Hotărârea nr. 70/2008

Aprobarea documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor noi de investitii, pentru anul 2008

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.70

din 18 03 2008

privind: aprobarea documentațiilor tehnico - economice ale obiectivelor noi de investiții, pentru anul 2008

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 84/4 03 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 18 03 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr. 21 590/4 03 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 21 588/4 03 2008, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”d” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă documentațiile tehnico - economice ale obiectivelor noi de investiții pentru anul 2008, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Roșca Lucreția

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA La HCL nr.70/18 03 2008

Documentații tehnico- economice ale obiectivelor noi de investiții pentru anul 2008.

 • i.Modernizare str.Basarabiei intre B-dul G. Cosbuc si Piata Energiei

Strada Basarabiei este principala artera rutiera ce leaga zonele industriale est si vest ale municipiului Galati.Pe toata lungimea ,aceasta strada are in zona centrala linie de tramvai.

Tronsoanele prevazute a se moderniza au in prezent carosabil din pavaj de pavele (latime variabila 7,0-10,0 m) trotuare de piatra bruta,piatra fasonata sau asfaltata (latime variabila 1,5-3 m).

Carosabilul este degradat prezentand denivelari pronuntate si dislocate ale pavajului.Deasemeni bordurile si trotuarele au un grad avansat de deteriorare.

Pe tronsonul Piata-Energiei-Piata I.C. Frimu se prevede extinderea la 6 benzi (21,0 m carosabil) iar pe tronsonul Piata I.C.Frimu-b-dul G.Cosbuc se prevede extinderea la 4 benzi de circulatie (14,0 m carosabil).

Odata cu modernizarea strazii vor fi reamplasate si modernizate liniile de tramvai, precum si modernizate si extinse retelele de utilitati.

Pe zonele de extindere a carosabilului se prevede sistem rutier cu imbracaminte asfaltica.

S-au prevazut si lucrari conexe:reamplasarea stalpilor,reconsiderarea traseelor cablurilor electrice,realizarea unor puncte de legatura intre conducta de apa 800 mm din strada Tecuci cu cea de 600 mm din strada N.Leonard.

La reteaua de gaze se reconsidera pozitionarea casetelor,rasuflatorilor si a caminelor de vane.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  Valoarea totala a investitiei-13.203.292 lei

 •  din care C+M          -11.176.451 lei

 •  capacitati -1=1150 ml

-Scaros.=14.300 mp

-retea apa rece Dn150 L=110ml; Dn 300, L=120ml; Dn 500 L=165ml; Dn 700, L=700ml

-camine-12 buc

-retea canalizare-Dn 300, L=820 ml; Dn250 L=160ml; Dn 140

L=140ml; Dn400 L=484 ml; Dn600, L=290ml; Dn800 ,L=310ml -camine carosabil-27 buc

-demontari-montari retea contact

Durata de realizare a investitiei este de 24 de luni.

Sursa de finantare:fonduri Comisia Europeana

Fonduri buget de stat

Cofinantare buget local

 • 2.Amenajare Piata Micro 40

Amplasamentul obiectivului este situat in intravilanul municipiului Galati, in cartierul , Micro40 in apropierea intersectiei dintre str. 1 Decembrie si str. Milcov.

In prezent exista o piata agroalimentara care cuprinde o zona de tarabe si trei constructii provizorii care se vor desfiinta.

Prin proiect se prevede a se realiza o hala pe suprafata actualei piete, cu regim de inaltime parter cu urmatoarea organizare functionala:

spatii de vinzare legume-fructe

grupuri sanitare

 • •  spatii comerciale : sector legume -fructe si sector produse industriale

 • •  spatii tehnice:centrala termica

-accesul pietonal principal se face prin strada V. Papillian (fatada nord)

-pentru aprovizionare se va folosi accesul din zona de parcare (fatada est si sud)

Constructia proiectata are urmatoarea structura constructiva:

-pentru corpul principal are regim de inaltime P, P+1E din cadre metalice cu fundatii din beton armat

-inchiderile exterioare se vor realiza din panouri termoizolante tip Rompan, iar compartimenatrile interioare se vor realzia cu pereti din gipscarton, cu exceptia centralei termice care se va realiza din zidarie; acoperisul este tip sarpanta metalica cu panouri termoizolante.

-alimentarea cu apa se va face din reteaua de apa stradala existenta in zona pe str. Plopilor, iar evacuarea apelor uzate menajere se va face cu tuburi din polipropilena; in hala pietii se vor folosi instalatii de climatizare, iar instalatia de incalzire se va realiza cu corpuri statice.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • •  Valoarea totala a investiției - 2.797.616 lei

 • •  din care C+M          - 2.267.132 lei

 • •  capacitati : suprafata Sc=1.310 mp;

- regim de inaltime -parter

-retea apa Dn 40mm PE, L=25ml;

-retea canalizare: Dn 200, Pafsin, L=30 m

-camine canalizare-2 buc

-centrala termica-1 buc cu 3 cazane Q=60kw

Durata de realizare a investitiei 24 luni

Sursa de finantare :buget local

 • 3. Reamenajare spălătorie Spitalul de urgenta pentru copii “Sf. Ioan' Galati

Spalatoria se afla in incinta sediului Spitalului clinic de urgenta “Sf Ioan” din str. Gheorghe Asachi nr. 2, la parterul corpului E si ocupa in prezent 15 spatii care vor modernizate .

Prin proiect se prevede modernizarea (in sensul amenajarii si reconsiderarii spatiului existent) aferent spalatoriei existente situate la partertul corpului E, precum si reamplasarea utilajelor astfel incit sa se poata crea o sala de curs necesare predarii.

In spatiile existente se vor amenaja incaperi prin recompartimentare, va fi montata gresie, faianta, se va reconsidera instalatie electrica si cea sanitara, spatiile vor fi prevazute cu instalatii de climatizare si ventilare.

Timplaria exterioara din lemn va fi inlocuita cu alta din PVC cu geam termopan, iar cea interioara din aluminiu.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • •  valoarea totala a investiției - 428.330 lei

 • •  capacitati : -suprafata Sc=295,30 mp,

Durata de realizare a investitiei :6 luni

Sursa de finantare: buget local

 • 4. Reamenajare bloc alimentar-Spitalul Sf Ioan

Blocul alimentar se afla in incinta sediului Spitalului clinic de urgenta “Sf Ioan” din str. Gheorghe Asachi nr. 2, la etajul I al corpului E si ocupa in prezent 10 spatii care vor modernizate .

Prin proiect se prevede modernizarea (in sensul amenajarii si reconsiderarii spatiului existent) aferent blocului alimentar existent situat la etajul corpului E, precum si preluarea unui spatiu adiacent in vederea crearii unei sali de mese necesare persoanelor din exterior(studenti, cadre didactice, masteranti) .

In spatiile existente se vor amenaja incaperi prin recompartimentare cu pereti usori din gips-carton, va fi montata gresie, faianta, se va reconsidera instalatie electrica si cea sanitara, spatiile vor fi prevazute cu instalatii de climatizare si ventilare.

Timplaria exterioara din lemn va fi inlocuita cu alta din PVC cu geam termopan, iar cea interioara din aluminiu.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • •  valoarea totala a investitiei - 340.122,23 lei

 • •  capacitati : -suprafata Sc=295,3 mp

Durata de realizare a investitiei :6 luni

Sursa de finantare: buget local

Președinte de ședință

Roșca Lucreția