Hotărârea nr. 71/2008

Aprobarea cofinantarii proiectului "Modernizare strada Basarabiei intre Piata Energiei si B-dul George Cosbuc" din cadrul Programului Operational Regional (POR) 2007 - 2013, Axa prioritara 2

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.71 din 18 03 2008

privind: aprobarea cofinanțării proiectului „Modernizare strada Basarabiei între Piața Energiei și B-dul George Coșbuc” din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2007 - 2013, Axa prioritară 2

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 118/17 03 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 18 03 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr. 27 654/17 03 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.27 656/17 03 2008 al Direcției Economice și Direcției Dezvoltare Durabilă și Integrare Europeană;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 din Legea nr.215/2001, republicată;

Având în vedere prevederile art.5, alin.3 și alin. 4 și art. 47 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1,alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”a” , “b”si „e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă cofinanțarea de la bugetul local, în sumă de 223 020 lei fără TVA, pentru elaborarea proiectului „Modernizare strada Basarabiei între Piața Energiei și B-dul George Coșbuc” din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2007 - 2013, Axa prioritară 2.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Roșca Lucreția

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei