Hotărârea nr. 72/2008

Incheierea contractului de asociere intre Consiliul Local al municipiului Galati si Clubul Sportiv Dacia Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.72

din 18 03 2008

privind: încheierea contractului de asociere între Consiliul Local al municipiului

Galați și Clubul Sportiv Dacia Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:120/18 03 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 18 03 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr. 28 038/18 03 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.28 040/18 03 2008, al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere solicitarea nr. 27040/17 03 2008, Clubului Sportiv Dacia Galați;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 din Legea nr.215/2001, republicată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”e” și alin.7, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă încheierea contractului de asociere între Consiliul Local al municipiului Galați și Clubul Sportiv Dacia Galați, în vederea organizării turneului de tenis “Cupa Municipiului Galați”, ediția a IV-a, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Roșca Lucreția

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.72/18 03 2008

CONTRACT

Intre

Consiliul Local Galati cu sediul în Galați, str.Domnească nr.38, reprezentată prin ing. Dumitru Nicolae - Primarul municipiului Galați și ec. Doina Stamate - Director Direcția Economică

și

Clubul Sportiv Dacia Galati, cu sediul in Galati, str. Roșiori nr. 8, cod fiscal _____________.cont bancar ________________ deschis la_______ Galati, reprezentata prin Director - Mircea Basarab s-a incheiat prezentul contract

CAPITOLUL I: OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Consiliul Local Galati aloca pe durata incheierii contractului suma de 4000 lei de la bugetul local, cap. 67.02, Clubului Sportiv Dacia Galati pentru organizarea turneului de tenis “Cupa Municipiului Galați”, ediția a IV-a, in perioada 27 - 30 martie 2008.

CAPITOLUL II: DURATA CONTRACTULUI

Art. 2 . Contractul este valabil pana la data de ________.

CAPITOLUL III: .OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Sectiunea 1: Obligațiile Clubului Sportiv Dacia Galati

Art. 3. Clubul Sportiv Dacia se obligă:

  • a. sa foloseasca suma acordata de la bugetul local exclusiv pentru cheltuieli privind premierea sportivilor participanți la turneul de tenis “Cupa Municipiului Galați”, ediția a IV-a(premiile constau în: cupe, treninguri, tricouri, șepci sport);

  • b. Sa prezinte documentele legale de justificare a cheltuielilor efectuate in decurs de 30 de zile de la data efectuării plății de către Consiliul Local Galați;

  • c. Sa respecte programul de organizare prezentat ;

  • d. Sa aduca la indeplinire obiectivele propuse

Sectiunea 2: Obligațiile Consiliului Local Galati

Art. 4. Consiliul Local Galati are, in raport cu obiectul prezentului contract, obligatia sa finanteze Clubul Sportiv Dacia cu suma de 4000 lei in vederea organizarii turneului de tenis “Cupa Municipiului Galați”, ediția a IV-a;

Art. 5. Plata acestor sume se face prin virament bancar, in contul nr. deschis la ______________ al Clubului Sportiv Dacia Galati

CAPITOLUL IV: PROCEDURI DE INCETARE A CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract inceteaza la data expirarii termenului pentru care a fost incheiat.

Art. 7. Fiecare dintre parti poate revoca prezentul contract in conditiile notificarii deciziei celelilalte parti in termen legal. Revocarea produce efecte dupa 30 de zile de la data notificarii.

Art. 8. In cazul in care Clubul Sportiv nu respecta conditiile prezentului contract, respectiv neutilizarea sumelor in scopul precizat, Consiliul Local Galati isi rezerva dreptul de a decide oricand incetarea aplicarii prevederilor prezentului contract, notificand fundatiei anularea platilor acordate de la bugetul local. Daca fundatia nu este de acord cu restituirea sumelor, partea vatamata se poate adresa instantei de judecata.

CAPITOLUL V: CLAUZE SPECIALE

Art. 9. Orice neînțelegere între părți se va încerca a se rezolva pe cale amiabilă. În caz contrar litigiile vor fi deferite spre soluționare instanței de judecată competente.

Art. 10. Nerespectarea de către oricare dintre părțile contractante a oricărei clauze care o privește din prezentul contract, dă dreptul celeilalte părți la invocarea rezilierii contractului în baza unei notificări a cauzei invocate în termenul prevăzut de lege.

Art. 11. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 12. Prezentul contract a fost încheiat astăzi, __________ în 2(două)

exemplare, ambele cu valoare de original, fiecărei părți parvenindu-i câte un exemplar.

Consiliul Local Galați:                 Clubul Sportiv Dacia

PRIMAR,                                  Galati

Ing. Dumitru Nicolae

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ, Ec. Stamate Doina

DIRECTIA ADMINISTRATIE

PUBLICA LOCALA

Viorica Palade

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Președinte de ședință Roșca Lucreția


Ec. Campeanu Rodica

AVIZAT JURIDIC

c.j. Mirela Roman