Hotărârea nr. 73/2008

Incheierea contractului de asociere intre Consiliul Local al municipiului Galati si Societatea Jurnalistilor "Dunarea de Jos" Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.73

din 18 03 2008

privind: încheierea contractului de asociere între Consiliul Local al municipiului

Galați și Societatea Jurnaliștilor „Dunărea de Jos” Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:121/18 03 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 18 03 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr. 28 436/18 03 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.28 438/18 03 2008, al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere solicitarea nr. 21320/04 03 2008, Societății Jurnaliștilor „Dunărea de Jos” Galați;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 din Legea nr.215/2001, republicată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”e” și alin.7, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă încheierea contractului de asociere între Consiliul Local al municipiului Galați și Societatea Jurnaliștilor „Dunărea de Jos” Galați, în vederea organizării celei de a doua ediții a proiectului “1 Aprilie - Ziua Politicianului”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Roșca Lucreția

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.73/18 03 2008

CONTRACT

Intre

Consiliul Local Galati cu sediul în Galați, str.Domnească nr.38, reprezentată prin ing. Dumitru Nicolae - Primarul municipiului Galați și ec. Doina Stamate - Director Direcția Economică

și

Societatea Jurnaliștilor „Dunărea de Jos” Galati, cu sediul in Galati, str. Brăilei nr.171, bloc I1, ap. 116, cod fiscal 21569085, cont bancar ________________

deschis la_______ Galati, reprezentata prin Președinte - Ticu Ciobotaru

s-a incheiat prezentul contract

CAPITOLUL I: OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Consiliul Local Galati aloca pe durata incheierii contractului suma de 1800 lei de la bugetul local, cap. 67.02, Societății Jurnaliștilor „Dunărea de Jos” Galati, pentru organizarea celei de a doua ediții a proiectului “1 Aprilie - Ziua Politicianului.

CAPITOLUL II: DURATA CONTRACTULUI

Art. 2 . Contractul este valabil pana la data de ________.

CAPITOLUL III: .OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Sectiunea 1: Obligațiile , Societății Jurnaliștilor „Dunărea de Jos”

Art. 3. Societatea Jurnaliștilor „Dunărea de Jos” Galati se obligă:

  • a. sa foloseasca suma acordata de la bugetul local exclusiv pentru acoperirea costurilor tipăriturilor (afișe și pliante) necesare organizării ediției din acest an.

  • b. Sa prezinte documentele legale de justificare a cheltuielilor efectuate in decurs de 30 de zile de la data efectuării plății de către Consiliul Local Galați;

  • c. Sa respecte programul de organizare prezentat ;

  • d. Sa aduca la indeplinire obiectivele propuse

Sectiunea 2: Obligațiile Consiliului Local Galati

Art. 4. Consiliul Local Galati are, in raport cu obiectul prezentului contract, obligatia sa finanteze Societatea Jurnaliștilor „Dunărea de Jos” Galati cu suma de 1800 lei in vederea organizarii celei de a celei de a doua ediții a proiectului “1 Aprilie - Ziua Politicianului;

Art. 5. Plata acestor sume se face prin virament bancar, in contul nr. deschis la ______________ al Societății Jurnaliștilor „Dunărea de Jos” Galati.

CAPITOLUL IV: PROCEDURI DE INCETARE A CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract inceteaza la data expirarii termenului pentru care a fost incheiat.

Art. 7. Fiecare dintre parti poate revoca prezentul contract in conditiile notificarii deciziei celelilalte parti in termen legal. Revocarea produce efecte dupa 30 de zile de la data notificarii.

Art. 8. In cazul in care asociația nu respecta conditiile prezentului contract, respectiv neutilizarea sumelor in scopul precizat, Consiliul Local Galati isi rezerva dreptul de a decide oricand incetarea aplicarii prevederilor prezentului contract, notificand fundatiei anularea platilor acordate de la bugetul local. Daca fundatia nu este de acord cu restituirea sumelor, partea vatamata se poate adresa instantei de judecata.

CAPITOLUL V: CLAUZE SPECIALE

Art. 9. Orice neînțelegere între părți se va încerca a se rezolva pe cale amiabilă. În caz contrar litigiile vor fi deferite spre soluționare instanței de judecată competente.

Art. 10. Nerespectarea de către oricare dintre părțile contractante a oricărei clauze care o privește din prezentul contract, dă dreptul celeilalte părți la invocarea rezilierii contractului în baza unei notificări a cauzei invocate în termenul prevăzut de lege.

Art. 11. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 12. Prezentul contract a fost încheiat astăzi, __________ în 2(două)

exemplare, ambele cu valoare de original, fiecărei părți parvenindu-i câte un exemplar.

Consiliul Local Galați:        Societatea Jurnaliștilor „Dunărea de Jos”

PRIMAR,                                  Galati

Ing. Dumitru Nicolae

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ, Ec. Stamate Doina

DIRECTIA ADMINISTRATIE

PUBLICA LOCALA

Viorica Palade

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Președinte de ședință Roșca Lucreția


Ec. Campeanu Rodica

AVIZAT JURIDIC

c.j. Mirela Roman