Hotărârea nr. 69/2008

Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Galati in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii la Scoala Gimnaziala nr. 20 "Traian" din Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.69 din 14 02 2008

privind: desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Galați în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială nr.20 „Traian” din Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:47/5 02 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 14 02 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.11 404/5 02 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.11 406/5 02 2008, al Serviciului Management Resurse Umane;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr. 39/14 01 2008, Școlii Gimnaziale nr.20 “Traian”;

Având în vedere prevederile art.11, alin. 1, alin.4, pct.”e” din OUG nr.75/2005, privind asigurarea calității educației, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.i—Se aprobă desemnarea domnului Ștefan Aurelian, din partea Consiliului Local Galați în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială nr.20 „Traian” din Galați.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Tercu Tincuța

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei