Hotărârea nr. 77/2008

Validarea mandatului domnului consilier Gabriel Constantinescu

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.77

din 10 04 2008

privind validarea mandatului domnului consilier Gabriel Constantinescu

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:187/10 04 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 10 04 2008;

Având în vedere raportul de specialitate nr.38 508/10 04 2008;

Având în vedere adresa Partidului Conservator. nr.9656/31 01 2008;

Având în vedere prevederile art.31, alin.3 și art.32 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.6, alin.2 și 3 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, actualizată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Gabriel.


Art.unic - Se validează mandatul domnului consilier Constantinescu


Președinte de ședință

Tercu Tincuța


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei