc

20.78

24.72

3.

Activitatea” Înființarea depozitelor de deșeuri și administrarea acestora”:

3.1.

Deșeuri menajere produse de persoane fizice

to

7.25

8.63

3.2.

Deșeuri produse de agenți economici

mc

12.42

14.78

4.

Activitatea "colectare, transport, depozitare al deșeurilor rezul construcții și demolări":

tate din ac

ivitățide

9

4.1.

Transport moloz sub 1 mc

mc

92.70

110.31

4.2.

Transport moloz peste 1 mc

mc

77.40

92.11

4.3.

Transport moloz sub 1 tonă

to

57.00

67.83

Nr. crt.

Activitatea desfășurată

U.M.

Tarif aprobat

(lei/UM)

fara TVA

cu TVA

4.4.

Transport moloz peste1 tonă

to

47.00

55.93

5.

Activitatea "Colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniu acestora unităților de ecarisaj" :

l public și predarea

5.1.

Animale cu masa mai mică de 50 kg

ora

41.90

49.86

5.2.

Animale cu masa mai mare de 50 kg

ora

74.28

88.39

6.

Activitatea "Colectare, transport, depozitare și valorificare deșeuri voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice, etc.)

ora

149.31

177.67

7.

Tarife diverse:

7.1.

Închiriat eurocontainer

luna/buc

42.00

49.98

7.2.

Închiriat container

luna/buc

42.00

49.98

7.3.

Închiriat pubela

luna/buc

10.00

11.90

7.4.

Închiriat bena 23 mc

luna/buc

120.00

142.80

75.

Închiriat bena 30 mc

luna/buc

168.07

200.00

7.6.

Închiriat autogunoieră BMC cu bena 20 mc

ora

187.70

223.36

7.7.

Închiriat autogunoieră BMC cu bena 16,5 mc

ora

160.80

191.35

7.8.

Închiriat încărcător frontal IF

ora

153.30

182.43

7.9.

Închiriat tractor cu remorcă cu doi muncitori

ora

93.00

110.67

7.10.

Închiriat automătura -agenți economici

ora

155.40

184.93

7.11.

Închiriat TIH cu muncitori - agenți economici

ora

83.80

99.72

7.12.

Închiriat buldozer- agenți economici

ora

252.70

300.71

7.13.

Închiriat cisterna - agenți economici

ora

146.80

174.69

Presedinte de sedinta

Manoliu Mihai