Hotărârea nr. 67/2008

Modificarea regimului juridic al apartamentului situat in Galati, str. Brailei nr. 183, bloc S1, ap. 15

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.67 din 14 02 2008

privind: modificarea regimului juridic al apartamentului situat în Galați, str. Brăilei nr.183, bloc S1, ap.15

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:50/5 02 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 14 02 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr. 8774/30 01 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 8776/30 01 2008, al Direcției Economice și Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă modificarea regimului juridic al apartamentului situat în Galați, str. Brăilei nr.183, bloc S1, ap.15, din locuință socială în locuință.

Art.2 - La prețul de vânzare al apartamentului se va adăuga suma de 16 186,57 lei reprezentând reparații efectuate la apartament, care se va actualiza cu indicile de inflație de la data vânzării față de luna martie 2006.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Tercu Tincuța

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei