Hotărârea nr. 7/2008

Modificarea si completarea HCL nr. 304/2007 referitoare la aprobarea taxelor si tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului public de distributie a energiei termice de catre SC APATERM SA Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.7 din 31 01 2008

privind modificarea și completarea HCL nr.304/2007 referitoare la aprobarea

taxelor și tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului public de distribuție a energiei termice de către SC APATERM SA Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:131/11 12 2007

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31 01 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.119 028/11 12 2007, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.119 026/11 12 2007, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.43, alin.8 din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006;

Având în vedere prevederile art.16 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, (actualizata pana la data de 26 martie 2004*);

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 1, alin.2, lit.”a”, alin.3, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 a HCL nr.304/2007, care va avea următorul cuprins:

“Art. 1- Se aprobă taxele și tarifele pentru prestarea unor servicii conexe serviciului public de distribuție a energiei termice de către SC APATERM SA Galați,conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Anexa

la HCL nr. 7/31 01 2008

Taxe și tarife aprobate pentru a fi practicate de către SC APATERM SA GALAȚI pentru prestarea serviciilor conexe serviciului de distribuție a energiei termice în municipiul Galați

Tabel nr.1

NR

CRT

DENUMIRE TAXĂ/TARIF

Tarife actuale conf. Hot. Consiliului de Administrație

Tarife solicitate de către SC APATERM SA

Tarife indexate

Tarife aprobate (lei)

0

1

2         |        3

4

5

6

Taxe/tarife pentru avizare, reavizare, proiectare

1

Aviz amplasament cu una /doua utilitati

13/02.09.2006

60.00

60.93

62.14

60.90

2

Aviz asigurare una/doua utilitati

13/02.09.2006

68.00

69.30

70.42

69.30

3

Aviz asigurare una/doua utilitati emis prin comisia tehnico-economica

13/02.09.2006

183.50

203.91

190.03

190.00

4

Aviz amplasament una/doua utilitati emis prin comisia tehnico-economica

13/02.09.2006

137.00

150.81

141.88

141.90

5

Reavizare amplasament in zone cu una/doua utilitati

13/02.09.2006

51.50

52.17

53.33

52.20

6

Reavizare asigurare in zone cu una/doua utilitati

13/02.09.2006

49.00

49.62

50.74

49.60

7

Reavizare asigurare in zone cu una/doua utilitati -emis prin comisia tennico- economica

13/02.09.2006

95.50

103.75

98.90

98.90

8

Reavizare amplasament in zone cu una/doua utilitati - emis prin comisia tehnico-economica

13/02.09.2006

86.00

93.28

89.06

89.10

9

Tarif reavizare, instalare centrala termica de apartament

13/02.09.2006

50.00

50.84

51.78

50.80

10

Aviz pentru instalare centrala termica de apartament

13/02.09.2006

66.50

67.68

68.87

67.70

11

Tarif pentru ora de proiectare

13/02.09.2006

14.50

15.43

15.02

15.00

12

Tarif de proiectare - ag. economici

13/02.09.2006

- un bransament apa calda de consum/incalzire

337.46

371.49

349.47

349.50

- doua bransamente apa calda de consum/incalzire

475.51

523.47

492.44

492.40

13

Tarif de proiectare - populatie

13/02.09.2006

x

x

x

x

- un bransament apa calda de consum/incalzire

253.10

278.63

262.11

262.10

- doua bransamente apa calda de consum/incalzire

356.63

392.60

369.33

369.30

Taxe/tarife pentru lucrări efectuate la instalațiile inerioare sau ext

erioare

14

Taxa deplasare constatare

13/02.09.2006

14.70

15.29

15.22

15.20

15

Rebransare racorduri calorifer

13/02.09.2006

29.00

30.40

30.03

30.00

16

Busonare racorduri calorifer

13/02.09.2006

19.02

19.57

19.70

19.60

0

1

2

3

4

5

6

17

Curatare chimica a caloriferelor

13/02.09.2006

21.12

22.12

21.87

21.90

18

Desfundare closet fonta sau faianta

13/02.09.2006

15.00

15.54

15.53

15.50

19

Desfundare coloane incalzire

13/02.09.2006

43.89

45.00

45.45

45.00

20

Desfundare conducta pvc dn 110mm, pana la 5 m

13/02.09.2006

27.87

28.40

28.86

28.40

21

Desfundare conducta scurgere bucatarie, pana la 5m

13/02.09.2006

14.38

14.93

14.89

14.90

22

Desfundare sifon de obiect sanitar

13/02.09.2006

11.74

12.20

12.16

12.20

23

Desfundare sifon pardoseala

13/02.09.2006

8.62

8.96

8.93

8.90

24

Inlocuire baterie stativa

13/02.09.2006

22.89

23.64

23.70

23.60

25

Inlocuire obertain

13/02.09.2006

7.96

8.42

8.24

8.20

26

Inlocuire robinet coltar 3/8''

13/02.09.2006

13.65

14.17

14.14

14.10

27

Inlocuire robinet cu flotor

13/02.09.2006

16.74

17.26

17.34

17.30

28

înlocuire robinet de serviciu simplu V

13/02.09.2006

9.21

9.71

9.54

9.50

29

înlocuire robinet trecere V'

13/02.09.2006

11.46

12.17

11.87

11.90

30

Inlocuire robinet dublu reglaj

13/02.09.2006

13.53

14.16

14.01

14.00

31

Revizuire baterie amestecatoare

13/02.09.2006

31.09

32.29

32.20

32.20

32

Golirea instalatiei de apa pentru reparatii

13/02.09.2006

x

x

x

x

- cu taxa de deplasare

7.16

7.47

7.41

7.40

- fara taxa de deplasare

1.44

1.49

1.49

1.50

33

Golirea instalatiei de incalzire

13/02.09.2006

x

x

x

x

- cu taxa de deplasare

94.12

98.90

97.47

97.50

- fara taxa de deplasare

88.41

92.91

91.56

91.60

34

Deblocare vana pe circuit apa rece

13/02.09.2006

83.59

87.04

86.57

86.60

35

Deblocare vana pe circuit apa calda menajera

13/02.09.2006

183.71

191.17

190.25

190.30

36

Deblocare vana pe circuit incalzire

13/02.09.2006

822.20

860.70

851.47

851.50

37

Tarif desfundare coloana apa rece, apa calda menajera, incalzire la bl. P+4

13/02.09.2006

53.30

55.00

55.20

55.00

38

Tarif desfundare coloana apa rece, apa calda menajera, incalzire la bl. P+10

13/02.09.2006

110.73

114.18

114.67

114.20

Traife pentru efectuarea analizelor de laborator

39

Deplasare pentru recoltare proba

13/02.09.2006

x

x

x

- cu pasul

15.19

16.86

15.73

15.70

- cu auto

6.68

7.42

6.92

6.90

40

Alcalinitate

13/02.09.2006

4.48

4.89

4.64

4.60

41

Azot amoniacal

13/02.09.2006

21.30

22.99

22.06

22.10

42

Azotiti

13/02.09.2006

16.64

18.16

17.23

17.20

43

Cloruri

13/02.09.2006

5.38

5.89

5.57

5.60

44

Oxigen dizolvat in apa

13/02.09.2006

8.23

8.91

8.52

8.50

0

1

2

3

4

5

6

45

Duritate

13/02.09.2006

13.82

15.13

14.31

14.30

46

Ioni de hidrogen (pH )

13/02.09.2006

4.84

4.97

5.01

5.00

47

Materii totale in suspensie

13/02.09.2006

14.49

15.67

15.01

15.00

48

Fier total ionic

13/02.09.2006

6.94

7.26

7.19

7.20

49

Substanta organica

13/02.09.2006

4.80

5.18

4.97

5.00

50

Determinarea turbiditatii

13/02.09.2006

75.21

74.01

77.89

74.00

51

Sulfati

13/02.09.2006

11.16

11.52

11.56

11.50

52

Sulfuri si hidrogen sulfurat

13/02.09.2006

10.50

11.20

10.87

10.90

53

Duritatea totala

13/02.09.2006

11.60

12.14

12.01

12.00

54

Temperatura, miros, culoare

13/02.09.2006

0.97

1.07

1.00

1.00

Tarife diverse

55

Tarif service intretinere si repararea subsolurilor

13/02.09.2006

x

x

x

x

- apartament cu o camera

1.79

1.84

1.85

1.80

- apartament cu 2 camere

2.38

2.38

2.46

2.40

- apartament cu 3 camere

2.97

3.09

3.08

3.10

56

Taxa izolare coloane ag. termic din apartament

13/02.09.2006

8.70

8.82

9.01

8.80

57

Taxa constatare blindare acm din apartament

13/02.09.2006

9.70

9.80

10.05

9.80

58

Tarif pt eliberare extras de cont

16/27.11.2006

0.90

0.96

0.92

0.90

59

Tarif pentru eliberare adeverinta

16/27.11.2006

1.20

1.34

1.23

1.23

60

Tarif citire repartitoare/bransament

16/27.11.2006

7.50

7.65

7.67

7.70

61

Taierea si busonarea conductelor de incalzire % ” (pt.montare

CT)

x

x

25.96

x

25.96

62

Taierea si busonarea conductelor de incalzire3/8” (pt. montare CT)

x

x

25.28

x

25.28

63

Taierea si sudarea conductelor de incalzire (3/8, 1/2, 3/4, 1) ” (pt. montare CT)

x

x

29.56

x

29.56

64

Busonarea conductelor de incalzire 1/2” ( fara montare CT)

x

x

16.80

x

16.80

65

Busonarea conductelor de incalzire 3/8” ( fara montare CT)

x

x

16.13

x

16.13

66

Taierea si sudarea conductei de apa calda de consum

x

x

13.48

x

13.48

67

Taierea si busonare conductei de apa calda de consum (cu dezafectarea instalatiei de pexal)

x

x

14.16

x

14.16

68

Taxa multiplicare xerox (A 4)

13/02.09.2006

0.11

0.12

0.11

0.11

69

Taxa multiplicare xerox (A 3)

13/02.09.2006

0.13

0.14

0.13

0.13

70

Taxa arhiva

13/02.09.2006

3.10

3.40

3.21

3.20

71

Tarif pt. Montare/demontare contori energie termica pt. Incalzire si apa calda de consum( cu filet)

13/02.09.2006

104.56

105.27

108.28

105.30

72

Tarif pt. Montare/demontare contori energie termica pt. Incalzire si apa calda de consum( flanse-compensator)

13/02.09.2006

99.87

92.81

103.43

92.80

0

1

2

3

4

5

6

73

Tarif eliberare fisa client

13/02.09.2006

1.00

1.30

1.04

1.00

74

Tarif pt eliberare majorari fisa persoane fizice

13/02.09.2006

1.75

1.82

1.81

1.80

75

Tarif inventariere suprafata radianta

13/02.09.2006

17.76

18.40

18.39

18.40

76

Taxa sigilare pt robinet blindat

13/02.09.2006

3.71

4.12

3.84

3.80

77

Taxa sigilare pt calorifer blindat

13/02.09.2006

3.49

3.89

3.61

3.60

78

Tarif verificare manometre

13/02.09.2006

19.20

19.66

19.88

19.70

Tarife închiriere utilaje

lei/ora

79

EXCAVATOR HIDRAULIC P502

13/02.09.2006

41.50

39.25

42.98

39.30

80

MOTOCOMPRESOR

13/02.09.2006

40.22

37.30

41.65

37.30

81

GRUP ELECTROGEN

13/02.09.2006

36.82

33.67

38.13

33.70

82

GRUP SUDURA

13/02.09.2006

37.54

35.60

38.88

35.60

83

MAI COMPACTOR

13/02.09.2006

38.00

36.51

39.35

36.50

84

MOTOPOMPA

x

x

17.82

x

17.82

NOTA:

1. Tarifele contin TVA

2. Tarifele de la pozitiile 61-67 sunt calculate pentru fiecare receptor din apartament (corp radiant sau punct de consum pentru apa calda de consum) respectiv o bucată și nu include taxele de deplasare, care se vor aplica funcție de situația din teren