Hotărârea nr. 76/2008

Incetarea mandatului domnului consilier Popa Marian

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.76

din 10 04 2008

privind încetarea mandatului domnului consilier Popa Marian

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:186/10 04 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 10 04 2008;

Având în vedere raportul constatator nr.38 460/10 04 2008;

Având în vedere Decizia nr.70/29 01 2008 pronunțată de către Curtea de Apel Galați;

Având în vedere prevederile art.9, alin.2, lit.”h K1”, alin.3 și art.12, alin.1 și 2 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, actualizată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.unic - Se ia act de încetarea mandatului domnului consilier Popa Marian și se declară vacant locul consilierului în cauză.

Președinte de ședință

Tercu Tincuța

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei