Hotărârea nr. 74/2008

Acordarea titlului "Cetatean de Onoare" al municipiului Galati, sublocotenentului post-mortem Ionut Cosmin Sandu

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.74

din 25 03 2008

privind: acordarea titlului “Cetățean de Onoare” al municipiului Galați, sublocotenentului post-mortem Ionuț Cosmin Sandu

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae și Consiliul Local Galați;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:144/25 03 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 25 03 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.31 144/25 03 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.31 146/25 03 2008, al Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 din Legea nr.215/2001, republicată;

Având în vedere prevederile HCL nr.619/2005 privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea titlului “Cetățean de Onoare al municipiului Galați”;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 și alin.8 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă acordarea titlului “Cetățean de Onoare” al municipiului Galați, sublocotenentului post-mortem Ionuț Cosmin Sandu.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei