Hotărârea nr. 68/2008

Instituirea diplomei "SOLIDARITATE SI VOLUNTARIAT IN SLUJBA CETATII"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.68

din 14 02 2008

privind: instituirea diplomei “SOLIDARITATE ȘI VOLUNTARIAT ÎN SLUJBA CETĂȚII”

Inițiator: Roman Apostol Picu- consilier local

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:48/5 02 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 14 02

2008;

Având în vedere expunerea de motive nr.11 502/5 02 2008, a inițiatorului- Roman Apostol Picu ;

Având în vedere raportul de specialitate nr.11 504/5 02 2008 al Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.i-Se instituie diploma „SOLIDARITATE ȘI VOLUNTARIAT ÎN SLUJBA CETĂȚII”, care se acordă anual cu prilejul sărbătoririi zilei de 15 august.

Art.2 - Criteriile de acordare și forma premierii sunt prevăzute în Regulamentul de acordare a Diplomei “SOLIDARITATE ȘI VOLUNTARIAT ÎN SLUJBA CETĂȚII”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Diploma însoțită de un trofeu se acordă de către Consiliul local la propunerea comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement.

Art.4 Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Tercu Tincuța

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.68/14 02 2008

Regulament de acordare a diplomei

“Solidaritate și voluntariat în slujba cetății”

 • 1. PREZENTARE

Consiliul Local Galați dorește instituirea unei diplome denumită “SOLIDARITATE ȘI VOLUNTARIAT ÎN SLUJBA CETĂȚII”, însoțită de un trofeu, pentru acțiunile umanitare desfășurate într-o perioadă stabilită. În acest fel, se dorește recunoașterea meritelor pentru realizarea constantă de acțiuni umanitare.

Propunerile privind acordarea distincției pot fi făcute de către organizații, instituții, persoane fizice, care vor fi susținute de materiale justificative privind experiența organizației, instituției, activitățile desfășurate și impactul asupra comunității locale, proiecte umanitare implementate, contracte de voluntariat, etc.

 • 2. SCOP

Scopul declarat al proiectului este acela de a stimula participarea cetățenilor, companiilor, instituțiilor și organizațiilor în acțiunile umanitare ce se desfășoară în municipiul Galați, împlinind în acest fel nevoia de a fi solidar, de a te simți o componentă activă a comunității gălățene, de a participa la soluționarea problemelor locale și de a-ți ajuta semenii fără a aștepta compensații materiale. Prin implicarea comunității locale în acțiunile umanitare se preconizează dezvoltarea gradului de solidarizare între gălățeni și, implicit, a culturii voluntariatului.

 • 3. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Sunt eligibile următoarele categorii de aplicanți:

 • ❖ persoane fizice

 • ❖ instituții publice

 • ❖ organizații ale societății civile (organizații nonguvernamentale, organizații comunitare, asociații profesionale, organizații politice și apolitice, sindicate, organizații filantropice, cluburi sportive, instituții culturale, instituții de cult, media, etc.)

 • ❖ instituții de învățământ

 • ❖ societăți comerciale

 • 4. TIPURI DE ACTIVITĂȚI ELIGIBILE

Tipurile de activități care vor fi premiate sunt următoarele:

 • 1. implementarea proiectelor privind dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale (servicii pentru copii, vârstnici, persoane cu handicap, tineri, șomeri, victime ale violentei in familie, etc.);

 • 2. construirea de azile, spitale, clinici, parcuri, școli, centre de agrement, etc;

 • 3. participarea la finanțarea instituțiilor sociale, a centrelor sociale;

 • 4. susținerea persoanelor cu probleme sociale prin donații;

 • 5. formarea unei rețele de voluntari care să desfășoare acțiuni cu caracter umanitar;

 • 6. realizarea de propuneri cu un pronunțat caracter umanitar în domeniul social;

 • 7. acțiuni menite să stimuleze și să mobilizeze cetățenii în vederea implicării în acțiuni umanitare / activități de voluntari;

 • 8. organizarea unor evenimente (serbări, festivaluri, conferințe, recepții, picnic-uri, excursii, aniversări, etc.), activități de traducere, implicarea în proiecte;

 • 9. acțiuni de voluntariat în cadrul centrelor de asistență socială cât și la domiciliul persoanelor în nevoie;

 • 10. săvârșirea actelor de bravură (salvarea vieții cuiva de la înec, incendiu, cutremur, donare de sânge, a unor organe, sau alte situații)

5 EVALUAREA CANDIDATURILOR DEPUSE

Dosarele vor fi evaluate de Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement a Consiliului Local Galați.

Comisia va elabora o grilă de evaluare ce va stabili cu exactitate punctajul aferent fiecărui tip de activitate eligibilă, ținând cont de o serie de criterii precum: experiența organizației, numărul de activități desfășurate și impactul lor asupra comunității locale, proiecte umanitare implementate, propuneri de proiecte cu impact semnificativ în consolidarea solidarității dintre cetățeni și care vin în întâmpinarea nevoii tinerilor, vârstnicilor și altor categorii de persoane din municipiul Galați.

Propunerile comisiei vor fi supuse aprobării Consiliului Local Galați, iar aprobarea se va face cu votul majorității simple a consilierilor locali.

6. ACORDAREA PREMIILOR

Înmânarea diplomei “SOLIDARITATE ȘI VOLUNTARIAT ÎN SLUJBA CETĂȚII”, se va face în cadru festiv, cu ocazia sărbătoririi zilei de 15 august - Sf. Maria.

Președinte de ședință

Tercu Tincuța