Hotărârea nr. 65/2008

Trecerea unei parti din imobilul situat in Galati, str. Basarabiei nr. 26, Balneofizioterapie, corpurile C1, C2 si D, parter, din administrarea Directiei de Sanatate Publica a Judetului Galati in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.65

din 14 02 2008

privind: trecerea unei părți din imobilul situat în Galați, str. Basarabiei nr.26, Balneofizioterapie, corpurile C1, C2 și D, parter, din administrarea Direcției de Sănătate Publică a Județului Galați în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:49/05 02 2008

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 14 02 2008;

Având în vedere expunerea de motive nr. 11 278/5 02 2008, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.11 280/5 02 2008, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCL nr.80/27 03 2003 privind atribuirea în folosință gratuită Direcției de Sănătate Publică a Județului Galați, a spațiilor în care funcționează unitățile sanitare publice;

Având în vedere prevederile HCL nr.538/2005 aprobarea trecerii din folosința gratuită a Direcției de Sănătate Publică în administrarea Consiliului Local Galați și trecerea din administrarea Consiliului local în administrarea Direcției de Sănătate Publică a terenurilor și clădirilor în care funcționează unități sanitare ce nu fac obiectul concesionării conform HG nr.884/2004 și vânzării conform OG nr.110/2005;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă trecerea unei părți din imobilul situat în Galați, str. Basarabiei nr.26, Balneofizioterapie, corpurile C1, C2 și D, parter, din administrarea Direcției de Sănătate Publică a Județului Galați în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați, individualizat în planul de situație anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Tercu Tincuța

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei