Hotărârea nr. 75/2008

Acordarea unui ajutor de urgenta reprezentand contravaloarea in lei a sumei de 50.000 euro, urmasilor eroului Ionut Cosmin Sandu

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.75 din 25 03 2008

privind: acordarea unui ajutor de urgență reprezentând contravaloarea în lei a

sumei de 50 000 euro, urmașilor eroului Ionuț Cosmin Sandu

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae și Consiliul Local Galați;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:145/25 03 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 25 03 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.31 100/25 03 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.31 036/25 03 2008, al Direcției Administrație Publică Locală și Direcției Economice;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 din Legea nr.215/2001, republicată;

Având în vedere prevederile art.17, alin.4 și art.40, alin.3, lit.”b” din Legea nr.47/2006 privind sistemul național de asistență socială;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”d” și alin.6, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență reprezentând contravaloarea în lei a sumei de 50 000 euro, în vederea achiziționării unei locuințe, urmașilor eroului Ionuț Cosmin Sandu.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei