Hotărârea nr. 66/2008

Atribuirea in folosinta gratuita, pe durata existentei constructiei, a terenului proprietate a municipiului Galati, administrat de Consiliul Local, in suprafata totala de 300,0 mp, teren aferent Capelei "Sf. Mucenic Gheorghe", Episcopiei Dunarii de Jos

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.66

din 14 02 2008

privind: atribuirea în folosință gratuită, pe durata existenței construcției, a terenului proprietate a municipiului Galați,administrat de Consiliul Local, în suprafață totală de 300,0 mp, teren aferent Capelei « Sf. Mucenic Gheorghe », Episcopiei Dunării de Jos

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 56/12 02 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 14 02 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr. 13596/12 02 2008, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 13598/12 02 2008, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin. 2, lit.”c” și art.124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 și 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, pe durata existenței construcției, a terenului proprietate a municipiului Galați, administrat de Consiliul Local, în suprafață totală de 300,0 mp, teren aferent Capelei « Sf. Mucenic Gheorghe », Episcopiei Dunării de Jos.

Terenul este individualizat în anexa care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Tercu Tincuța

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei